Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Законодателство /нормативни актове/   Секторни ръководства   Полезни връзки


Операторите на инсталации с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./,  имат задължение да представят в РИОСВ-Смолян, най-късно до 31 март на текущата година следната информация за предходната година:


   1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

   2. Количеството на вложените разтворители, съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредба №7 от 21.10.2003 г.

За справки и допълнителна информация се обръщайте на тел. 0301/60109

 Декларация ЛОС


Декларация  - химически чистения

 

Наредба № 7 / 21.10.2003 г.

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ.бр.20/06.03.2007 г.). Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и  чл. 7 и 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Смолян, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март на текущата година.

За справки и допълнителна информация - тел. 0301/60109

 

Приложение № 3

Приложение № 6

 

Наредба за бои, лакове и авторепаратурни продукти

 

РИОСВ - Смолян  съобщава, че с последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) се създава и поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет. Съгласно чл. 30л, инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрация, респективно издаване на удостоверение за регистрация. За тази цел следва да бъде подадено заявление по посочения ред http://eea.government.bg/regiaoslospub/a1eea/eeascr101InfoPubIs.jsf, до Директора на РИОСВ – Смолян.

Към заявлението се прилага, документ за платена такса за регистрация - съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите - по сметката на РИОСВ - Смолян.

Банкова сметка: SG „Експресбанк“ АД, клон Смолян
IBAN:
BG41TTBB94003120017743
BIC: TTBBBG22

·         Таксата за вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух e в размер 158 лв.

·         Таксата за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух e в размер 60 лв. 

 

Образец №1 на заявление  за вписване в регистъра по ал.1 и издаване на удостоверие за регистрация съгласно чл.30 л ал. 3 от ЗЧАВ

Образец №2  на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата съгласно чл.30 л ал.3 от ЗЧАВ