Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-001 ОТ 13.04.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

13.04.2020

 Уведомление за изготвяне на план/програма: „Изменение на ОУП на община Доспат, в обхват ПИ №23025.50.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Ирийте“, община Доспат, област Смолян“. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изменението на ОУП на Община Доспат в обхват изготвяне на ПУП-ПРЗ на ПИ №23025.50.3, местност „Ирийте“, община Доспат, обл. Смолян и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

Проектът за изменение на ОУП на Община Доспат в обхват ПИ №23025.50.3, местност „Ирийте“, община Доспат, обл. Смолян с цел изготвяне на ПУП-ПРЗ за урегулиране и обособяване на самостоятелно УПИ, оформено в курортна зона „Ок2“ е разрешен с Решение №828, взето с Протокол №60/20.09.2019г. на Общински съвет Доспат. Въз основа на решението е изработено Задание за проектиране на изменение на ОУП на Община Доспат в обхвата на ПИ №23025.50.3, находящ се в м. „Ирийте“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян. Имотът е с площ 2510 кв.м и начин на трайно ползване – ливада. Целта на проекта е промяна на предназначението на горецитираният имот и урегулирането му в устройствена зона „Ок2“ със застрояване на сгради до два етажа и височина до ката стреха 5 м, максимален % на усвояване - 2%, Кинт – 0,5 и минимален процент на озеленяване – 60%. Площта на новообособения УПИ ще е 2510 кв.м. Водоснабдяването на обекта е възможно да се осъществи от съществуващ уличен водопровод, посредством изграждане на водопроводно отклонение. Формираните битово-отпадъчни води ще се отвеждат посредством вътрешно площадкова канализация до локална водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор. Южно от обекта преминава улица с трайна асфалтова настилка и посредством подход от нея ще се осъществи транспортния достъп с ПИ №23025.50.3. На около 250 м от имота има съществуващ трафопост тип БКТП, от който чрез подземен кабел ще се осъществи електроснабдяването.
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Доспат в обхват ПИ №23025.50.3, местност „Ирийте“, община Доспат, обл. Смолян, попада в обхвата на чл. 85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на плана и завършва преди одобряването ѝ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Доспат в обхват ПИ №23025.50.3, местност „Ирийте“, община Доспат, обл. Смолян, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
 •         BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал.4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият проект за изменение на ОУП на Община Доспат, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33068.
 
(Съобщението е изпратено на Възложителят и Община Доспат)