Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„План за интегрирано развитие на община Доспат (2021-2027г.)“

04.03.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-111/02.03.2021г. за „План за интегрирано развитие на община Доспат (2021-2027г.)“, с възложител: Община Доспат. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Доспат (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане възникването на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираният план подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с цитираният план, и завършва преди одобряването му.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалният обхват на община Доспат попадат следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
·BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
·BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/ 2011г.).
В териториалният обхват на община Доспат попада следната защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
· Защитена местност „Караджа дере”, обявена със Заповед № РД-406/07.07.2008г. на Министъра на околната среда и водите, актуализирана по площ със Заповед № РД-211 от 21.03.2019 г. на Министъра на околната среда и водите.
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г.“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
-План за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие.
-План за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на посочената по-горе защитена територия, съгласно заповедта за обявяването й.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.., предвиденият „План за интегрирано развитие на община Доспат 2021-2027 г.“, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35357