Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-006 ОТ 28.10.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

28.10.2020

Внесено уведомление с вх. № КПД-11-644/26.10.2020г. за „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“, с възложител: Община Девин. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираната програма подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на програмата, и завършва преди одобряването ѝ.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР и Закона за лечебните растения:
Териториален обхват на „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“ е приложим за цялата територия на община Девин, област Смолян.
В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
•   Резерват „Казаните”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ със Заповед № РД-1783/13.10.2014 г. на Министерство на околната среда и водите.
•   Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват обявен със Заповед № 2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство към Министерски съвет, прекатегоризиран със Заповед № РД-370/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите, актуализиран по площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на Министерство на околната среда и водите.
•   Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан резерват „Шабаница”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите.
•   Защитена местност „Чаирите“, обявена със Заповед № 3751/30.11.1973 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда.
•   Защитена местност „Храстево“, обявена със Заповед № РД-173/23.02.2012 г. на Министерство на околната среда и водите.
•   Природна забележителност „Настанска могила“, обявена със Заповед № 1120/02.07.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост.
•   Природна забележителност „Строилски дол“, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966 г. на Комитет по горите и горската промишленост. Актуализация на площ със Заповед № РД-386/06.07.2016 г. на МОСВ (обн.ДВ, бр.61/05.08.2016 г.).
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени територии по смисъла на (ЗЗТ):
•   Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед № 4021/06.12.1963 г. на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.06.2007 г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация на площ със Заповед № РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 85/2015 г.
•   Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД-618/08.07.200 2г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007 г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация по площ със Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.23 от 19.03.2019 г.
•   Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастраклий”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007 г. на Министерство на околната среда и водите.
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
•   BG0001030 „Родопи-Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
•   BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010 г.);
•   BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008 г.);
•   BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
 От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
•   „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие;
•   „План за интегрирано развитие на община Девин (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.