Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-005 ОТ 28.09.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

28.09.2020

Внесено уведомление с вх. № КПД-11-580/25.09.2020г. за „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“, с възложител: Община Ардино, гр.Ардино, ул. „Бели брези“ №31, обл. Кърджали. След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираният план подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на плана, и завършва преди одобряването му.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР и Закона за лечебните растения:
Териториалният обхват на „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“ е приложим за цялата територия на община Ардино, област Кърджали.
В него попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·      Защитена местност „Калето”, бивше историческо място, обявено със Заповед № 345/17.05.1979г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда; Заповед № РД-550/07.05.2003г. на Министерство на околната среда и водите и Заповед №РД-36/19.01.2015 г.на МОСВ;
·      Защитена местност „Дяволски мост”, бивше историческо място обявено със Заповед № 776/19.10.1979г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-552/07.05.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Природна забележителност „Родопски силивряк”, обявена със Заповед № 531/25.09.1978г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и Заповед №РД-37/19.01.2015 г.на МОСВ;
·      Природна забележителност „Родопски силивряк”, обявена със Заповед № 415/12.06.1979г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и Заповед №РД-39/19.01.2015 г.на МОСВ;
·      Природна забележителност „Хладилната пещера”, обявена със Заповед № 531/25.09.1978г. на председателя на Комитет за опазване на природната среда и Заповед №РД-36/19.01.2015 г.на МОСВ.
В териториалният обхват на община Ардино попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001031 „Родопи-Средни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
·BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.)
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
·      „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие;
·      „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34171