Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021-2027г.)“

10.03.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-124/09.03.2021г. за „План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021-2027г.)“, с възложител: Община Чепеларе. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане възникването на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираният план подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с цитираният план, и завършва преди одобряването му.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалният обхват на община Чепеларе попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·Защитена местност „Средните ливади”, обявена със Заповед № 3700/29.12.1972г. на Министерство на горите и опазване на природната среда;
·Защитена местност „Куцинско блато”, бивша природна забележителност, обявена със Заповед № 1187/19.04.1976г. на Министерство на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-324/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·Природна забележителност „Чудните мостове - Еркюприя”, обявена със Заповед №2813/08.11.1961г. на Главно управление на горите;
·Природна забележителност „Скакалото”, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост;
·Природна забележителност „Дуплево”, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост;
·Природна забележителност „Костен камък”, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост, актуализирана по площ Заповед № РД-78/09.02.2018 г на МОСВ.
В териториалният обхват на община Чепеларе попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
· BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
· BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
· BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.).
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
-                        План за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление;
-                         План за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режима на защитена зона BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, определен с горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., предвиденият „План за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.“, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35390