Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.)

АРХИВ от 2013 до 2021 г.


 • 22.06.2022 КПД-11-457-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“
 • 22.06.2022 КПД-11-456-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“
 • 22.06.2022 КПД-11-454-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.685.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-453-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.99.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-452-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.1 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-451-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.23.154 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-450-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП- ТП “ДГС-Широка лъка”.
 • 22.06.2022 КПД-11-447-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Доспат“.
 • 22.06.2022 КПД-11-444-1 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари на горските територии (ПЗПГТ)“, разположени в землището на село Лясково, община Девин, в обхвата на дейност на ЮЦДП ТП „ДГС-Михалково“.
 • 22.06.2022 КПД-11-438-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 131 kW“ в ПИ с идентификатор 67547.501.721 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-437-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 116 kW“ в ПИ с идентификатор 63207.501.41 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-430-2 Проект за: „Общински кооперативен пазар” в УПИ XIII – парк и обществено обслужване, кв. 46 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-442-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.861.17 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-441-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.5.707 по КККР на село Орешец, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-440-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.23.154 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-439-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.5.706 по КККР на село Орешец, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-443-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Ардино“.
 • 22.06.2022 КПД-11-434-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Златоград“.
 • 22.06.2022 КПД-11-435-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-392-3 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 46045.9.77 по КККР на град Мадан, местност „Врисет“, община Мадан, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-427-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ XXXI-902,981, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 16.06.2022 КПД-11-433-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.466.2 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.06.2022 КПД-11-426-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2103“, разположена в ПИ с идентификатор 10046.3.125 по КККР на село Ваклиново, местност „Брезовец“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 16.06.2022 КПД-11-422-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща курортна, туристическа сграда в база за отдих – семеен хотел“, находяща се в УПИ I – 334 – за база за отдих, кв. 99, м. „Марецко“, землище на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-421-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на ул. „Есперанто“ от о.т. 545 до о.т. 514“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-429-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица.
 • 16.06.2022 КПД-11-428-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-431-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.67.8 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-425-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.889.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-423-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 16.06.2022 КПД-11-424-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 13.06.2022 КПД-11-420-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.450.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-419-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.6.123 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-418-1 Инвестиционно предложение „Инсталиране на Фотоволтаична система за производство на ток (до 100 kWp)“ в ПИ с идентификатор 31111.36.300 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 13.06.2022 КПД-11-417-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на Фотоволтаична система за производство на ток - 15 kWp (2 етапа)“ в ПИ с идентификатор 67653.925.272 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 13.06.2022 КПД-11-416-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на Фотоволтаична система за производство на ток - 15 kWp (2 етапа)“ в ПИ с идентификатор 67653.925.271 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 13.06.2022 КПД-11-415-1 „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 02988.2.103 в землището на с. Букаците, община Смолян, за гори собственост на физически лица“
 • 13.06.2022 КПД-11-414-1 : “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатор 67653.851.1 и 67653.852.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на религиозни организации.
 • 13.06.2022 КПД-11-413-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.22 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 13.06.2022 КПД-11-412-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.18 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-411-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Акад. Николай Хайтов” село Хвойна
 • 06.06.2022 КПД-11-399-1 Инвестиционно предложение: „Пристрояване за разширение и преустройство на завод за бутилиране на вода“, разположен в УПИ VI – За производствени нужди – база за бутилиране на вода и фотоволтаична електроцентрала, кв. 9 по плана на град Девин, (ПИ с идентификатор 20465.501.1001), община Девин, област Смолян
 • 06.06.2022 КПД-11-407-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 06.06.2022 КПД-11-402-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”
 • 06.06.2022 КПД-11-393-1 Инвестиционно предложение „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 67653.53.41 по КККР на град Смолян, местност „Къшлите“, община Смолян, област Смолян.
 • 06.06.2022 КПД-11-406-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.1.38 по КККР на с.Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.06.2022 КПД-11-405-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.14.39 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-391-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 100 kW върху покрив на съществуваща сграда - кравеферма“ в ПИ с идентификатор 67270.35.25 по КККР на село Слащен, местност „Чичова бърчина“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 31.05.2022 КПД-11-395-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.112.8 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-394-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.71.7 и 57282.112.7 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-376-1 Инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на сграда за нуждите на ПК „Победа“, в ПИ с идентификатор 20883.248.111 по КККР на село Джурково, община Лъки, област Пловдив.
 • 31.05.2022 КПД-11-374-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 15 kW“ в имот 38 по плана на село Катраница, община Смолян, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-366-1 Инвестиционен проект за: „Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, „Шипка“ и „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура“ – Етап I – ул. „Шина Андреева“ от о.т. 497, през о.т. 495 до о.т. 494; ул. „Равня“ от о.т. 495 до о.т. 490; ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 487, о.т. 465, о.т. 466 до о.т. 470 и ул. „Слави Кацаров“ от о.т. 1774, през о.т. 464 до о.т. 465. ; Етап II – ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 507, о.т. 508, о.т. 509 до о.т. 1486“ в град Девин, община Девин, област Смолян
 • 31.05.2022 КПД-11-367-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 82,08 kW върху покрив на съществуващи сгради“ в ПИ с идентификатор 67653.133.25 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-390-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 31.05.2022 КПД-11-297-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.3 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-340-4 Инвестиционно предложение „Модернизиране на селскостопанска сграда с идентификатор 31111.36.456.1, чрез извършване на подобрения и текущ ремонт по сградата“, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.456 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-389-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.27 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-388-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош”
 • 31.05.2022 КПД-11-380-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатори 11048.62.135 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-378-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори стопанисвани от ДЗЗД „Русина ела“.
 • 31.05.2022 КПД-11-197-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор №57282.82.3 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2022 КПД-11-357-2 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в поземлен имот с идентификатор 67653.131.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-358-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена и изграждане на канавка на ул. „Снежанка“ в село Змеица, община Доспат, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-356-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2022 КПД-11-371-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 30.05.2022 КПД-11-368-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена и изграждане на канавка на ул. „Снежанка“ в село Змеица, община Доспат, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-359-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200kW“ в ПИ с идентификатор 67653.2.840 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 30.05.2022 КПД-11-354-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1271 /III-197/ Гоце Делчев – Сатовча – Долен от км 0+000 до км 3+900“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 30.05.2022 КПД-11-353-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG /III-197/ 1 Сатовча – Доспат – Осина от км 0+000 до км 1+975“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 30.05.2022 КПД-11-365-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Широка лъка”.
 • 30.05.2022 КПД-11-360-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 43219.6.2 и 43219.6.4 по КККР на село Левочево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2022 КПД-11-361-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатори 17052.2.51 по КККР на село Горово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2022 КПД-11-351-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на 0,410 дка домати оранжерийни“ в ПИ с идентификатор 31259.5.302 по КККР на село Змеица, местност „Селим ходжве“, община Доспат, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-355-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 25.05.2022 КПД-11-352-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив с обща инсталирана мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 63207.504.309 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-339-1 Инвестиционно предложение „Основен ремонт на фасади и вътрешно преустройство на част от промишлена сграда – механична работилница с идентификатор 31111.32.255.1“ в УПИ V-105, кв. 23 по плана на град Златоград, отреден за ПИ с идентификатор 31111.32.255 по КККР на гр. Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-332-1 Уведомление за „Проект за промяна на ПУП–ПРЗ за УПИ I – 6.201, 6.540, 6.541 – база за отдих, кв. 11 по плана на град Смолян и разширението му с ПИ с идентификатор 67653.6.204 по КККР на град Смолян, местност „Бучковото“, община Смолян“.
 • 25.05.2022 КПД-11-349-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-341-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-341-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-331-1 Инвестиционно предложение „Център за гуми“ в сграда с идентификатор 63207.506.331.3, разположена в ПИ с идентификатор 63207.506.331 по КККР на град Рудозем, ул. „Освобождение“ № 10, община Рудозем, област Смолян
 • 25.05.2022 КПД-11-347-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ТП ДГС-Златоград
 • 25.05.2022 КПД-11-346-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД
 • 25.05.2022 КПД-11-345-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 25.05.2022 КПД-11-344-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Златоград“.
 • 25.05.2022 КПД-11-343-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Поповото“ село Момчиловци
 • 25.05.2022 КПД-11-337-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.672.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.05.2022 КПД-11-328-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Славейно”
 • 25.05.2022 КПД-11-338-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“ град Чепеларе
 • 19.05.2022 КПД-11-336-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.51 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-335-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.52 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-333-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.53 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.05.2022 КПД-11-329-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 73482.13.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-326-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на склад в разширение на производствена сграда“, в УПИ II-243.12,243.20,243.21 – завод за ски № 2, площадка „Север“, кв.1 по плана на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-319-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда“ в УПИ XIV-1238, кв. 46 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 19.05.2022 КПД-11-317-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда със застроена площ от 120 кв. м“ в УПИ IV, кв. 41 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 19.05.2022 КПД-11-321-1 Проект за: „Кабелна линия 20kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20kV до възлова станция (ВС) „Мугла“ в с. Мугла, преминаващ през възлова станция (ВС) „Герзовица“ и през нов БКТП“, община Смолян, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-301-3 Инвестиционно предложение: „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ IV, кв. 55 по плана на град Неделино, образуван за ПИ с идентификатор 51319.503.316 по КККР на град Неделино, община Неделино, област Смолян
 • 19.05.2022 КПД-11-323-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 58517.206.1, 58517.206.2, 58517.206.3 и 58517.206.4 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, стопанисвани от ДЗЗД „Карагьозовото“.
 • 19.05.2022 КПД-11-316-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив“ в ПИ с идентификатор 67653.928.22 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 19.05.2022 КПД-11-315-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив“ в ПИ с идентификатор 67653.928.88 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-320-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 13.05.2022 КПД-11-314-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 13.05.2022 КПД-11-261-3 : „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-307-1 Инвестиционно предложение „Инсталиране на Фотоволтаична система за производство на ток (до 30 kWp)“ в ПИ с идентификатор 20465.506.28 по КККР на град Девин (УПИ IX-28, кв. 128 по плана на град Девин, кв. Настан), община Девин, област Смолян.
 • 13.05.2022 КПД-11-305-1 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Смолян“, на територията на ТП „ДГС-Смолян“.
 • 13.05.2022 КПД-11-308-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.8 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-309-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.10 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
 • 13.05.2022 КПД-11-310-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Смолян”.
 • 13.05.2022 КПД-11-302-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на селскостопанска сграда в жилищна сграда и пристрояване на тераси“ в УПИ I-59, кв. 7 по плана на град Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 67653.939.59 по КККР на град Смолян, местност „Варадил“, община Смолян, област Смолян.
 • 13.05.2022 КПД-11-304-1 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, собственост на ГПК „Средногорец“, на територията на ТП „ДГС-Смолян“.
 • 13.05.2022 КПД-11-306-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.6 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-276-2 Инвестиционно предложение: „Ремонт на съблекалня; монтаж на съоръжения: скамейки, дренажна и оросителна система; подпорна и оградна стена към футболно игрище (стадион)“ в УПИ XVIII от кв. 38 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-52-15 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О.Т. 24 до О.Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-285-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация (до 1MW)“ в УПИ III-295, кв. 42 по плана на град Мадан, образуван за ПИ с идентификатор 46045.501.295 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 09.05.2022 КПД-11-296-1 Инвестиционно предложение: „Разширение на земеделско стопанство, чрез засаждане и отглеждане на 3 дка трайни насаждения от сливи“ в ПИ с идентификатори 65440.21.186 и 65440.21.185 по КККР на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-295-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на подземен електропровод от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел до нова помпена станция в имот № 048054 (ПИ с идентификатор 12499.48.54) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Вълкосел, местност „Писе“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-297-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.3 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-293-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривно пространство“ в ПИ с идентификатор 67653.923.612 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 04.05.2022 КПД-11-286-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 36 kW, върху покрива на съществуваща сграда – склад“, находящ се в УПИ IХ, кв. 2 по плана на стопански двор село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 04.05.2022 КПД-11-294-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-292-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-291-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.38 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-290-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.52 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-289-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.18 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-288-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе.
 • 29.04.2022 КПД-11-287-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе.
 • 29.04.2022 КПД-11-284-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Богатево“.
 • 29.04.2022 КПД-11-283-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 29.04.2022 КПД-11-282-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“
 • 29.04.2022 КПД-11-281-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-280-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 29.04.2022 КПД-11-254-3 Уведомление с вх. № КПД-11-254-(1)/13.04.2022г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-254-(2)/18.04.2022г. за: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55, 23025.57.56 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КК и КР на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян“
 • 29.04.2022 КПД-11-278-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 80371.929.16 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-277-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 65440.124.13 по КККР на село Сатовча, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-275-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-268-1 Инвестиционно предложение: „Сграда за сезонно ползване“ в поземлен имот с идентификатор 67965.10.48 по КККР на село Соколовци, местност „Борцето“, община Смолян, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-265-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3038 върху сграда с идентификатор 80371.244.215.1“, разположена в ПИ с идентификатор 80371.244.215 по КККР на град Чепеларе, к.к. Пампорово, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-262-1 Инвестиционно предложение „Разширение на ФЕЦ“ в УПИ I-70.51 и УПИ II-72.51 по ПУП-ПРЗ на град Чепеларе, образувани за ПИ с идентификатори 80371.70.51 и 80371.72.51 по КККР на град Чепеларе, местност „Таванчека“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-257-1 Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на външни водопроводна и канализационна връзки за УПИ ХI-173020, 173021, кв.173, ПИ 173.28 по плана на град Чепеларе, к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“.
 • 28.04.2022 КПД-11-269-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 31111.4.79 по КККР на град Златоград, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-267-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.29.1 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-266-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.13.8 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 28.04.2022 КПД-11-258-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Рехабилитация на улична мрежа в село Смилян, община Смолян“, Подобект: улица „Първи май“ от О.Т. 270 до О.Т. 221 до О.Т. 222 до О.Т. 84 при ул. „9-ти септември”, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-256-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30kW върху покривното пространство на сграда” в ПИ с идентификатор 20465.502.342 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-263-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на държавата, на територия на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“, село Хвойна.
 • 18.04.2022 КПД-11-259-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67547.44.8 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-248-1 Инвестиционно предложение: „Вили за семеен отдих“ в поземлени имот с идентификатори 67653.1.980 и 67653.1.979 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 18.04.2022 КПД-11-249-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 56740.56.354 по КККР на с. Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-47-8 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на стени, прагове и бетониране дъно на дере от О.Т. 94 до О.Т. 96, между кв. 35 и кв.40 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 18.04.2022 КПД-11-253-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 18.04.2022 КПД-11-252-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Вакъфа“ град Чепеларе.
 • 18.04.2022 КПД-11-182-3 Инвестиционно предложение за: „Корекции на реки Манастирска и Лъкинска в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив, II-ри етап“
 • 18.04.2022 КПД-11-104-3 Уведомление за инвестиционно предложение: „Производство на дървесен чипс от отпадъчни дървесни скари (палети)“, в ПИ с идентификатор № 67653.928.71, землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 18.04.2022 КПД-11-244-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 21868.410.16 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица
 • 18.04.2022 КПД-11-243-1 Инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи“ в ПИ с идентификатори 23025.74.46, 23025.78.23 и 23025.103.41 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 18.04.2022 КПД-11-114-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66957.12.162, 66957.12.163, 66957.17.28 и 66957.17.42 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-241-1 Инвестиционно предложение: „Разширение на производствена сграда – вътрешно преустройство, пристройка, надстрояване и промяна на предназначението в „Хотелски комплекс”, ситуиран в ПИ с идентификатор 31111.35.197 по КККР на град Златоград, за който е отреден УПИ I – 35.197 – Обществени и производствени дейности, бензиностанция, кв. 72 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян
 • 18.04.2022 КПД-11-245-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 21868.405.12 и 21868.205.13 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-224-1 Инвестиционно предложение: „Къщи за гости“ в ПИ с идентификатор 80159.100.112 по КККР на село Чала, община Борино, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-208-1 Уведомление за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I в кв. 19, ПИ № 384, ПИ № 387 и улична регулация” в село Леска, община Мадан, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-209-1 Заявление за съгласуване на инвестиционен проект за: „Ограда в УПИ V-92.22 – къщи за гости по плана на град Чепеларе”, община Чепеларе, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-231-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.43.34 по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-239-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-232-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 21868.405.9 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-230-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.40.28 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-223-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.8.77 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-222-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.23 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-221-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.456.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-220-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.456.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-214-1 Инвестиционно предложение: „Вила за семеен отдих“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1067 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-207-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, къмпинг, барбекю и ажурна ограда“ в ПИ с идентификатор 67653.1.229 по КККР на град Смолян (УПИ I -1229 – за хотел, кв. 81)“, землище на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-219-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-211-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в ПИ с идентификатор 20465.87.278 по КККР на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-219-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-211-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в ПИ с идентификатор 20465.87.278 по КККР на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-212-1 Инвестиционно предложение: „Благоустрояване и модернизация на градската среда чрез обновяване на площад в град Ардино“, община Ардино, област Кърджали
 • 08.04.2022 КПД-11-215-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 56740.56.354 по КККР на с. Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-206-1 Инвестиционно предложение: „Барбекю“ в ПИ с идентификатор 80159.100.112 по КККР на село Чала, община Борино, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-204-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 200 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.917.1010 по КККР на град Смолян, образуващ УПИ XVII-1010, кв. 221 по действащия устройствен план на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-216-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 65440.113.26 и 65440.115.6 по КККР на село Сатовча, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-203-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 200 kW“ в УПИ XIX, XX, XXI, XXII, кв. 1 по регулационния план на село Селча, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-217-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 08.04.2022 КПД-11-218-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 31351.17.21 и 31351.51.48 по КККР на село Зорница, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-26-5 Инвестиционно предложение: „Разширяване на съществуваща площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинства и промяна на количествата на разрешен отпадък с код 20-01-01 (отпадък от хартия и картон)“, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.395 по КККР на град Златоград, УПИ Х-36.308, кв. 149 по ПУП на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-200-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“ в УПИ VI, кв. 1 по плана на с. Смилян, образуван за ПИ с идентификатор 67547.501.1731 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-201-1 : Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на базова станция с № SML0172.A000_Хаджито“, землище на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-208-1 Уведомление за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I в кв. 19, ПИ № 384, ПИ № 387 и улична регулация” в село Леска, община Мадан, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-205-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.919.513 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-199-1 ОТНОСНО: “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.505.50 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.03.2022 КПД-11-191-1 Инвестиционно предложение: „Строителство на еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ III – 617,618, кв. 14 по действащия подробен устройствен план на град Смолян, кв. Райково, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-189-1 Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел жилищно застрояване „Жм”.
 • 31.03.2022 КПД-11-198-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.779.5 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 31.03.2022 КПД-11-186-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покрив и фасада на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.921.799 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-197-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор №57282.82.3 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.03.2022 КПД-11-192-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.44.3 и 676547.44.9 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.03.2022 КПД-11-194-1 Проект за: „Реконструкция на дворно пространство и спортна площадка в двора на СУ „Антим I”, град Златоград, община Златоград, област Смолян, етапно строителство. Първи етап: Спортна площадка. Втори етап: Реконструкция на дворно пространство” в УПИ II-Училище, кв.48, отреден за ПИ с идентификатор 31111.35.129 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-185-1 Проект за: „Благоустрояване и изграждане на парк” в УПИ XVIII, кв. 72 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-180-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 2: „Неотложно-възстановителни работи за трайно възстановяване на общински път SML 1050 /III-197/ - Тешел – Триград – Кестен от км 7+250 до км 7+320“, община Девин, област Смолян
 • 30.03.2022 КПД-11-179-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 3: „Укрепване на общински път IV-1976 – Тешел – Триград, в района на пътен тунел при пещера „Дяволското гърло” в ПИ с идентификатор 73105.29.563 по КККР на село Триград”, община Девин, област Смолян
 • 30.03.2022 КПД-11-187-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична система за производство на ток на покриви на сгради“ в ПИ с идентификатор 67547.502.835 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-183-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67653.1.981 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-175-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 14605.501.292 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-188-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.768.16 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.03.2022 КПД-11-174-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 50 kW“ в ПИ № 193 по кадастралния план на село Оглед, община Рудозем, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-184-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 28.03.2022 КПД-11-821-11 „Подобряване на конкурентноспособността на производствено предприятие Цех за преработка на плодове – плодови пълнежи и конфитюри и повишаване на ефективността при потреблението на енергия във предприятието“, в УПИ VI, кв. 12, по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-129-3 „Подобряване на конкурентноспособността на земеделски производител и повишаване на ефективността при потреблението на енергия във функциониращо предприятие за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина“ в УПИ I-32, кв. 61 по ПРЗ на село Ягодина, община Борино, област Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-168-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ III-442, кв. 51, по плана на с. Смилян, образуван за ПИ с идентификатор 67547.501.1463 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-181-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 1: „Неотложно-възстановителни работи за трайно възстановяване на общински път SML 1050 /III-197/ - Тешел – Триград – Кестен от км 5+850 до км 5+970“, община Девин, област Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-166-1 Инвестиционно предложение: „Паркинг и детска площадка към Жилищно-хотелски комплекс „Палас“, находящ се в к. к. Пампорово, землище на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-159-1 Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 по КККР на село Чокманово, местност „Мирчово“, община Смолян, област Смолян, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел ниско жилищно застрояване „Жм”.
 • 28.03.2022 КПД-11-157-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IX-954, кв.74 по плана на село Момчиловци (ПИ с идентификатор 49014.501.954), община Смолян, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-156-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 199.9 kWp“, в УПИ I – за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП (в рамките на ПИ 73482.3.928), кв.41 по плана на с. Турян, общ. Смолян, с възложител – „ТАД – Инженеринг“ ЕООД, гр. Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-51-7 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на корекционна стена на дере с дължина 20 м, бетонирано дъно на дере, 2 броя прагове и възстановяване на част от улица в обхвата на стената от О.Т. 40А до О.Т. 431, до кв. 5 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 21.03.2022 КПД-11-171-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.505.50 и 67653.139.131 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2022 КПД-11-172-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.139.51 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2022 КПД-11-134-3 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на транспортен мост над река Елховска“, село Елховец, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-153-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – град Рудозем и прилежащите му съоръжения от съществуваща разпределителна шахта Спирателен кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. „Георги Бенковски“ по плана на град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-169-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Смолян”.
 • 21.03.2022 КПД-11-167-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка с изграждане на нова обслужваща сграда към нея“ в УПИ I- спортна площадка и обсл. сграда, кв. 155, ПИ с идентификатор 20465.502.25 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-150-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW“ в УПИ № 70, кв. 5 по действащия устройствен план на село Дрянка, община Баните, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-163-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатори 67653.505.32,по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.03.2022 КПД-11-164-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 67653.505.51, 67653.505.5 и 67653.139.134 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.03.2022 КПД-11-144-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 40748.11.47 по КККР на село Кутела, местност „Имарет дере“, община Смолян, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-161-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 58517.209.1, 58517.209.2, 58517.209.3, 58517.209.4 и 58517.209.5 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, стопанисвани от ДЗЗД „Бобово-Дуневско“.
 • 16.03.2022 КПД-11-158-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 23025.85.10 по КККР на град Доспат, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 16.03.2022 КПД-11-145-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3486 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, разположена в ПИ с идентификатор 23025.502.1307 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-148-1 Инвестиционно предложение: „Неотложни възстановителни работи – възстановяване на подпорна стена на улица за гробищен парк в кв. 22 по ЗРП на село Забърдо“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-48-3 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена и прагове на дере при О.Т. 167, между кв. 23 и кв.34 по плана на село Слащен“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 10.03.2022 КПД-11-92-3 Инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи“ в ПИ с идентификатори 23025.80.20 и 23025.112.35 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 10.03.2022 КПД-11-149-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваеми конструкции“ в ПИ с идентификатор 31259.4.248 по КККР на село Змеица, местност „Караджа дере“, община Доспат, област Смолян
 • 10.03.2022 КПД-11-146-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 12499.8.138 (стар 000138) по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-147-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 39089.40.22 по КККР на село Кочан, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-143-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.2.750 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-713-3 Инвестиционно предложение: „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Жижовска при село Жижово – Тип 1”, община Сатовча, област Благоевград
 • 10.03.2022 КПД-11-127-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на пластмасови резервоари за питейна вода в ПИ с идентификатор 04707.3.553 по КККР на село Боголин и ПИ с идентификатор 21868.49.25 по КККР на село Долен и свързване към водопроводната мрежа“, община Сатовча, област Благоевград
 • 10.03.2022 КПД-11-132-1 Инвестиционно предложение „Преместваем обект – фургон за съхранение на селскостопанска продукция” в поземлен имот с идентификатор 67653.128.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Могилата”, община Смолян, област Смолян.
 • 10.03.2022 КПД-11-140-1 Проект за „Отглеждане на картофи и стопанисване на 253,239 дка. угари“ в землището на село Лясково, община Девин, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 07.03.2022 КПД-11-120-1 Инвестиционен проект за: „Промяна по време на строителство, съгласно чл.154 от ЗУТ за обект: „Лятна семейна къща“ в ПИ с идентификатор 23025.42.17 по КККР на град Доспат, местност „Далоското“, община Доспат, област Смолян, с цел пристрояване на помещение за отдих и склад“.
 • 07.03.2022 КПД-11-67-3 Инвестиционно предложение: „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, в местността „Лучево“, в землищата на село Могилица и село Буката, община Смолян, област Смолян.
 • 07.03.2022 КПД-11-123-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система за производство на ток за собствени нужди към съществуващо млекопреработвателно предприятие” в УПИ I, кв. 47 по плана на село Върбина, община Мадан, област Смолян.
 • 07.03.2022 КПД-11-126-1 Инвестиционно предложение „Подобряване на конкурентоспособността на „Персенски” ООД, чрез закупуване на производствено оборудване и поставяне на ВЕИ за собствено потребление” в УПИ I, кв. 68 по частичната регулация на село Жълтуша, община Ардино, област Кърджали
 • 07.03.2022 КПД-11-137-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 07.03.2022 КПД-11-136-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 67653.505.18 и 67653.450.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 07.03.2022 КПД-11-130-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67547.41.24 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 07.03.2022 КПД-11-113-1 Инвестиционен проект за обект: „База за отдих“, в УПИ I-178 по плана на град Доспат, образуван за ПИ с идентификатор 23025.45.395 (предишен идентификатор 23025.45.178) по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 07.03.2022 КПД-11-125-1 Заявление за реализиране на инвестиционен проект за: „Вила за семеен отдих“, в УПИ-III-001855 и 001856, землище на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.03.2022 КПД-11-121-2 Инвестиционно предложение „Модернизиране на функциониращ цех за производство на растителни екстракти“, в УПИ ХVII-672, кв.48 и УПИ XVIII-672, кв. 48,2, землище на с. Елховец, общ. Рудозем, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-115-1 Уведомление за план/програма/проект „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сливи” в ПИ с идентификатори 23025.101.3 и 23025.99.32 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 28.02.2022 КПД-11-98-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 – Тешел – Буйново до село Ягодина, км 0+000 – км 2+240, община Борино, област Смолян“
 • 28.02.2022 КПД-11-128-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.883.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.02.2022 КПД-11-116-1 Инвестиционно предложение „Водоснабдяване чрез изграждане на външен водопровод на „Къща за гости и обслужваща сграда“, в ПИ с идентификатор 67965.8.48, м. „Дупката“, землището на с. Соколовци, преминаващ през ПИ №67965.4.122, ПИ №67965.7.124 и ПИ №67965.7.130 по КККР на с. Соколовци, общ. Смолян, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-119-1 Инвестиционно проект за „Многофамилна жилищна сграда“, в УПИ V с кадастрален № 212, кв. 21 по действащия регулационен план на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 28.02.2022 КПД-11-124-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 28.02.2022 КПД-11-110-1 Инвестиционно предложение: „Общински пазар“ в УПИ XXI-пазар, кв. 30 по плана на град Мадан, образуван за ПИ идентификатор 46045.501.195 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-122-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Широка лъка”.
 • 28.02.2022 КПД-11-99-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Ягодина от о.т. 60 до о.т. 69, участък от км 0+000 до км 0+241.78“, община Борино, област Смолян.
 • 28.02.2022 КПД-11-118-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 25.02.2022 КПД-11-91-3 Допълнение към Проект за „Отглеждане на животни - овце , естествени ливади и създаване на трайни насаждения от ябълки и круши“ в землището на село Еленка, община Неделино, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 25.02.2022 КПД-11-97-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Борино“; Подобекти: 1. Улица „Здравец“ от о.т. 273; 275; 276; 277 до имот № 761, участък от км 0+000 до км 0+214,93; 2. Улица „Поречие“ от о.т.56 до имот № 157, участък от км 0+000 до км 0+128,65; 3. Улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286, участък от км 0+000 до км 0+083.37“, община Борино, област Смолян
 • 25.02.2022 КПД-11-96-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Буйново от о.т. 65 до о.т. 4, участък от км 0+000 до км 0+141.80“, община Борино, област Смолян.
 • 25.02.2022 КПД-11-117-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 57282.82.5 и 57282.82.6 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.02.2022 КПД-11-114-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66957.12.162, 66957.12.163, 66957.17.28 и 66957.17.42 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.02.2022 КПД-11-112-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.82.17, 67653.460.12 и 67653.119.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.02.2022 КПД-11-94-1 „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства
 • 25.02.2022 КПД-11-95-1 „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.) за подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Джамал Расим Балджи, разположено в землището на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград /Процедура BG06RDNP001-6.012/.
 • 25.02.2022 КПД-11-89-1 „Бизнес план за увеличаване броя на животните в съществуващ животновъден обект“, землище на село Селча, община Девин, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.).
 • 25.02.2022 КПД-11-103-1 Проект за „Отглеждане на картофи, фасул и създаване на трайни насаждения от ябълки“ в землището на село Цацаровци, община Златоград, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 24.02.2022 КПД-11-100-1 Уведомление за инвестиционно предлож „База за велотуризъм“ в ПИ с идентификатор 67653.29.97 по КККР на град Смолян, местност „Лъгът“, община Смолян, област Смолян.
 • 22.02.2022 КПД-11-87-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм – алея от с. Баните до язовирна стена на МВЕЦ „Баните“ – II етап“, землище на село Баните, община Баните, област Смолян
 • 22.02.2022 КПД-11-108-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.127.15 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 22.02.2022 КПД-11-107-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 22.02.2022 КПД-11-90-1 : Уведомление за „ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ 447.703, ПИ 447.9 и част от ПИ 447.70, ПИ 447.705, 447.73, 447.74, 17.1, местност „Голям Картъл“, к.к. „Пампорово“, курортно ядро „Снежанка“, община Смолян.“
 • 22.02.2022 КПД-11-85-1 Проект за: „Обект: Реконструкция на пътно кръстовище, образувано от пресичане на ул. „Родопи“ и ул. „Наталия“ в участъка от о.т.236-41м през о.т.327- о.т.328- о.т.329- о.т.330- о.т.334, чрез изграждане на кръгово кръстовище и приобщаване на прилежащите улици към него“, в град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 22.02.2022 КПД-11-91-1 Проект за „Отглеждане на животни - овце , естествени ливади и създаване на трайни насаждения от ябълки и круши“ в землището на село Еленка, община Неделино, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 22.02.2022 КПД-11-84-1 Уведомление за план/програма/проект: „Бизнес план за създаване и отглеждане на трайни насаждения и увеличаване броя на животните в съществуващо земеделско стопанство, находящо се в землищата на с. Боровина, община Мадан и с. Катраница, община Смолян“, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.).
 • 22.02.2022 КПД-11-93-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 06923.2.719 по КККР на село Буката, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.02.2022 КПД-11-86-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 63207.45.28 по КККР на град Рудозем, община Рудозем за гори собственост на физически лица
 • 15.02.2022 КПД-11-73-1 : Проект за: „Обект: Реконструкция на бул. „България“ в участъка от о.т.17 през о.т.16- о.т.15- о.т.14- о.т.13- о.т.4- о.т.3- о.т.2- о.т.1- о.т.2400- о.т.2393- о.т.2380- о.т.1718 до о.т. 2379+10 м, чрез изграждане на кръгови кръстовища при пресичане с ул. „Петър Берон“ и „Дичо Петров“ и приобщаване на прилежащите улици към тях (Етап I и Етап II)“, в град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 15.02.2022 КПД-11-74-1 Инвестиционно предложение: „Сграда за селскостопански машини“ в ПИ с идентификатор 12499.52.1 по КККР на село Вълкосел, местност „Гробето“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 15.02.2022 КПД-11-71-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и надстройка на жилищна сграда“ в УПИ II, кв. 10-а по регулационния план на село Чокманово, образуван за ПИ с идентификатор 81520.501.603 по КККР на село Чокманово, община Смолян, област Смолян
 • 11.02.2022 КПД-11-70-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в част от ПИ с идентификатор 65440.36.8 по КККР на село Сатовча, местност „Драгийца“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 11.02.2022 КПД-11-730-5 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.26 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 11.02.2022 КПД-11-59-1 Проект за „Отглеждане на трайни насаждения от ябълки“ в ПИ с идентификатори 07747.13.402 и 07747.13.451, землище на село Бял извор, община Ардино, област Кърджали, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 11.02.2022 КПД-11-69-1 План/проект за: „Отглеждане на пчели и поставяне на пчелни кошери“ в ПИ с пл. № 175 по проект за изменение на частичен кадастрален план на село Мъглища, община Мадан, област Смолян, във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.)
 • 11.02.2022 КПД-11-68-1 Уведомление за план/програма/проект за „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.
 • 11.02.2022 КПД-11-58-1 Инвестиционно предложение: „Ваканционно селище от три къщи“ в поземлен имот с идентификатор 67653.47.42 по КККР на град Смолян, местност „Брега“, община Смолян, област Смолян
 • 07.02.2022 КПД-11-55-1 Уведомление за „Проект на ПУП-ПР и ПЗ в обхват на УПИ ХIХ - за стопански двор, кв. 56 по ПУП на град Златоград, отреден за ПИ с идентификатор 31111.36.343 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.“
 • 07.02.2022 КПД-11-57-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Каракус-2001“.
 • 07.02.2022 КПД-11-49-1 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на пътен откос с дължина 30 м и височина 6 м на км 4+346 на път BLG1270/III-197, Вълкосел – Фъргово/-Слащен – Туховища - Годешево“, землище на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград
 • 07.02.2022 КПД-11-53-1 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на пътен откос с дължина 15 м и височина 6 м на км 0+520 на път BLG1273/III-197, Сатовча – Доспат/-Кочан - Ваклиново“, землище на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 07.02.2022 КПД-11-46-1 Инвестиционен проект за: „Подмяна на съществуващо ТП Батанци-1 с нов МТП Батанци-1“ в ПИ с идентификатор 46045.502.764 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 07.02.2022 КПД-11-54-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП- ТП “ДГС-ШИРОКА ЛЪКА”.
 • 07.02.2022 КПД-11-44-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 86012.701.49 по КККР на село Югово, община Лъки за гори собственост на физически лица.
 • 31.01.2022 КПД-11-38-1 Инвестиционен проект за обект: „Преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди за сезонно ползване“ в УПИ I-30,33,39, кв.3 по плана на село Киселчово, община Смолян, област Смолян
 • 31.01.2022 КПД-11-41-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 30kW, върху покрива на съществуваща производствена сграда – шивашки цех“, находящ се в УПИ IХ-490, кв. 6 по плана на село Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград
 • 31.01.2022 КПД-11-40-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 30kW, върху покрива на съществуваща масивна сграда – шивашки цех“, находящ се в УПИ V, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 27.01.2022 КПД-11-746-3 Инвестиционно предложение „Водоснабдяване на „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“, чрез съществуващ каптиран естествен извор“, разположен в ПИ с идентификатор 67653.86.43, землище на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 27.01.2022 КПД-11-34-1 Инвестиционно предложение „Монтиране на автоматична поточна линия за производство на кисело мляко в съществуващ цех за производство на млечни продукти“, находящ се в ПИ с идентификатор 05462.9.27 по КККР на село Борино, местност „Долна Сабурча“, община Борино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-32-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 12 kW на покрива на съществуваща жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и снек-бар“ в ПИ № 106 по действащия кадастрален план на село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград
 • 27.01.2022 КПД-11-30-1 „Засаждане на трайни насаждения - ябълки“ в ПИ с идентификатор 53388.15.603 (№ от предходен план 000603) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Оградна, община Неделино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-29-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на картофи, пипер, фасул и домати (оранжерийни) в оранжерия и отглеждане на пчели в 37 бр. пчелни кошера (пчелин)“ в поземлен имот с кадастрален № 93, находящ се в границите на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32559, община Неделино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-25-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения от ябълки, на ягоди и малини, и оранжерии за краставици“ в ПИ с идентификатори: 14413.1.656, 14413.1.727, 14413.1.678, 14413.1.692, 14413.1.691 по КККР на село Галище, поземлени имоти с пл.№ 83 и пл.№94 по кадастралния план на село Галище и в поземлени имоти с идентификатори 68451.62.5, 68451.62.15 и 68451.62.8 по КККР на село Средногорци, община Мадан, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-24-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения – ябълки и оранжерия за краставици“ в ПИ с идентификатор 31111.14.145 по КККР на град Златоград и ПИ с идентификатор 69105.2.261 по КККР на село Старцево, община Златоград, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-28-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 73482.11.27 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-27-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.99.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-26-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе
 • 21.01.2022 КПД-11-614-3 Изменение на „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2021 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 21.01.2022 КПД-11-21-1 Уведомление за „Подробен устройствен план /ПУП–ПРЗ/ за УПИ I – 25 – за Производствена база (ПИ с идентификатор 67653.133.25) и ПИ с идентификатор 67653.133.54 по КККР на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян“, с цел присъединяване на ПИ с идентификатор 67653.133.54 към УПИ I-25 и разширение на действащото УПИ I - 25 – „За производствена база“ по плана на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-23-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1070 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.01.2022 КПД-11-22-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1069 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-18-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 45kW, върху покрива на съществуваща сграда – цех за дървообработване“, находящ се в УПИ VI, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 19.01.2022 КПД-11-19-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 60kW, върху покрива на съществуваща сграда – монтажен цех и каменоделна“, находящ се в УПИ II, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-16-2 Инвестиционно предложение: „Кафе аперитив и допълващо застрояване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 65440.30.120 по КККР на село Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-20-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.01.2022 КПД-11-15-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица, обединени в ГПК „Мурджов пожар
 • 19.01.2022 КПД-11-709-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.63.1 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-10-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 49014.501.1133 по КККР на село Момчиловци (УПИ ХVI-035511, кв.34), местност „Св. Илия“, община Смолян
 • 12.01.2022 КПД-11-13-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 12.01.2022 КПД-11-7-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 06.01.2022 КПД-11-6-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.529.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-667-5 „Водовземане от повърхностен воден обект, заустване на отпадъчни води и изграждане на рибен проход на съществуващ рибарник за интензивно отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор 20465.140.6 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян
 • 06.01.2022 КПД-11-752-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 39726.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Крибул, местност „Шавара“, община Сатовча, област Благоевград
 • 06.01.2022 КПД-11-749-1 Изменение на “Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ГПК „Чил тепе – 97“.
 • 06.01.2022 КПД-11-5-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-4-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-3-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-2-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.13 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-1-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица