Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-004 ОТ 15.09.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

15.09.2020

 Внесено уведомление с вх. № КПД-11-551/11.09.2020г. за „План за действие за устойчива енергия и климат (2021-2030г.)“, с възложител: Община Смолян, гр.Смолян, бул. „България“ №12.

След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Настоящият „План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян до 2030 г.” (ПДУЕК) е разработен във връзка с поетите ангажименти на община Смолян към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия (ГСККЕ). За допринасяне на поставените национални индикативни цели, Община Смолян си поставя главна стратегическа цел на общинската програма за енергийна ефективност, а именно: „Въвеждане на устойчив модел за потребление на енергия, чрез система от мерки за енергийна ефективност и балансирано оползотворяване на местните ресурси на основата на съвременни технологии.“
Поставената главна цел съдържа в себе си подцели, пряко подчинени на конкретната стратегическа цел, които сами по себе си служат като начертан план за действие:
1.      Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради;
2.      Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни/еднофамилни жилищни сгради;
3.       Повишаване ефективността на уличното осветление;
4.      Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ;
5.      Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ;
6.      Повишаване на енергийната ефективност в транспорта;
7.    Повишаване на енергийната ефективност в индустрията - Подпомагане на бизнеса при изпълнение на мерки по енергийна ефективност чрез провеждане на информационни кампании относно възможностите за финансиране на подобни проекти. Стимулиране за разширяване на използването на енергията от възобновяеми източници и подобряване на енергийната и ресурсната ефективност.
Така представеният „План за действие за устойчива енергия и климат (2021-2030г.)“ не попада в Приложение №1 и №2 на Наредбата за ЕО и не очертава рамка за бъдещо развитие на конкретни инвестиционни предложения по Приложение №1 и №2 на ЗООС, но предвижда секторни мерки за изпълнение, попадащи в обхвата на няколко от областите, изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС (енергетика, промишленост, транспорт и др.). В тази връзка, има основание за предполагане на възникване на значително въздействие върху околната среда при изпълнение на предвидените цели и мерки.
Във връзка с горното, предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО, така заявеният „План за действие за устойчива енергия и климат (2021-2030г.)“ подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на програмата, и завършва преди одобряването ѝ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
В териториалния обхват на община Смолян попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·      BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0001031 „Родопи-Средни” и BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
·      BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);
·      BG0002105 “Персенк”за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 103/2008г);
·      BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
 
В териториалния обхват на Община Смолян попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·      Резерват „Сосковчето”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на Министерство на горите и горската промишленост (ДВ 76/1968г.); Заповед № РД-373/15.10.1999 г., актуализация със Заповед №РД-111 от 06.02.2012 г. на Министерство на околната среда и водите, (ДВ бр. 20/2012г.);
·      Поддържан резерват „Момчиловски дол”, бивш резерват обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, прекатегоризиран със Заповед № РД-372/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите, актуализация със Заповед № РД-139/19.02.2013 г.на МОСВ;
·      Поддържан резерват „Амзово”, бивш резерват обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост, прекатегоризиран със Заповед № РД-373/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите; актуализация със Заповед РД-174/23.02.2012 г. на МОСВ;
·      Защитена местност „Соскучански дол”, бивша буферна зона на резерват „Сосковчето”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-530/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Хубча”, бивша буферна зона на поддържан резерват „Момчиловски дол”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-524/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Лятната гора”, бивша природна забележителност обявена със Заповед № 1799/30.06.1972г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-321/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Чернока”, бивша природна забележителност обявена със Заповед № 1799/30.06.1972г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-322/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Крепостта-Градището”, бивше историческо място обявено със Заповед № 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-320/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Турлата”, бивше историческо място обявено със Заповед № 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-318/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Врача”, бивше историческо място обявено със Заповед № 343/17.05.1979 г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-319/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите, актуализирана по площ със Заповед №РД-384/06.07.2016 г. на МОСВ;
·      Защитена местност „Дълбок дол”, бивша природна забележителност обявена със Заповед № 521/20.05.1985г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-374/03.04.2003г. на Министерство на околната среда и водите, №РД-381/06.07.2016 г. на МОСВ.
·      Защитена местност „Калето”, бивше историческо място обявено със Заповед № 343/17.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-314/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите, актуализирана по площ със Заповед № РД-75/09.02.2018 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.30/03.04.2018 г.;
·      Защитена местност „Падала”, обявена със Заповед № 558/06.08.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, актуализирана по площ със Заповед № РД-70/09.02.2018 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.30/2018г.;
·      Защитена местност „Ливадите”, бивша природна забележителност обявена със Заповед № 3384/08.12.1966г. на Министерството на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед № РД-323/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите, актуализирана по площ със Заповед № РД-72/09.02.2018 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.30/2018г.;
·      Защитена местност „Връх Средногорец”, бивше историческо място обявено със Заповед № 357/09.02.1973г. на Министерство на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирано със Заповед № РД-316/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Защитена местност „Рожен”, обявена със Заповед № 558/06.08.1979г. на Комитет за опазване на природната среда;
·      Защитена местност „Момина вода-Ахматица”, бившо историческо място, обявено със Заповед № 3813/12.12.1974г. на Министерство на горите и горската промишленост, прекатегоризирано със Заповед № РД-317/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите;
·      Природна забележителност „Момата”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда;
·      Природна забележителност „Сарийска чука-Главата”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда;
·      Природна забележителност „Ледницата”, обявена със Заповед № 1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост;
·      Природна забележителност „Смолянски езера”, обявена със Заповед № 374/05.05.1982г. на Комитет за опазване на природната среда;
·      Природна забележителност „Невястата”, обявена със Заповед № 425/18.05.1987г. на Комитет за опазване на природната среда;
·      Природна забележителност „Смолянски водопад”, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965г. на Министерство на горите и горската промишленост, актуализирана по площ със Заповед № РД-149/23.03.2018 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.37/2018г.;
·      Природна забележителност „Бориковска пещера”, обявена със Заповед № 283/04.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, актуализирана по площ със Заповед № РД-148/23.03.2018 г. на МОСВ, ДВ бр.37/2018 г.;
·      Природна забележителност „Улцата”, обявена със Заповед № 283/04.05.1979г. на Комитет за опазване на природната среда, актуализирана по площ със Заповед № РД-80/19.02.2018 г. на МОСВ, ДВ бр. 30/2018г.;
·      Природна забележителност „Градище”, бивше историческо място обявено със Заповед № 2194/12.12.1969г. на Министерство на горите и горската промишленост, прекатегоризирано със Заповед № РД-313/31.03.2003г. на Министерство на околната среда и водите, актуализирана по площ със Заповед № РД-76/09.02.2018 г., ДВ бр.30/2018 г.;
·      Природна забележителност „Казанджи дере“, обявена със Заповед № РД-91/04.02.2014г. на Министерство на околната среда и водите.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Извършената проверка за допустимост на заявения план по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за ОС, установи следното:
·       „План за действие за устойчива енергия и климат (2021-2030г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие;
·      „План за действие за устойчива енергия и климат (2021-2030г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34049