Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„План за интегрирано развитие на община Борино (2021-2027г.)“, с възложител: Община Баните

23.02.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-100-(1)/23.02.2021г. за „План за интегрирано развитие на община Борино (2021-2027г.)“, с възложител: Община Борино. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така представеният „План за интегрирано развитие на община Борино (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане възникването на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираният план подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с цитираният план, и завършва преди одобряването му.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалният обхват на община Борино попадат следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·      BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
·      BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
·BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/ 2011г.).
В териториалният обхват на община Борино попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·      Резерват „Кастраклий”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ със Заповед № РД-191/28.02.2013г. на Министерство на околната среда и водите.
·      Природна забележителност „Буйновското ждрело”, обявена със Заповед № 995/21.04.1971г. на Министерство на горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-904/11.12.2008г. на Министерство на околната среда и водите.
·      Природна забележителност „Дяволски мост и водопада в местността „Хайдушки дол”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда, актуализирана по площ със Заповед № РД – 435/10.06.2020 г. на Министерство на околната среда и водите.
·      Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастраклий”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите.
·      Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед № 4021/06.12.1963г. на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.06.2007г. на МОСВ, актуализирана по площ със Заповед №РД-677/08.10.2015 г. на Министерство на околната среда и водите.
·      Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД-618/08.07.2002г. на МОСВ, увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на МОСВ, актуализирана по площ със Заповед № РД – 104/06.02.2019 г. на Министерство на околната среда и води.
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Борино 2021-2027 г.“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
-     План за интегрирано развитие на община Борино 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие.
-     План за интегрирано развитие на община Борино 2021-2027 г.“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от нея планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.., предвиденият „План за интегрирано развитие на община Борино 2021-2027 г.“, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35277