Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1097, в кв.35, УПИ I – 1057, кв.35, УПИ I -010091, кв.37, УПИ I – 10013, кв.1, УПИ II – 10010, 10012, кв.1 и ПИ 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43, в м. „Борцето“, землището на с. Соколовци, община Смолян

04.03.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-110/01.03.2021г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1097 – мотел – ресторант в кв.35, УПИ I – 1057 – мотел и ТП в кв.35, УПИ I -010091 за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради в кв.37, УПИ I – 10013 – за хотел в кв.1, УПИ II – 10010,10012 – за хотел в кв.1, в м. „Борцето“, землището на с. Соколовци, община Смолян и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори: 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43, в м. „Борцето“, землище на с. Соколовци, община Смолян. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горецитирания ПУП-ПРЗ и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), Ви уведомявам за следното:

І.По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Настоящата промяна на ПУП–ПРЗ за УПИ II – 1097 – мотел-ресторант, кв. 35, УПИ I – 1057 – мотел и ТП, кв. 35, УПИ I – 010091 – за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради, кв. 37, УПИ I – 10013 – за хотел, кв. 1, УПИ II – 10010, 10012 – за хотел, кв. 1 в местността „Борцето” в землището на с. Соколовци, община Смолян и урегулиране на ПИ с идентификатори 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43 в местността „Борцето”, землище на с. Соколовци, община Смолян е изготвена по искане на Възложителя, съгласно задание за изработване на ПУП-ПРЗ, на основание чл. 125 от ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 10.59, 10.115 и 10.43. Възложителят е собственик на:
·      30 % от сграда в ПИ с идентификатор 67965.10.97 (нов),с Нотариален акт № 494, том 3, рег. № 935, дело № 1379 от 18.08.1995г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·      10% от сграда в ПИ с идентификатор 67965.10.97 (нов)с Нотариален акт № 170, том 5, рег. № 1663, дело № 983 от 30.08.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.97 в размер на 5,000 дка, ведно 60 % от съществуваща сграда с Нотариален акт № 113, том 4, рег. № 1240, дело № 726 от 28.06.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.59 в размер на 0,779 дка с Нотариален акт № 148, том 6, рег. № 1967, дело № 1160 от 11.10.2013г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.115 в размер на 0,230 дка с Нотариален акт № 173, том 6, рег. № 2294, дело № 960 от 26.09.2019г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.57 в размер на 1,580 дка с Нотариален акт № 4, том 8, рег. № 2560, дело № 1121 от 20.11.2020г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.43 в размер на 3,197 дка с Нотариален акт № 105, том 7, рег. № 2551, дело № 1097 от 25.10.2019г. за продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.91 в размер на 4,617 дка с Нотариален акт № 26, том 7, рег. № 2388, дело № 1013 от 10.10.2019г. за покупко-продажба на недвижим имот.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.13 в размер на 1,872 дка с Нотариален акт № 113, том 7, рег. № 2406, дело № 1041 от 02.11.2020г. за покупко-продажба на недвижими имоти.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.10 в размер на 0,855 дка с Нотариален акт № 113, том 7, рег. № 2406, дело № 1041 от 02.11.2020г. за покупко-продажба на недвижими имоти.
·        ПИ с идентификатор 67965.10.12 в размер на 0,860 дка с Нотариален акт № 113, том 7, рег. № 2406, дело № 1041 от 02.11.2020г. за покупко-продажба на недвижими имоти.
ПИ 10.97 е с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом.
ПИ 10.59 и ПИ 10.115 са с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване – ливада.
ПИ 10.57 е с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. 
ПИ 10.43 е с трайно предназначение на територията – земеделска и с начин на трайно ползване – нива.
ПИ 10.91, ПИ 10.13, ПИ 10.10, ПИ 10.12 са с трайно предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м.
В района на плана има действащи одобрени подробни устройствени планове, както следва:
• Със Заповед № 174 от 26.01.2004г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 10013, като е образуван УПИ I – 10013 – за хотел, кв. 1 в землището на с. Соколовци, община Смолян, отреден в зона „Ок“ със застрояване до 5 етажа и кота стреха 15м., максимален % на застрояване – 30%, максимален Кинт. – 1,5 и минимален % на озеленяване – 50%.
• Със Заповед № 179 от 19.09.2006г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 10010 и ПИ 10012, като е образуван УПИ II – 10010, 10012 – за хотел, кв. 1 в землището на с. Соколовци, община Смолян, отреден в зона „Ок“ със застрояване до 5 етажа и кота стреха 15м., максимален % на застрояване – 30%, максимален Кинт. – 1,5 и минимален % на озеленяване – 50%.
• Със Заповед № 64 от 29.06.2010г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 10057, като е образуван УПИ I – 1057 – мотел и ТП, кв. 35 в землището на с. Соколовци, община Смолян, отреден в зона „Ок“ със застрояване до 2 етажа и кота стреха 7м., максимален % на застрояване – 30%, максимален Кинт. – 1,2 и минимален % на озеленяване – 50%.
• Със Заповед № 51 от 25.05.2011г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 010091, като е образуван УПИ I – 010091 – за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради, кв. 37 в землището на с. Соколовци, община Смолян, отреден в зона „Пп“ със застрояване до кота стреха 8м., максимален % на застрояване – 80%, максимален Кинт. – 2,5 и минимален % на озеленяване – 20%.
·      Със Заповед № 3 от 03.02.2014г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 10.97, като е образуван УПИ II – 1097 – мотел-ресторант, кв. 35 в землището на с. Соколовци, община Смолян, отреден в зона „Ок“ със застрояване до 5 етажа и кота стреха 15м., максимален % на застрояване – 30%, максимален Кинт. – 1,5 и минимален % на озеленяване – 50%, отразени в матрична форма. В ПИ 10.97 има построена 5-етажна сграда – мотел-ресторант и въведен в експлоатация с Удостоверение № 51 от 07.10.2014г. и Удостоверение № 52 от 20.10.2014г. на Главния архитект на Община Смолян.
С предвидената промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ II – 1097 – мотел-ресторант, кв. 35, УПИ I – 1057 – мотел и ТП, кв. 35, УПИ I – 010091 – за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради,кв. 37, УПИ I – 10013 – за хотел, кв. 1, УПИ II – 10010, 10012 – за хотел, кв. 1 в местността „Борцето”, землище на с. Соколовци, община Смолян и урегулирането на ПИ с идентификатори 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43, в местността „Борцето”, землище на с. Соколовци, община Смолян, се цели обединяване на всички поземлени имоти и образуване на един общ нов урегулиран поземлен имот (УПИ II – мотел-ресторант, курортно строителство, спорт и атракции, кв. 35 по плана на с. Соколовци, община Смолян). Границите на новият УПИ минават по съществуващите имотни граници. В тази връзка, се урегулират: ПИ с идентификатори 67965.10.59 в размер на 779кв.м; 67965.10.115 в размер на 230кв.м; 67965.10.43 в размер на 3197кв. м. За тези имоти ще се извърши промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. Също така се променят и първоначалните предвиждания за УПИ I – 10010, 10012 – за хотел, кв. 1 и УПИ I – 10013 – за хотел, кв. 1 и УПИ I – 010091 – за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради, кв. 37, като същите УПИ няма да бъдат застроявани. Ще се монтира временен ски-влек и ще се оформят зони за пързаляне и стена за катерене. В ПИ 67965.10.43 и УПИ I – 1057 – мотел и ТП, кв. 35 ще се изградят до пет къщи за гости на два етажа, съгласно допустимите стойности за строителство в тази зона и съобразени с одобрения предварителен проект на ОУП на Община Смолян. В ПИ с идентификатори 67965.10.59 и 67965.10.115 няма да се извършва строителство.
Новият УПИ се оформя в курортна зона „Ок“ със следните градоустройствени показатели: застрояване до 5 етажа и кота стреха до 15м., максимален % на усвояване - 30%, максимален Кинт.= 1,5 и минимален % на озеленяване 50%, съгласно одобреният ПУП за съществуващото строителство и със застрояване до 3 етажа и кота стреха 10м., максимален % на усвояване – 30%, максимален Кинт. – 1,2 и минимален % на озеленяване – 50% - за новото строителство. Предвиденото застрояване е съобразено с предварителния проект на ОУП на Община Смолян.
Транспортният достъп до новия УПИ се осъществява от съществуващите на място одобрени подходи на юг, изток и запад, съгласно одобрените становища на Областно пътно управление – гр. Смолян.
Водоснабдяването и заустването на отпадните води ще се извърши, съгласно схема ВиК. Електрозахранването ще се осъществи съгласно ел. схема. Горски фонд не се засяга.
Площта на новообразувания УПИ II – мотел-ресторант, курортно строителство, спорт и атракции, кв. 35 е 18572 кв.м.
Съгласно технико-икономическите показатели на плана: за улица се отнемат следните площи от поземлени имоти:
·      от ПИ 10.97 – 46 кв.м;
·      от ПИ 10.115 – 67 кв.м;
·      от ПИ 10.59 – 41 кв.м;
·      от ПИ 10.57 – 34 кв.м;
·      от ПИ 10.43 – 109 кв.м;
·      от ПИ 10.91 – 24 кв.м;
·      от ПИ 10.13 – 39 кв.м;
·      от ПИ 10.12 – 21 кв.м;
·      от ПИ 10.10 – 34 кв.м;
Ще се извърши промяна предназначение на следните поземлени имоти с обща площ 4.206 дка:
·      0,779дка;
·      от ПИ 10.115 - 0,230дка;
·      от ПИ 10.43 -3,197дка.
Отчитайки характера и местоположението на предложения план, неговият капацитет, площта, вида и обема на заложените в него дейности, може да се определи, че: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II – 1097 – мотел – ресторант в кв.35, УПИ I – 1057 – мотел и ТП в кв.35, УПИ I -010091 за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради в кв.37, УПИ I – 10013 – за хотел в кв.1, УПИ II – 10010,10012 – за хотел в кв.1, в м. „Борцето“, землище на с. Соколовци, община Смолян и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори: 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43, в м. „Борцето“, землище на с. Соколовци, община Смолян, попада в обхвата на чл.85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, подлежи на преценяване на необходимостта от екологична оценка.
            На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
            II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в чийто граници ще се реализира ПУП-ПРЗ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 4.24 км.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият ПУП-ПРЗ, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35366