Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“

03.09.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-500/01.09.2021г. за „План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“, с възложител: Община Златоград. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.    По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане възникването на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираният план подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с цитираният план, и завършва преди одобряването му.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалния обхват на община Златоград попада една защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·Защитена местност „Света Неделя”, бивше историческо място обявено със Заповед № 104/14.02.1970г. на Председателя на комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-315/31.03.2003г. на Министъра на околната среда и водите.
В териториалния обхват на община Златоград попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.);
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
·     „План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаната защитена зона, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие;
·     „План за интегрирано развитие на община Златоград (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаната защитена територия, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.., предвиденият „План за интегрирано развитие на община Златоград 2021-2027 г.“, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37026