Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ПУП: ПИ №55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 с. Павелско, м. „Блата“ : „Жилищно застрояване“ в ПИ №77219.132.17 и 77219.132.18 по КККР, м. „Разбеник“ за: „Изграждане на гатер за преработка на дървен материал“

29.04.2021

Уведомление за изготвяне на план за: Изменение на ОУП на община Чепеларе в обхват: ПИ №55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 по КККР на с. Павелско, м. „Блата“, общ. Чепеларе, обл. Смолян за: „Жилищно застрояване“; в ПИ №77219.132.17 и 77219.132.18 по КККР на с. Хвойна, м. „Разбеник“, община Чепеларе, обл. Смолян за: „Изграждане на гатер за преработка на дървен материал“. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изменение на Общ устройствен план на Община Чепеларе в горепосочения обхват и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян, Ви уведомява за следното:
I.По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Проектът за изменение на ОУП на Община Чепеларе ще се реализира в следния обхват: ПИ №55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 по КККР на с. Павелско, м. „Блата“, общ. Чепеларе, обл. Смолян и в ПИ №77219.132.17 и 77219.132.18 по КККР на с. Хвойна, м. „Разбеник“, община Чепеларе, обл. Смолян.
·С Решение №226, взето с протокол №22 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.02.2021г. е одобрено Задание за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Чепеларе за поземлени имоти с идентификатори: №55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 по КККР на с. Павелско, м. „Блата“, общ. Чепеларе, обл. Смолян.
·С Решение №227, взето с протокол №22 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.6.02.2021г. е одобрено Задание за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Чепеларе за поземлени имоти с идентификатори 77219.132.16, 77219.132.17 и 77219.132.18, м. „Разбеник“, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян.
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Чепеларе в гореописания обхват, попада в обхвата на чл. 85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на плана и завършва преди одобряването ѝ.
II.По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Така заявеният проект за изменение на ОУП на Община Чепеларе, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
• BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал.4 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият проект за изменение на ОУП на Община Чепеларе, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35646