Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2021-001 ОТ 25.01.2021, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

25.01.2021

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-29/22.01.2021г. за „План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027г.)“, с възложител: Община Мадан. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираната програма подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на програмата, и завършва преди одобряването ѝ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалният обхват на „План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027г.)“ не попадат защитени териториипо смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада част от една защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
 - BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият  „План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027 г.)“ подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитената зона. 
Копие на документацията можете да намерите на следния линк : http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35022