Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-ЕО-2020-003 ОТ 27.08.2020, ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО

27.08.2020

Уведомление с вх. № КПД-11-509/26.08.2020г. за „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“, с възложител: Община Лъки, гр.Лъки, бул. „Възраждане“ №18.

След преглед на внесено уведомление, във връзка с изготвянето на горепосочения план и предвид разпоредбите на глава шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми (Наредбата по ЕО), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:
 I.     По отношение на изискванията на глава шеста, раздел втори от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така представеният „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“ попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, за което има основание за предполагане на възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда при реализирането им. Съобразно това и предвид разпоредбата на чл.2, ал.2, т.1 и т.9.3 от Приложение 2 на Наредбата за ЕО, цитираната програма подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
На основание чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т.2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за взимане на решение е директора на РИОСВ-Смолян.
На основание чл. 81, ал.3 от ЗООС, процедурата по ЕО се извършва едновременно с изготвянето на програмата, и завършва преди одобряването ѝ.
 II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР и Закона за лечебните растения:
Териториален обхват на „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“ е приложим за цялата територия на община Лъки, област Пловдив.
В териториалният обхват на община Лъки попадат изцяло следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
·Природна забележителност „Водопад „Свети дух“, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост; актуализирана по площ със Заповед № РД-629 от 23.10.2018 г., (ДВ,бр. 99/2018 г.) на Министъра на околната среда и водите.
·Природна забележителност Скален мост „Шапран дупка”, обявена със Заповед № 535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда; актуализирана по площ със Заповед № РД-630 от 23.10.2018 г., (ДВ,бр. 99/2018 г.) на Министъра на околната среда и водите.
·Природна забележителност „Водопад „Гюмберджията“, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост; актуализирана по площ със Заповед № РД-631 от 23.10.2018 г., (ДВ,бр. 99/2018 г.) на Министъра на околната среда и водите.
·Природна забележителност „Сливодолско падало“, обявена със Заповед № РД-1218/09.12.2005г. на Министерство на околната среда и водите.
В териториалният обхват на община Лъки попада част от една защитена територия по смисъла на (ЗЗТ):
·Резерват „Червената стена”, обявен със Заповед № 2631/21.09.1962г. на Главно управление на горите, увеличен по площ със Заповед № 1050/17.12.1990г. на Министерство на околната среда, актуализирана по площ със Заповед № РД-363 от 28.06.2016г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 56 от 20.07.2016 г.).
В териториалният обхват на община Лъки попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001031 „Родопи-Средни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
·BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.)
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
От извършената проверка за допустимост на „План за интегрирано развитие на община Лъки „2021-2027г.)“ по реда на чл. 37, ал. 2 и във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
·      „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени зони, определени със заповедите по чл.12, ал.6 от Закона за биологичното разнообразие;
·      „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“ е допустим за осъществяване при условие, че произтичащите от него планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, не влизат в противоречие с режимите на гореописаните защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и/или с утвърдените планове за управление.
 Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33918