Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„ПУП-ПРЗ за ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян

22.02.2021

 Внесено уведомление за изготвяне на план с вх. № КПД-11-83-(2)/19.02.2021г. за: „ПУП-ПРЗ за ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян= След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горецитиранния ПУП-ПРЗ и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), Ви уведомявам за следното:

І.По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С предвидения ПУП-ПРЗ се предвижда промяна на предназначението на ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян от земеделски за неземеделски нужди. Имотът е с обща площ 11.888 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, собственост на възложителя. С Решение №344 на Об С – Смолян, взето на заседание, състояло се на 29.10.20г., Протокол №15 е разрешено изработването на Проект за ПУП-ПРЗ за горецитирания имот, с който се предвижда урегулиране и отреждането за „сгради за отдих, обществено обслужващи дейности“, оформени в устройствена зона „Ок“ със следните градоустройствени показатели: застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10м.; макс.% на застрояване – 30%, Кинт – макс 1.2, озеленяване – мин.50%. В територията, предвидена за урегулиране се предвижда поетапно изграждане на сгради за отдих и обществено-обслужващи дейности. Предвижда се обособяване на паркинг, кътове за отдих и барбекюта, както и зони за отглеждане на плодове, зеленчуци и билки.
Транспортното обслужване на новообразуваният урегулиран поземлен имот ще се осъществи от съществуващ път от изток, като се предвижда обособяване на обръщало, посредством отнемане на част от имота. Захранването с ел. енергия  ще се осъществи от съществуващ в близост ел.провод и трафопост. Водоснабдяването на имота ще се извърши посредством водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, стопанисван от „ВиК“ ЕООД - Смолян. Предвид липсата на канализационна мрежа в района, битово-отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна безоточна яма, разположена в границите на имота.
Отчитайки характера и местоположението на предложения ПУП-ПРЗ, неговият капацитет, площта, вида и обема на заложените в него дейности, може да се определи, че така представеният ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ №49014.16.315, м. „Общината“, землище на с. Момчиловци, община Смолян с предназначение за „сгради за отдих, обществено обслужващи дейности“, попада в обхвата на чл.85, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, подлежи на преценяване на необходимостта от екологична оценка.
            На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
           
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в чийто граници ще се реализира ПУП-ПРЗ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).отстояща на около 2.54 км.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият ПУП-ПРЗ, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35264