Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.)

АРХИВ от 2013 до 2021 г.


 • 08.12.2023 КПД-11-780-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 03112.51.12 по КККР на село Беден, община Девин за гори собственост на физически лица
 • 08.12.2023 КПД-11-788-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Ардино, блок „Здравец“ – 20 апартамента“, община Ардино, област Кърджали
 • 08.12.2023 КПД-11-779-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на зрителна зала – читалище „Родопска искра“, град Ардино, община Ардино, област Кърджали
 • 08.12.2023 КПД-11-778-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатори 57282.5.149 и 57282.5.147 по КККР на село Полковник Серафимово, местност „Косиново“, община Смолян, област Смолян
 • 08.12.2023 КПД-11-777-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.59.6 по КККР на село Смилян, община Смолян, за гори собственост на физически лица
 • 06.12.2023 КПД-11-772-1 Инвестиционно предложение „Почистване на повредени от абиотични и биотични фактори дървета“ ПИ с идентификатор 69345.4.20 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-764-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя фотоволтаични електроцентрали с мощност 199,47 kW и 89,93 kW върху покрив на сграда и земя и външно електрозахранване“ в ПИ с идентификатор 00597.501.2 по КККР на село Арда, община Смолян, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-771-1 Инвестиционно предложение „Почистване на повредени от абиотични и биотични фактори дървета“ в ПИ с идентификатори 69345.4.135., 69345.4.205 и 69345.4.31 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-767-1 Инвестиционно предложение „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на горски кантон в местност „Карабаир“, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“, разположен в ПИ с идентификатор 53669.1.207 по КККР на с. Орехово (сграда 1), община Чепеларе, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-34-3 Инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ цех за производство на млечни продукти“, находящ се в ПИ с идентификатор 05462.9.27 по КККР на село Борино, местност „Долна Сабурча“, община Борино, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-770-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.22.114 по КККР на село Орешец, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 06.12.2023 КПД-11-775-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.669.25 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.12.2023 КПД-11-769-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.22.112 по КККР на село Орешец, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 06.12.2023 КПД-11-757-3 Промяна на инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация“ в ПИ с идентификатор 05462.9.27 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 06.12.2023 КПД-11-766-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 31111.22.159 по КККР на град Златоград, община Златоград, за гори собственост на физически лица.
 • 30.11.2023 КПД-11-753-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда и гараж“ в ПИ с идентификатор 67270.27.69 по КККР на село Слащен, местност „Папалев дол“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 30.11.2023 КПД-11-730-1 Предложение за „ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на част от ПИ с идентификатор 05462.55.26 по КККР на село Борино, местност „Валта“, община Борино, област Смолян и обособяване на УПИ I – за обществено обслужване, с площ 173 кв. м.
 • 30.11.2023 КПД-11-755-1 Проект за „Популяризиране на турския фолклор в община Ардино“ по процедура с № BG06RDNP001-19.386 – „МИГ Ардино – Джебел“, мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ на МИГ Ардино – Джебел.
 • 30.11.2023 КПД-11-757-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 300 kW“ в ПИ с идентификатор 05462.9.27 по КККР на село Борино, община Доспат, област Смолян.
 • 30.11.2023 КПД-11-728-12 Инвестиционно предложение „Изграждане на две допълнителни пристройки към обект: „Преустройство на съществуващи халета и пристройка в цех за производство и опаковане на фармацевтични продукти“ в ПИ с идентификатор 63207.506.7 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян – изменение по чл. 154 от ЗУТ.
 • 30.11.2023 КПД-11-754-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-за жилищно строителство (ПИ 54198.15.48), кв. 1 в местността „Язовира“, землище на село Осиково, община Девин.
 • 24.11.2023 КПД-11-752-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност до 30 kW върху покрив на сграда и земя“ в ПИ с идентификатор 67653.921.172 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.11.2023 КПД-11-743-1 Уведомление за проектно предложение „Откриване на богатствата на Ардино – забележителности, природа, вкусове“.
 • 24.11.2023 КПД-11-741-1 Проект за „Вила за семеен отдих“ в УПИ II-2.1067, кв. 55 (ПИ с идентификатор 43219.2.1067), землище на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.11.2023 КПД-11-746-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ с идентификатор 67653.301.137 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 21.11.2023 КПД-11-744-1 Инвестиционно предложение: „Преместваем обект за съхранение на дървесина и фасониран дървен материал“ в ПИ с идентификатор 67653.912.463 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 21.11.2023 КПД-11-745-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от паднали и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.10.59 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 21.11.2023 КПД-11-742-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост, на територията на “ДГС-Широка лъка”.
 • 21.11.2023 КПД-11-692-7 Инвестиционно предложение: „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите (обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на град Смолян“) – изменение по чл. 154 от ЗУТ и изменение на Разрешително № 32170761/09.07.2021 г., в частта на Подобект 2: „Укрепително съоръжение 2 на река Черна, в ПИ с идентификатори 67653.916.463 и 67653.916.26 по КККР на град Смолян“, община Смолян, област Смолян.
 • 14.11.2023 КПД-11-738-1 Инвестиционно предложение „Почистване на сухи и повредени дървета“ от земеделски имот с идентификатор 36974.10.58 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 14.11.2023 КПД-11-732-4 Инвестиционно предложение: „Хотел“ в ПИ с идентификатори 69345.10.322, 69345.10.323 и 69345.10.424 по КККР на село Стойките, местност „Гьола“, община Смолян, област Смолян.
 • 14.11.2023 КПД-11-734-1 Инвестиционно предложение „Почистване на паднала и повредена дървесна растителност“ в ПИ с идентификатор 05414.2.617 от КККР на село Бориково, община Смолян, област Смолян.
 • 14.11.2023 КПД-11-733-1 Инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на съществуваща производствена сграда за дървопреработващ цех“ в УПИ I, кв.8 по плана на село Лясково, община Девин, област Смолян.
 • 06.11.2023 КПД-11-729-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 46286.305.56 по КККР на село Малево, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 06.11.2023 КПД-11-728-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на електрозарядна станция“ в ПИ с идентификатор 80371.163.26 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 06.11.2023 КПД-11-722-1 Инвестиционно предложение: „Шивашки цех“ в ПИ с идентификатор 67270.16.466 по КККР на село Слащен, местност „Папалев дол“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 06.11.2023 КПД-11-724-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.10.35 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 06.11.2023 КПД-11-49-3 Инвестиционно предложение „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kWp върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.927.218 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 06.11.2023 КПД-11-725-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05801.70.6 по КККР на село Бостина, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 06.11.2023 КПД-11-723-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.109 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 06.11.2023 КПД-11-716-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.846.10 и 67653.896.20 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 31.10.2023 КПД-11-719-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 589,70 kW, върху покрив на сграда“ в УПИ ХХХVIII – „За търговски и обслужващи дейности“, кв. 11, централна част, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.10.2023 КПД-11-712-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.82.433 по КККР на град Смолян, УПИ II-за жилищно строителство, кв. 250, местност „Дълго блато“, община Смолян, област Смолян.
 • 31.10.2023 КПД-11-716-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.846.10 и 67653.896.20 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 31.10.2023 КПД-11-717-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.846.11 и 67653.896.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 31.10.2023 КПД-11-721-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост, на територията на “ДГС-Широка лъка”.
 • 31.10.2023 КПД-11-710-1 Инвестиционно предложение „Адаптация и преустройство на жилищна сграда – недвижима културна ценност в „Къща за гости и механа“, разположена в УПИ IX-34.05, кв. 130 по ПУП на град Златоград, ПИ с идентификатор 31111.34.805 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 25.10.2023 КПД-11-709-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20 kV от ЖР стълб № 83/1 на ВЛ „Пирийца“ до нов БКТП /п.с. Фабрика/“ в землището на село Цацаровци, община Златоград, област Смолян.
 • 25.10.2023 КПД-11-698-3 Инвестиционно предложение: „Почистване на гора в земеделска земя от суха и паднала маса - горскодървесна растителност, пострадала от биотично и/или абиотично въздействие“ в ПИ с идентификатори: 11377.9.314, 11377.8.130, 11377.8.96, 11377.8.93, 11377.9.195, 11377.8.54, 11377.8.53, 11377.8.51, 11377.8.48, 11377.1.48, 11377.1.46, 11377.9.318 по КККР на с. Вишнево, ПИ с идентификатор 00850.5.818 по КККР на с. Гълъбово и ПИ с идентификатори: 44402.10.999, 44402.11.321, 44402.20.134, 44402.10.22, 44402.6.125 и 44402.4.124 по КККР на село Баните, община Баните, област Смолян
 • 25.10.2023 КПД-11-707-1 Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за поставяне на бъдещ временен обект за стопански нужди“ в ПИ с идентификатор 67653.300.1085 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 25.10.2023 КПД-11-708-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 29,7 kWp“ в ПИ с идентификатор 44402.505.98 по КККР на село Баните, кв. Средна, община Баните, област Смолян.
 • 25.10.2023 КПД-11-645-20 „Извършване на редовно теренно археологическо проучване на средновековна крепост в местността „Света Неделя“, в землището на село Старцево, община Златоград“
 • 20.10.2023 КПД-11-705-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 400 kWp” в УПИ I – 151,152,153, кв. 19 по ПУП на с. Михалково, община Девин, област Смолян
 • 20.10.2023 КПД-11-700-1 Инвестиционно предложение: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт на тротоари на ул. „Хан Аспарух“ от кръстовище с ул. „Беломорска“ до кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“, град Рудозем, община Рудозем, област Смолян
 • 19.10.2023 КПД-11-695-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.768.5 и 67653.777.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-699-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделска земя” в ПИ с идентификатор 00597.2.173 по КККР на село Арда, местност „Равнище”, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2023 КПД-11-704-1 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 година” в гори собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-703-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-702-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 49014.14.59 и 49014.14.79 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.10.2023 КПД-11-701-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49014.14.58 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-699-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделска земя” в ПИ с идентификатор 00597.2.173 по КККР на село Арда, местност „Равнище”, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2023 КПД-11-697-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от увредена дървесна и храстова растителност“ в ПИ с идентификатор 36974.13.59 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2023 КПД-11-696-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на база за отдих за собствени нужди“ в ПИ с идентификатор 40748.11.53 по КККР на село Кутела, местност „Имарет дере“, община Смолян, област Смолян
 • 19.10.2023 КПД-11-694-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДЛС- Извора“.
 • 19.10.2023 КПД-11-651-1 „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти“, разположени в ПИ с идентификатори: 67653.169.17 (част/ УПИ V-169.17, кв. 297), 67653.169.33 (част) и 67653.169.48 (УПИ II) по КККР на гр. Смолян; 69345.19.149 (УПИ III, кв. 135), 69345.19.153 (УПИ I, кв. 135), 69345.19.151 (УПИ II, кв. 135) по КККР на село Стойките; 49285.232.13 (част) по КККР на с. Мугла, община Смолян, област Смолян
 • 19.10.2023 КПД-11-672-3 Уведомление за план/програма/проект за: “Горскостопанска програма” за поземлени имоти в землището на село Буйново, община Борино за гори собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-693-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 86012.73.8 по КККР на село Югово, община Лъки за гори собственост на физически лица.
 • 19.10.2023 КПД-11-691-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW и външно електрозахранване“ в ПИ 2 по плана на село Миле, община Мадан, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-686-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.88 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 13.10.2023 КПД-11-685-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот от дървесна и храстова растителност“ в ПИ с идентификатор 69345.7.40 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-690-1 Инвестиционно предложение: „Преместваеми обекти – къщичка и фургон“ в ПИ с идентификатор 67653.53.7 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-681-1 „Промяна на ПУП–ПРЗ за УПИ X-158, кв. 7 по плана на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-688-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на метално хале за производство“ в ПИ 673 в землището на село Средногорци, община Мадан, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-614-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 53669.221.95 по КККР на село Орехово, община Чепеларе за гори собственост на физически лица
 • 13.10.2023 КПД-11-682-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 05462.236.24 по КККР на село Борино, местност „Коджавлу“, община Борино, област Смолян
 • 13.10.2023 КПД-11-684-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW“ в УПИ III-93, кв.15, ПИ с идентификатор 58517.100.296 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, област Смолян
 • 09.10.2023 КПД-11-668-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на дървен навес за заслон на животни“ в ПИ с идентификатор 67653.2.307 по КККР на град Смолян, местност „Станковица“, община Смолян, област Смолян.
 • 09.10.2023 КПД-11-680-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Широка лъка“.
 • 09.10.2023 КПД-11-676-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.1.10 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 09.10.2023 КПД-11-675-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и пречупени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.10.40 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 09.10.2023 КПД-11-678-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 05462.134.2 по КККР на село Борино, община Борино за гори собственост на физически лица.
 • 09.10.2023 КПД-11-674-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на временен преместваем обект - каравана“ в ПИ с идентификатор 40326.3.129 по КККР на село Кръстатица, община Баните, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-677-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 14605.43.90 по КККР на село Гела, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 05.10.2023 КПД-11-671-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“.
 • 05.10.2023 КПД-11-670-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност до 600 kW“ в ПИ с идентификатор 80371.57.68 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-664-1 Уведомление за план/програма/проект за: “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 39637.25.18, 39637.25.19, 39637.25.23 и 39637.25.24 по КККР на село Кремене, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 05.10.2023 КПД-11-662-1 Инвестиционно предложение: „Сграда за обществено обслужване – магазин и офиси“ в ПИ с идентификатор 67653.934.359 по КККР на град Смолян, УПИ IV-за търговски обект, кв. 11 по плана на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-669-1 Инвестиционно предложение: „Площадки за съхранение на дървен материал на открито“ в УПИ-I 9120322, ПИ с идентификатор 67653.912.454 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-667-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Чил тепе-97“ село Манастир.
 • 05.10.2023 КПД-11-652-1 Инвестиционен проект за обект: „Преработка на газова инсталация на газ пропан-бутан – резервно захранване с газ пропан-бутан на котелна инсталация №2 в хотел „ОРФЕЙ” к.к Пампорово”, находящ се в УПИ ХІІ-за хотел „Орфей”, кв.8 по ПУП на к.к. Пампорово, ПИ с идентификатор 80371.244.220 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-663-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.55 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 05.10.2023 КПД-11-661-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 4,8 kW върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.934.16 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 05.10.2023 КПД-11-660-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ II-501.278, кв. 18, ПИ с идентификатор 14605.501.278 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-655-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесина, пострадала от биотични и абиотични въздействия“ в ПИ с идентификатори: 14605.40.68, 14605.40.71 и 14605.40.54 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-654-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесина, пострадала от биотични и абиотични въздействия“ в ПИ с идентификатори: 14605.40.55, 14605.40.61 и 14605.40.74 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-607-3 Уведомление за план/програма/проект за: “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 36974.101.13 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.09.2023 КПД-11-649-1 Инвестиционно предложение: „Приемо-предавателна станция № 5719, разположена върху сграда с идентификатор 20465.502.822.1“, в ПИ с идентификатор 20465.502.822 по КККР на град Девин, ул. „Цветан Зангов“ № 1, община Девин, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-642-2 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611, Загражден -Давидково/- Босилково - мах. Катраница-/ SML3007 от км 0+000 до км 5+614,45 - II етап“, община Баните, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-657-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.675.7 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.09.2023 КПД-11-656-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Славейно“.
 • 29.09.2023 КПД-11-659-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Ардино”.
 • 29.09.2023 КПД-11-653-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Ардино“.
 • 29.09.2023 КПД-11-650-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 05623.38.15 по КККР на село Борово, община Лъки за гори собственост на физически лица.
 • 29.09.2023 КПД-11-646-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.11.43 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.09.2023 КПД-11-647-1 Инвестиционно предложение: „Построяване на гараж“ в ПИ с идентификатор 80371.71.32 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-639-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на път PDV 2132/III-861, Лъки – Здравец/ - Джурково“, община Лъки, област Пловдив.
 • 29.09.2023 КПД-11-640-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХIII-222, кв. 7 по плана на село Ягодина, Борино, област Смолян.
 • 29.09.2023 КПД-11-641-1 Инвестиционно предложение: „Пристрояване, надстрояване и преустройство на съществуваща сграда (3) за „ПАРК ХОТЕЛ МОДЪР“ от „Термален Аквапарк – Персенк“ в УПИ I – общ.обсл.дейности и хотел, от кв. 64 по плана на град Девин, в ПИ с идентификатор 20465.504.831 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 26.09.2023 КПД-11-645-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.180 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 26.09.2023 КПД-11-643-1 Инвестиционно предложение „Почистване и премахване на храстовидна и ниско стъблена растителност в земеделска земя” в ПИ с идентификатор 31111.25.166 по КККР на град Златоград, местност „Руйна“, община Златоград, област Смолян.
 • 26.09.2023 КПД-11-636-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Чил тепе-97“ село Манастир.
 • 26.09.2023 КПД-11-644-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.18.31 по КККР на село Смилян, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 21.09.2023 КПД-11-632-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена между осови точки 355 и 357, кв. 60 на ул. „Изгрев“ в село Момчиловци“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.09.2023 КПД-11-634-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност, повредена от абиотични фактори“ в ПИ с идентификатор 49014.16.64 по КККР на село Момчиловци, местност „Маданя“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.09.2023 КПД-11-628-1 Инвестиционно предложение: „Изместване на част от съществуваща въздушна мрежа в поземлен имот с идентификатор 43219.2.1078 по КККР на село Левочево, община Смолян, област Смолян“.
 • 21.09.2023 КПД-11-629-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от увредена от абиотични и биотични фактори дървесна растителност“ в ПИ с идентификатор 48814.2.263 по КККР на село Могилица, община Смолян, област Смолян.
 • 15.09.2023 КПД-11-624-1 ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горскодървесна растителност от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения – горска и/или земеделска пътна мрежа“, в ПИ с идентификатори: 46406.2.66 по КККР на село Малка Арда, община Баните; 70158.5.359 по КККР на село Стърница, община Баните; 55991.5.18, 55991.5.21, 55991.5.24, 55991.5.30 по КККР на село Петково, община Смолян, област Смолян.
 • 15.09.2023 КПД-11-622-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот от дървесна и храстова растителност, пострадала от абиотични и биотични повреди“ в ПИ с идентификатор 83274.856.752 по КККР на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.
 • 15.09.2023 КПД-11-626-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на част от оградата и настилката пред централния вход на детско заведение“ в УПИ Х, кв. 42, ПИ с идентификатор 05462.501.526 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 15.09.2023 КПД-11-617-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот с идентификатор 17052.2.152 по КККР на село Горово, община Смолян, област Смолян от дървесина, засегната от биотични и абиотични фактори
 • 11.09.2023 КПД-11-613-1 Инвестиционно предложение: „Обслужващо складово хале“ в УПИ XI-912.406-за обществено обслужване, кв. 3 по плана на град Смолян, ПИ с идентификатор 67653.912.406 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 11.09.2023 КПД-11-612-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на дървен заслон за животни“ в ПИ с идентификатор 44848.1.225 по КККР на село Лясково, местност „Тъмничища“, община Девин, област Смолян
 • 11.09.2023 КПД-11-619-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.28.1 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 11.09.2023 КПД-11-620-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.28.2 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 11.09.2023 КПД-11-618-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05462.234.4 по КККР на село Борино, община Борино за гори собственост на юридически лица
 • 11.09.2023 КПД-11-615-1 Инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща детска градина „Кокиче“ в УПИ XV, кв. 31 на село Бръщен, община Доспат, област Смолян.
 • 11.09.2023 КПД-11-616-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на дървена преместваема постройка“ в ПИ с идентификатор 55035.29.53 по КККР на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян
 • 11.09.2023 КПД-11-611-1 Инвестиционно предложение: „Укрепване на свлачище № SML11.31111-01 на път SML2109 /III-867/ Златоград-Аламовци и при км 6+500“, местност „Грамидалово“, град Златоград, община Златоград, област Смолян
 • 08.09.2023 КПД-11-461-3 Инвестиционно предложение: „Открит навес за временно съхранение на дървесен чипс“ в УПИ V – за производствена дейност, кв. 95а по плана на град Смолян, кв. Устово, ПИ с идентификатор 67653.926.533 по КККР на град Смолян, община Смолян
 • 08.09.2023 КПД-11-610-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на гараж и монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.2.778 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 08.09.2023 КПД-11-608-1 Инвестиционно предложение: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за обект: „Реконструкция на улици и съоръжения в град Чепеларе, община Чепеларе“ с подобект „Подпорна стена на улица „Есперанто“ между о.т. 546 и о.т. 549 в град Чепеларе“, община Чепеларе, област Смолян
 • 31.08.2023 КПД-11-606-1 „Предписание на основание чл. 106/чл. 131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч” в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС-Широка лъка“
 • 30.08.2023 КПД-11-601-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска постройка“ в ПИ с идентификатор 80176.1.828 по КККР на село Боровица, община Ардино, област Кърджали
 • 30.08.2023 КПД-11-604-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност, пострадала от биотично и абиотично въздействие ” в имоти частна собственост, разположени в землището на село Чавдар, община Доспат, област Смолян.
 • 30.08.2023 КПД-11-605-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.26.72 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.08.2023 КПД-11-599-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч през 2023 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГК „Ени Хан“ село Манастир.
 • 30.08.2023 КПД-11-597-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.40.13 и 44642.43.18 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2023 КПД-11-598-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект – рекламно пано (билборд)“ в ПИ с идентификатор 67653.129.24 по КККР на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян, област Смолян
 • 25.08.2023 КПД-11-595-1 „Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.767.2 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица, в териториалния обхват на ТП „ДГС – Смолян“
 • 25.08.2023 КПД-11-594-1 „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч” в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС-Борино“
 • 25.08.2023 КПД-11-593-1 „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на принудителна сеч” в държавни горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС-Борино“
 • 25.08.2023 КПД-11-590-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност, пострадала от биотични и абиотични повреди и силно нарушена механична устойчивост“ в ПИ с идентификатори 49285.25.108 и 49285.25.109 по КККР на село Мугла, община Смолян, област Смолян
 • 25.08.2023 КПД-11-591-1 „Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.832.30 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.08.2023 КПД-11-592-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.9.69 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.08.2023 КПД-11-584-1 Инвестиционно предложение: „Търговски комплекс с магазини - разширение“ в УПИ ХХХVIII – „За търговски и обслужващи дейности“, кв. 11, централна част, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 25.08.2023 КПД-11-581-1 Инвестиционно предложение: „Складови дейности и гаражи“ в ПИ с идентификатор 07747.13.571 по КККР на село Бял извор, местност „Чатаклъ йери“, община Ардино, област Кърджали
 • 24.08.2023 КПД-11-12-7 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 23950.106.56 в землището на село Дряново, община Лъки и 31423.46.8 в землището на село Здравец, община Лъки за гори собственост на физически лица
 • 24.08.2023 КПД-11-587-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 11048.49.52 по КККР на село Виево, община Смолян, 40748.30.13 и 40748.30.21 по КККР на село Кутела, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 24.08.2023 КПД-11-588-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.68.4 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 23.08.2023 КПД-11-585-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.8.12 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 23.08.2023 КПД-11-586-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.8.22 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 18.08.2023 КПД-11-579-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на вилна сграда за отдих“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1091 по КККР на село Левочево, местност „Попово“, община Смолян, област Смолян.
 • 18.08.2023 КПД-11-576-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на стопанска сграда и сграда за обитаване от домакинствата“ в ПИ с идентификатор 67653.2.307 по КККР на град Смолян, местност „Станковица“, община Смолян, област Смолян
 • 16.08.2023 КПД-11-573-1 Инвестиционно предложение: „Построяване на гараж“ в ПИ с идентификатор 80399.75.14 по КККР на село Чепинци, местност „Саморасник“, община Рудозем, област Смолян
 • 16.08.2023 КПД-11-577-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица
 • 16.08.2023 КПД-11-583-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49014.10.154 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.08.2023 КПД-11-582-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 03112.51.13 и 03112.257.8 по КККР на село Беден, община Девин за гори собственост на физически лица
 • 16.08.2023 КПД-11-580-1 „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност за град Смолян“
 • 16.08.2023 КПД-11-578-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена на ул. „Миньорска“ между о.т. 398 и 401 в кв. 21 по ЗРП на град Лъки“, община Лъки, област Пловдив
 • 16.08.2023 КПД-11-540-3 „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 20465.160.3 и 20465.160.16 по КККР на град Девин, местност „Лъката“, община Девин, област Смолян, за образуване на един нов УПИ I – 160.16, 160.3 - за обществено обслужване
 • 16.08.2023 КПД-11-572-1 Инвестиционно предложение: „Укрепване на свлачищно-срутищен процес над главен път за с. Букова поляна – Буково – Галище (път SML 2133 /III-867, Мадан – Цацаровци/ - Буково – Букова поляна), местност Афузоло, землище на село Букова поляна, идентификационен № SML 16.06937-01“, община Мадан, област Смолян
 • 16.08.2023 КПД-11-565-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на повредени от абиотични и биотични фактори дървета“, село Давидково, община Баните, област Смолян
 • 16.08.2023 КПД-11-528-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на елементи на техническата инфраструктура - трафопостове 1х250 kVA с КЛ 20 kV”
 • 11.08.2023 КПД-11-564-1 „План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) за град Смолян до 2040 година“
 • 11.08.2023 КПД-11-555-1 Инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване – две еднофамилни къщи“ в поземлен имот с идентификатор 43219.2.999 по КККР на село Левочево, местност „Зарга“, община Смолян, област Смолян
 • 11.08.2023 КПД-11-554-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация“ в ПИ с идентификатор 49014.20.15 по КККР на село Момчиловци, местност „Бърцето“, община Смолян, област Смолян
 • 08.08.2023 КПД-11-567-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 08.08.2023 КПД-11-566-1 Инвестиционно предложение „Почистване на сухи и повредени дървета“ в ПИ с № 334, кв.24 от Кадастралния план на село Сивино, община Смолян, област Смолян.
 • 08.08.2023 КПД-11-571-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.08.2023 КПД-11-570-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.845.6 и 67653.897.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 08.08.2023 КПД-11-569-1 : Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 200kW и кабелна линия“ в УПИ I-193, кв. 26 по плана на село Равнища, община Мадан, област Смолян.
 • 08.08.2023 КПД-11-531-1 Инвестиционно предложение: „Трафопост 1х400 kVA” в самостоятелно помещение на сграда с идентификатор 69345.19.88.1 в ПИ с идентификатор 69345.19.88 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 08.08.2023 КПД-11-553-1 Инвестиционно предложение: „Прокарване на път в ПИ с идентификатор 11377.7.603 по КККР на село Вишнево, местност „Шумлачовица“, община Баните, област Смолян, с цел осигуряване достъп до имоти, собственост на възложителя“.
 • 02.08.2023 КПД-11-544-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от повредена, изсъхнала и паднала дървесина” в имоти частна собственост, разположени в землището на село Арда, община Смолян, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-557-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 50 kW върху покрив на сграда“ в УПИ I-цех, кв. 55 по плана на село Кутела, община Смолян, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-547-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ IV-за общ. ползване и ФЕЦ, кв. 2 по плана на град Рудозем и трафопост тип БКТП 1х1000 kVA в УПИ XXI-за БКТП, кв. 2 по плана на град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-551-1 Технически проект за обект: „Подмяна на кабелни линии ниско напрежение от ТП Възраждане” в град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-541-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на външни В и К връзки за обект: „Жилищно-хотелски комплекс „Палаз“, находящ се в УПИ III – Хотел-ресторант по регулационния план на к. к. Пампорово, землище на град Чепеларе, образуван за ПИ с идентификатор 80371.234.43 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-549-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда“ в УПИ XXXI-902,981, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 02.08.2023 КПД-11-552-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот с идентификатор 11377.8.50 по КККР на село Вишнево, община Баните, област Смолян от дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори“.
 • 02.08.2023 КПД-11-560-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.26.34 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 02.08.2023 КПД-11-559-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.26.66 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 02.08.2023 КПД-11-556-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.44.6 по КККР на село Смилян, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 02.08.2023 КПД-11-550-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.34 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 02.08.2023 КПД-11-561-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.14.9 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 02.08.2023 КПД-11-548-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация и кабелна линия ниско напрежение“ в УПИ X-166, кв. 10 на село Бръщен, община Доспат, област Смолян.
 • 02.08.2023 КПД-11-558-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.26.30 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.07.2023 КПД-11-543-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 31351.207.20 по КККР на село Зорница, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 28.07.2023 КПД-11-542-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.863.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.07.2023 КПД-11-535-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.844.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 28.07.2023 КПД-11-537-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и пречупени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.2.23 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 28.07.2023 КПД-11-538-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и пречупени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.2.23 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 25.07.2023 КПД-11-534-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа с мощност 29,70 kW на покрив на съществуваща сграда в УПИ I-цех за дървопреработка, кв. 2 в село Давидково“, община Баните, област Смолян.
 • 25.07.2023 КПД-11-533-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа с мощност 69,66 kW на покрив на съществуваща сграда в УПИ II-цех за пелети и брикети, кв. 2 в село Давидково“, община Баните, област Смолян.
 • 25.07.2023 КПД-11-527-1 Инвестиционно предложение: „Разширение на автомивка“ в УПИ V-332 – за жилищни нужди, кв. 217 по ПУП на град Смолян (ПИ с идентификатор 67653.917.332), община Смолян, област Смолян.
 • 25.07.2023 КПД-11-498-1 Инвестиционно предложение: „Трафопост 1х250 kVA” в ПИ с идентификатор 69345.19.149 по КККР на село Стойките, представляващ УПИ III, кв. 135, община Смолян, област Смолян.
 • 20.07.2023 КПД-11-526-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Ардино”
 • 20.07.2023 КПД-11-522-1 Инвестиционно предложение: „Промяна предназначение, преустройство и надстройка на складова сграда“ в УПИ V-295,296, кв. 31 по ПУП на град Ардино, община Ардино, област Кърджали
 • 20.07.2023 КПД-11-521-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда с търговски обект, масивно барбекю, гаражи и масивна ограда“ в ПИ с идентификатор 67270.16.481 по КККР на село Слащен, местност „Оградите“, община Сатовча, област Благоевград
 • 20.07.2023 КПД-11-524-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на приемо-предавателна станция SML 0049.А005 “Ustovo“ с честотен обхват 900-3600 MHz”, с адрес: сграда с идентификатор 67653.925.123.1, ул. „Христо Ковачев“ № 12, град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 20.07.2023 КПД-11-520-1 Инвестиционно предложение: „Гараж за товарен автомобил и офис“ в УПИ VIII – производствено – складови дейности и гаражи, кв. 95а по плана на град Смолян (ПИ с идентификатор 67653.926.567), община Смолян, област Смолян
 • 20.07.2023 КПД-11-516-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 80371.71.31 по КККР на град Чепеларе, местност „Блатата“, община Чепеларе, област Смолян
 • 20.07.2023 КПД-11-504-1 Инвестиционно предложение: „Хале за ремонтна и сервизна дейност“ в ПИ с идентификатор 80371.243.6 по КККР на град Чепеларе, УПИ V, в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян
 • 18.07.2023 КПД-11-497-1 Инвестиционно предложение: „Трафопост 1х400 kVA” в ПИ № 69345.19.153 по КККР на село Стойките, представляващ УПИ I, кв. 135 по плана на с. Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 18.07.2023 КПД-11-518-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот с идентификатор 69345.9.545 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян от дървесина, засегната от биотични и абиотични фактори“.
 • 18.07.2023 КПД-11-517-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот с идентификатор 69345.3.117 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян от дървесина, засегната от биотични и абиотични фактори“.
 • 18.07.2023 КПД-11-503-1 Инвестиционно предложение: „Вилна сграда“ в УПИ XIII-2035 – за жилищно строителство, кв. 94, село Павелско, община Чепеларе, област Смолян.
 • 18.07.2023 КПД-11-519-1 Инвестиционно предложение: „Навеси за дървен материал“ в ПИ с идентификатор 68451.66.55 по КККР на село Средногорци, община Мадан, област Смолян.
 • 18.07.2023 КПД-11-507-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на улица в село Давидково към промишлена зона“, село Давидково, община Баните, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-506-1 Инвестиционно предложение: „Електрозарядна станция за електромобили“, в ПИ с идентификатор 67653.918.341 на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-505-1 Инвестиционно предложение: „Електрозарядна станция за електромобили“, в ПИ с идентификатор 67653.925.390 на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-501-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на общински път SML/III-863/ Баните - Стояново/-Дрянка - граница Баните - Мадан/Касаб - Купен/SML-3143“, село Дрянка, община Баните, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-510-1 Инвестиционно предложение: „Навес със сушилня“ в ПИ с идентификатор 68451.47.5 по КККР на село Средногорци, община Мадан, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-511-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета и храсти“ в ПИ с идентификатор 36974.1.29 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-46-3 Допълнение за инвестиционно предложение: „Обект: „Улица „Панорама“ от О.Т. 657 до О.Т. 664 + 47 и улица „Преспа“ от О.Т. 661 до О.Т. 667 + 60 и О.Т. 667 до О.Т. 668 + 60“, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-509-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.”, за гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Михалково“.
 • 14.07.2023 КПД-11-496-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова кабелна линия ниско напрежение за административна сграда с идентификатор 46045.502.222.1 по КККР на град Мадан“, община Мадан, област Смолян.
 • 14.07.2023 КПД-11-502-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.1.799 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори, собственост на физически лица.
 • 11.07.2023 КПД-11-494-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ XII, в кв. 1 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 11.07.2023 КПД-11-493-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и ограда“ в УПИ XIV-28 от кв. 84 по ПУП-ПРЗ на местност „Харман“, град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 11.07.2023 КПД-11-492-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и ограда“ в УПИ XХХI-32 от кв. 82 по ПУП-ПРЗ на местност „Харман“, град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 11.07.2023 КПД-11-487-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на каравана по чл. 56 от ЗУТ“ в обособена част от ПИ с идентификатор 67653.16.37 по КККР на град Смолян, местност „Малък картъл“, община Смолян, област Смолян.
 • 11.07.2023 КПД-11-495-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда“ в УПИ 796, кв. 22 на село Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 11.07.2023 КПД-11-418-3 Инвестиционно предложение: „Обновяване и модернизиране на градска среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на река Ардинска – град Ардино“, община Ардино, област Кърджали.
 • 11.07.2023 КПД-11-499-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 36974.113.6 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.07.2023 КПД-11-177-18 : „Проектна схема за водоснабдяване и отвеждане на битово-отпадъчните води от обект: „База за отдих“ в ПИ с идентификатори 40748.11.533, 40748.11.535 и 40748.11.532 по КККР на село Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян, област Смолян, във връзка с необходимостта от конкретизиране на водоснабдяването на базата за отдих, съгласувано с Решение № СМ-10-ОС/2023 г. на РИОСВ – Смолян.
 • 11.07.2023 КПД-11-482-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 81520.3.218 по КККР на село Чокманово, местност „Равнището“, община Смолян, област Смолян.
 • 05.07.2023 КПД-11-485-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност, пострадала от абиотични и биотични въздействия, собственост на физически лица“ в ПИ с идентификатор 36974.3.149 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 05.07.2023 КПД-11-483-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 450 kW“ в ПИ с идентификатор 31111.8.99 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 05.07.2023 КПД-11-324-9 Инвестиционно предложение: „Изграждане на външно електрозахранване на обект: „Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 160 kW“ в ПИ с идентификатор 54002.20.704 по КККР на село Оряховец, община Баните, област Смолян.
 • 30.06.2023 КПД-11-476-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горскодървесна растителност от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари“, в ПИ с идентификатори: 30209.14.12, 30209.15.30, 30209.15.31, 30209.15.71 и 30209.16.14 по КККР на село Загражден, община Баните, област Смолян.
 • 30.06.2023 КПД-11-474-1 Инвестиционно предложение „Почистване на паднала и увредена растителност в земеделска земя, собственост на физически лица“ в ПИ с идентификатор 36974.3.98 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 30.06.2023 КПД-11-481-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 77219.200.1 по КККР на село Хвойна, община Чепеларе за гори стопанисвани от ГПК „Кривия борун“.
 • 30.06.2023 КПД-11-477-1 Инвестиционно предложение: „Закупуване на технологично оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация“, в ПИ с идентификатор 80371.240.1211, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.06.2023 КПД-11-478-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на сграда - шишаркосушилня“, разположена в ПИ с идентификатор 80371.241.9047, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян
 • 28.06.2023 КПД-11-475-1 Инвестиционно предложение: „Кандидатстване по проект за енергийна ефективност“ за самостоятелни обекти с идентификатори 46045.501.986.2.1 и 46045.501.986.2.2 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян
 • 28.06.2023 КПД-11-471-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда (къща за гости)“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1073 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян
 • 23.06.2023 КПД-11-464-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на кът за отдих – панорамна площадка за наблюдение меандрите на река Арда – меандър „завоя“ между с. Стар Читак и с. Рибарци, община Ардино, област Кърджали
 • 23.06.2023 КПД-11-463-1 Инвестиционно предложение: „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – град Ардино“, ул. „Чинар“ № 4, в УПИ XXXVII, кад.№ 313, кв. 30 по действащия ПУП на град Ардино, община Ардино, област Кърджали
 • 23.06.2023 КПД-11-459-1 Инвестиционно предложение „Жилищна група“ в ПИ с идентификатор 67653.1.57 (стар № 001057) по КККР на град Смолян, представляващ УПИ I-1057 в кв. 23, местност „Караманджа“, к.я. Райковски ливади, община Смолян, област Смолян
 • 23.06.2023 КПД-11-457-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи, паднали и повредени дървета“
 • 23.06.2023 КПД-11-458-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от сухи и увредени дървета“
 • 23.06.2023 КПД-11-456-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.1.31 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян
 • 23.06.2023 КПД-11-455-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.1.33 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян
 • 23.06.2023 КПД-11-453-1 Инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ XVI-399, кв. 25 по действащия устройствен план на село Соколовци, община Смолян, област Смолян
 • 20.06.2023 КПД-11-462-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.689.9 и 67653.1.444 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 20.06.2023 КПД-11-461-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.112 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на РВК „Орфей“.
 • 20.06.2023 КПД-11-452-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.40 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 20.06.2023 КПД-11-451-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.41 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 20.06.2023 КПД-11-428-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на Административно битова сграда в УПИ V, кв. 135, ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян“
 • 20.06.2023 КПД-11-443-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от повредени дървета“ в ПИ с идентификатори: 69345.14.383, 69345.14.386, 69345.13.915, 69345.14.218, 69345.14.222 и 69345.14.355 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 16.06.2023 КПД-11-259-7 Инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка“ в УПИ I-501.6 в кв. 27 по плана на град Девин, образуван за ПИ с идентификатор 20465.501.6 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 14.06.2023 КПД-11-175-7 Инвестиционно предложение: „Аварийно укрепване на участък от траен горски път „Караманица – Превала“, втора степен, с асфалтова настилка“, находящ се в землищата на село Сатовча и село Плетена, община Сатовча, област Благоевград, в района на дейност на ТП „ДЛС Дикчан“.
 • 14.06.2023 КПД-11-439-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма“ в ПИ с идентификатор 73105.20.290 по КККР на село Триград, местност „Солан Чаир“, община Девин, област Смолян, горска територия – държавна собственост.
 • 14.06.2023 КПД-11-442-1 Инвестиционно предложение: „Промяна по време на строителство за обект: „Търговски комплекс, ресторант, изложбена зала и стаи за настаняване на туристи“, в УПИ IV с кадастрален № 649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали – смяна предназначение на „Хотел“ в „Жилищна сграда“.
 • 14.06.2023 КПД-11-421-1 Инвестиционно предложение: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землища на град Смолян, село Стойките, село Солища и село Мугла, община Смолян. Подобект: „Трафопост 1х250 kVA” в част от ПИ № 67653.169.17, землище на град Смолян. Подобект: „Подземен електропровод 20 kV от ТП „Параклис“ в ПИ № 67653.169.33 до ТП „Мечки“ в ПИ № 67653.169.17, землище на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 14.06.2023 КПД-11-449-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 40748.30.5 по КККР на село Кутела, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 14.06.2023 КПД-11-448-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Златоград”.
 • 14.06.2023 КПД-11-447-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Златоград”.
 • 14.06.2023 КПД-11-408-4 Инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Стадиона“, град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 14.06.2023 КПД-11-446-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 14.06.2023 КПД-11-441-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от увредена дървесина“ в ПИ с идентификатор 36974.1.59 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 09.06.2023 КПД-11-370-7 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 66384.2.166 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 09.06.2023 КПД-11-433-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горскодървесна растителност от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски земи, с цел намаляване риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари и обезопасяване на съществуващи линейни съоръжения: въздушни ел. проводи, общинска и горска пътна мрежа“, в ПИ с идентификатори: 30209.5.200, 30209.5.201, 30209.5.203, 30209.14.87, 30209.15.25, 30209.15.72, 30209.16.2, 30209.16.16, 30209.16.18, 30209.16.40 и 30209.16.41 по КККР на село Загражден, община Баните, област Смолян
 • 09.06.2023 КПД-11-183-15 Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на левия бряг на река Караджа дере в кв. 1 по ЗРП на село Барутин, община Доспат, област Смолян“
 • 09.06.2023 КПД-11-438-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани в Ревир „Бор“
 • 09.06.2023 КПД-11-437-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”
 • 09.06.2023 КПД-11-436-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.”, за гори собственост на физически лица, обединени в Ревир „Вълневото-Гроба“
 • 09.06.2023 КПД-11-440-1 Кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ за сграда в ПИ с идентификатор 67653.922.691 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 09.06.2023 КПД-11-614-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.844.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 09.06.2023 КПД-11-434-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05801.80.8 по КККР на село Бостина, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 09.06.2023 КПД-11-425-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.934.205 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 09.06.2023 КПД-11-426-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от повредени и паднали дървета“ в ПИ с идентификатор 80371.8.3 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян
 • 09.06.2023 КПД-11-427-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от повредени и пречупени дървета“ в ПИ с идентификатор 80371.8.8 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян
 • 06.06.2023 КПД-11-422-1 Кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ за сграда в ПИ с идентификатор 80371.24.13 по КККР на КК Пампорово, община Чепеларе, област Смолян
 • 06.06.2023 КПД-11-424-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 57282.5.43, 57282.5.44 и 57282.5.45 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян
 • 06.06.2023 КПД-11-420-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на временен обект – навес” в ПИ с идентификатор 43983.11.461 по КККР на село Ловци, местност „Лочие“, община Мадан, област Смолян
 • 06.06.2023 КПД-11-423-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Чил тепе-97“ село Манастир
 • 06.06.2023 КПД-11-415-1 Инвестиционно предложение: „Аварийно изграждане на подпорна стена на общински път SML3258 /SML3259, Широка лъка – Гела/ - Солища при км 1+250“, община Смолян, област Смолян
 • 06.06.2023 КПД-11-416-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 06269.3.907 по КККР на село Брезе, община Девин за гори собственост на физически лица
 • 06.06.2023 КПД-11-417-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”
 • 06.06.2023 КПД-11-419-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от увредени от биотични и абиотични фактори дървета“ в ПИ с идентификатор 48814.1.590 по КККР на село Могилица, община Смолян, област Смолян
 • 02.06.2023 КПД-11-357-3 план: „Археологическо проучване на недвижима културна ценност „Девинска крепост“, разположена в ПИ с идентификатор 20465.9.483 по КККР на град Девин, горска територия, публична държавна собственост, управлявана от ЮЦДП ТП „ДЛС – Извора“, град Девин, община Девин, област Смолян
 • 01.06.2023 КПД-11-414-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.136 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица
 • 01.06.2023 КПД-11-411-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.1 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 01.06.2023 КПД-11-410-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.14.1 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 31.05.2023 КПД-11-406-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесина, пострадала от биотични и абиотични въздействия“ в ПИ с идентификатори: 49285.7.144, 49285.2.8, 49285.10.6, 49285.34.128, 49285.34.129, 49285.34.130, 49285.34.131, 49285.34.132, 49285.34.133, 49285.34.134, 49285.34.135, 49285.41.62, 49285.41.63, 49285.50.118, 49285.7.19 и 49285.7.31 по КККР на село Мугла, община Смолян, област Смолян.
 • 31.05.2023 КПД-11-409-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 31.05.2023 КПД-11-368-3 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване и прилагане на енергоспестяващи мерки на масивна търговска сграда, представляваща „Снек-бар и механа“ в УПИ II, кв. 7 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 31.05.2023 КПД-11-398-1 Инвестиционно предложение: „Промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатори 05476.1.18 и 05476.1.9 по КККР на село Бориново, община Мадан, област Смолян от „пасище“ на „нива“ с цел създаване и отглеждане на зеленчуци“.
 • 31.05.2023 КПД-11-407-1 : Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за производствена сграда на „Механичен завод“ АД“, град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 30.05.2023 КПД-11-405-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 30.05.2023 КПД-11-390-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект – дървено бунгало“ в част от ПИ с идентификатор 77219.29.21 по КККР на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.
 • 30.05.2023 КПД-11-270-6 Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова многофункционална спортна зала и асансьор за осигуряване на достъпна среда“, в УПИ IV – за училище и спортна зала, кв. 104 по плана на село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 30.05.2023 КПД-11-391-1 Инвестиционно предложение: „Склад за дървен материал (трупи)“ в ПИ с идентификатор 67653.300.98 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.05.2023 КПД-11-404-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Акад. Николай Хайтов” село Хвойна .
 • 30.05.2023 КПД-11-403-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 30.05.2023 КПД-11-402-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.62.10 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2023 КПД-11-401-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.11.76 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2023 КПД-11-400-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.62.20 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2023 КПД-11-399-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.62.9 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2023 КПД-11-396-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 30.05.2023 КПД-11-397-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.”, за гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Михалково“.
 • 30.05.2023 КПД-11-395-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на юридически лица.
 • 30.05.2023 КПД-11-388-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих, озеленяване и техническа инфраструктура“ в поземлени имоти с идентификатори 69345.6.99 и 69345.6.105 по КККР на село Стойките, местност „Дуневски ливади“, община Смолян, област Смолян.
 • 25.05.2023 КПД-11-389-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатори 05414.4.153 и 05414.4.116 по КККР на село Бориково, община Смолян, област Смолян.
 • 25.05.2023 КПД-11-386-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от сухи, паднали и повредени дървета“ в ПИ с идентификатори 36974.1.32 и 36974.1.39 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 25.05.2023 КПД-11-392-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 25.05.2023 КПД-11-393-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 49014.13.211 и 49014.16.369 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2023 КПД-11-394-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 48814.3.833 по КККР на село Могилица, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2023 КПД-11-387-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на три броя сгради на „Горубсо-Мадан“ АД“, община Мадан, област Смолян.
 • 25.05.2023 КПД-11-380-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на общински път SML 3181 – (SML 3170 – Неделино – Крайна ) – с. Еленка – мах. Стамово, община Неделино“, област Смолян
 • 25.05.2023 КПД-11-385-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2023 КПД-11-384-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2023 КПД-11-383-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 19.05.2023 КПД-11-379-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на хотел“, разположен в ПИ с идентификатор 20465.502.1497, ул. „Цветан Зангов“ № 14, град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 19.05.2023 КПД-11-564-3 Технологични планове за залесяване в гори, собственост на ТП „ДЛС- Дикчан“.
 • 19.05.2023 КПД-11-366-1 Инвестиционно предложение „Почистване, премахване и разреждане на иглолистна дървесна растителност“ в ПИ № 340 и ПИ № 341, находящи се в урбанизираната територия без регулационни граници на село Вишнево, община Баните, област Смолян.
 • 19.05.2023 КПД-11-369-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.100.31 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 19.05.2023 КПД-11-375-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.9.80 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.05.2023 КПД-11-374-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.795.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.05.2023 КПД-11-372-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.05.2023 КПД-11-371-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.05.2023 КПД-11-376-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на юридически лица.
 • 16.05.2023 КПД-11-367-1 Инвестиционно предложение: „Търговски обект“ в ПИ с идентификатор 23025.93.176 по КККР на град Доспат, местност „Под калнътепе“, община Доспат, област Смолян.
 • 16.05.2023 КПД-11-363-2 Инвестиционно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност и подобряване на социалните услуги в Център на обществена подкрепа – град Ардино“, ул. „Първи май“ № 8, в УПИ XXVI-833, кв. 22 на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 16.05.2023 КПД-11-368-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване и прилагане на енергоспестяващи мерки на масивна търговска сграда, представляваща „Снек-бар и механа“ в УПИ II, кв. 7 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 16.05.2023 КПД-11-269-3 Инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Атанас Буров“, град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 16.05.2023 КПД-11-356-1 Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67965.10.103 и 67965.10.104 по КККР на село Соколовци, местност „Борцето“, община Смолян, област Смолян, с образуване на УПИ…- 103,104 - за жилищно строителство в курортна устройствена зона „Ок“.
 • 16.05.2023 КПД-11-362-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП-ДГС „Борино”.
 • 16.05.2023 КПД-11-361-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.9.79 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.05.2023 КПД-11-360-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.859.26 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.05.2023 КПД-11-340-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатор 36974.1.110 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 16.05.2023 КПД-11-345-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от сухи и повредени дървета“ в ПИ с идентификатори 36974.1.70 и 36974.1.60 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 16.05.2023 КПД-11-318-3 Инвестиционно предложение: „Поставяне на летен заслон – тип навес“ в ПИ с идентификатор 05462.114.17 по КККР на село Борино, местност „Пъндъклъ“, община Борино, област Смолян.
 • 16.05.2023 КПД-11-272-3 Допълнение за инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Давидково“, община Баните.
 • 16.05.2023 КПД-11-273-3 Допълнение за инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Загражден“, община Баните.
 • 16.05.2023 КПД-11-274-3 Допълнение за инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Дрянка“, община Баните.
 • 16.05.2023 КПД-11-271-3 Допълнение за инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Малка Арда“, община Баните.
 • 16.05.2023 КПД-11-354-1 Инвестиционно предложение: „Подпорна стена за укрепване на ул. „Демокрация“ между о.т. 243 и о.т. 582“, село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 12.05.2023 КПД-11-358-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67965.29.132 и 67965.29.164 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 12.05.2023 КПД-11-359-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица.
 • 12.05.2023 КПД-11-355-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ДЗЗД „Русина ела“.
 • 12.05.2023 КПД-11-352-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 48547.175.719 по КККР на село Михалково, община Девин за гори собственост на физически лица.
 • 12.05.2023 КПД-11-349-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.25 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.05.2023 КПД-11-348-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.859.26 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.05.2023 КПД-11-346-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 58517.206.1, 58517.206.2, 58517.206.3 и 58517.206.4 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, стопанисвани от ДЗЗД „Карагьозовото - 2001“.
 • 12.05.2023 КПД-11-347-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 87223.189.20 по КККР на село Ягодина, община Борино за гори собственост на физически лица.
 • 12.05.2023 КПД-11-233-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ДЗЗД „Кузманица – 2003“ в землището на село Соколовци, община Смолян.
 • 12.05.2023 КПД-11-344-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“
 • 09.05.2023 КПД-11-337-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 09.05.2023 КПД-11-332-1 Инвестиционно предложение „Клетки за авторемонтни дейности“ в УПИ V-21.22 – газстанция и обслужващи дейности, кв. 4 по плана на град Смолян (ПИ с идентификатор 67653.923.585 по КККР на град Смолян), община Смолян, област Смолян.
 • 09.05.2023 КПД-11-325-1 Инвестиционно предложение: „Допълващо застрояване – търговско помещение (хранителен магазин)“ в УПИ VIII-287, кв. 6 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 04.05.2023 КПД-11-327-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от паднали и пречупени дървета (иглолистна дървесина)“ в ПИ с идентификатор 69345.2.63 по КККР на село Стойките, местност „Каршинака“, община Смолян, област Смолян.
 • 04.05.2023 КПД-11-326-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от паднали и пречупени дървета (иглолистна дървесина)“ в ПИ с идентификатор 69345.2.65 по КККР на село Стойките, местност „Каршинака“, община Смолян, област Смолян.
 • 04.05.2023 КПД-11-308-3 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 49014.10.199 и 49014.10.200 по КККР на село Момчиловци, местност „Каменя“, община Смолян, област Смолян.
 • 04.05.2023 КПД-11-331-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.40.105 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2023 КПД-11-330-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори държавна собственост, на територията на “ДГС-Широка лъка”.
 • 04.05.2023 КПД-11-324-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 100 kW върху покрива на съществуващо МС – производствено помещение“ в ПИ с идентификатор 04707.3.752 по КККР на село Боголин, община Сатовча, област Благоевград.
 • 04.05.2023 КПД-11-328-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване и осигуряване на достъпна архитектурна среда в административна сграда – град Мадан“, община Мадан, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-314-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от паднала и увредена дървесна маса“ в ПИ с идентификатор 49014.16.498 по КККР на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-323-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Ардино“.
 • 28.04.2023 КПД-11-322-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.36 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2023 КПД-11-320-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда – кметство село Оградна“, община Неделино, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-321-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.85.6 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2023 КПД-11-313-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от суха, паднала и увредена дървесина“ в ПИ с идентификатори 36974.1.5 и 36974.1.15 по КККР на село Киселчово, община Смолян, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-319-1 Проект за „Външно електрическо захранване на селскостопанска постройка за съхранение на инвентар в ПИ с идентификатор 58517.8.61 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, област Смолян“.
 • 28.04.2023 КПД-11-291-1 Инвестиционно предложение „Почистване на паднала и повредена от биотични и абиотични фактори дървесна растителност“ в ПИ с идентификатор 69345.13.347 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-289-1 Инвестиционно предложение „Почистване на пострадала горскодървесна растителност от абиотично и/или биотично въздействие в земеделски имоти, с цел намаляване на риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари“ в ПИ с идентификатори 46406.3.37, 46406.5.157, 46406.5.145 и 46406.8.56 по КККР на село Малка Арда, община Баните, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-145-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49014.13.173 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2023 КПД-11-317-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 40748.99.12 по КККР на село Кутела, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2023 КПД-11-315-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“ град Чепеларе.
 • 28.04.2023 КПД-11-312-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 15 kW, разположена върху покрива на дърводелска работилница“ в УПИ III, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 28.04.2023 КПД-11-311-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 15 kW, разположена върху покрива на 2МС“ в УПИ I, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 28.04.2023 КПД-11-310-1 Инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за административна сграда на територията на община Доспат“, община Доспат, област Смолян.
 • 28.04.2023 КПД-11-309-1 Инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за сграда за култура и изкуство на територията на община Доспат“, община Доспат, област Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-58-3 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстовидна растителност, пострадала от биотично и/или абиотично въздействие“, в ПИ с идентификатори 46406.3.35, 46406.3.36, 46406.3.39, 46406.3.44, 46406.3.45, 46406.3.54, 46406.3.90, 46406.2.227, 46406.2.246, 46406.2.216, 46406.2.17, 46406.2.20, 46406.2.195 46406.4.222 по КККР на село Малка Арда, община Баните, област Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-305-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на енергоефективни мерки в съществуваща сграда – хотел „Кипарис Алфа“ в ПИ с идентификатор 67653.934.452 по КККР на град Смолян, община Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-303-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 19,80 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.913.802 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-307-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на сграда на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927“, в УПИ I – общ. център, село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-306-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на сграда на Художествена галерия – град Смолян“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.918.17, УПИ I – за музей, картинна галерия и библиотека, град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 26.04.2023 КПД-11-302-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Регионална здравна инспекция - Смолян“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.917.753, бул. „България“ № 26, град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-287-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5,45 kW върху гараж“ в ПИ с идентификатор 49014.501.788 по КККР на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-263-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и подземен кабел НН от РТ на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 20290.13.220 до ТИ тип „Тепо“, монтирано на ТП „Гъровци“ в ПИ с идентификатор 20290.13.259 по КККР на село Дебеляново, местност „До моста“, община Баните, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-294-1 Инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за читалища на територията на община Доспат“, община Доспат, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-295-1 Инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за административни сгради на територията на община Доспат“, община Доспат, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-256-3 Уведомление за „Проект на ПУП-ПРЗ на УПИ I с кадастрален № 316 от кв. 30 по действащия регулационен план на град Ардино, община Ардино, област Кърджали, с цел разделяне на имота и обособяване на три нови УПИ-та при запазване на предназначението – Пп /предимно производствена/ устройствена зона“.
 • 24.04.2023 КПД-11-300-1 Инвестиционно предложение: „Подпорна стена за укрепване на ул. „Демокрация“ между о.т. 582 и о.т. 245“, село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-297-1
 • 24.04.2023 КПД-11-298-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“, община Рудозем, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-299-1 Инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на културна инфраструктура в община Рудозем“, община Рудозем, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-296-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори, собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Дряновец-Хаджиосманско“ град Чепеларе.
 • 24.04.2023 КПД-11-293-2 Инвестиционно предложение: „Преустройство на приемно-предавателна станция № 3035“, с адрес: ул. „Хаджи Христо Попгеоргиев“ № 18, бл. Прогрес 1, сграда с идентификатор 67653.926.175.1 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.04.2023 КПД-11-292-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 46019.507.58 по КККР на село Магарджица, община Смолян, област Смолян.
 • 18.04.2023 КПД-11-286-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на временен обект за стопански нужди“ в ПИ с идентификатор 67653.46.19 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 18.04.2023 КПД-11-285-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на временен обект за стопански нужди“ в ПИ с идентификатор 67653.45.67 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 18.04.2023 КПД-11-284-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 18.04.2023 КПД-11-283-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.47.5 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2023 КПД-11-282-1 Инвестиционно предложение „Сеч на дървета в земеделски имоти“ в ПИ с идентификатори 80025.21.128, 80025.21.109 и 80025.21.87 по КККР на село Чавдар, община Доспат, област Смолян
 • 18.04.2023 КПД-11-274-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Дрянка“, община Баните.
 • 18.04.2023 КПД-11-273-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Загражден“, община Баните.
 • 18.04.2023 КПД-11-272-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Давидково“, община Баните.
 • 18.04.2023 КПД-11-271-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда – Кметство село Малка Арда“, община Баните.
 • 18.04.2023 КПД-11-267-1 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на свлечен участък на главна улица в ПИ 740 в село Сопота“, II-ри етап, община Рудозем, област Смолян.
 • 18.04.2023 КПД-11-268-1 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на свлечен участък на главна улица в ПИ 740 в село Сопота“, I-ви етап, община Рудозем, област Смолян.
 • 18.04.2023 КПД-11-261-1 Инвестиционно предложение „Премахване на самозалесили единични дървета и храсти в земеделски земи” в ПИ с идентификатор 05462.130.13 по КККР на село Борино, местност „Буза дере“, община Борино, област Смолян.
 • 13.04.2023 КПД-11-266-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на енергоефективни мерки в съществуваща сграда – хотел „Кипарис Алфа“ в ПИ с идентификатор 67653.934.452 по КККР на град Смолян, община Смолян.
 • 13.04.2023 КПД-11-264-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.138 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 13.04.2023 КПД-11-262-1 : “Горскостопанска програма”за поземлен имот с идентификатор 66384.2.179 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 13.04.2023 КПД-11-260-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.178 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 13.04.2023 КПД-11-223-3 Уведомление за: „Проектно предложение за ползване под наем на две самостоятелно обособени площи с № 1 и № 2, представляващи части от ПИ с идентификатор 53669.78.91 по КККР на село Орехово, м. „Чудни мостове ПР.ЗАБ.“, община Чепеларе, горска територия, публична държавна собственост, управлявана от ЮЦДП ТП „ДГС – Академик Николай Хайтов“.
 • 10.04.2023 КПД-11-253-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.504.5 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.04.2023 КПД-11-255-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори, собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Дряновец-Хаджиосманско“ град Чепеларе.
 • 10.04.2023 КПД-11-248-1 : Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от сухи, паднали и повредени дървета“ в ПИ с идентификатори 05414.4.115 и 05414.4.154 по КККР на село Бориково, община Смолян, област Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-249-1 : Инвестиционно предложение: „Ремонт за въвеждане на енергоефективни мерки в административно-битова сграда и гараж на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, град Ардино, ул. Иван Вазов № 45, кв. 3, УПИ-VII, пл. сн. № 27, по плана на град Ардино, община Ардино.
 • 10.04.2023 КПД-11-243-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 14,98 kW“, в УПИ II-400, кв.15 по плана на с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-247-2 Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – търговия, услуги и информация, с фотоволтаична инсталация за собствени нужди до 30 kW“, в УПИ XXXXIII – за друг обществен обект, комплекс (в рамките на ПИ №20465.502.1533), гр. Девин, ул. Руен, местност „Въртлек“, общ. Девин, обл. Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-244-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала на прилежащ терен с обща мощност 2 х 60 kWp” в ПИ с идентификатор 80159.10.89 по КККР на село Чала, община Борило, област Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-224-1 Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65440.30.77 в местността „Събиката“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 10.04.2023 КПД-11-570-18 Инвестиционно предложение: „Изграждане на допълнителен склад към малка семейна мандра за преработка на мляко и разширение на основния модул“, в УПИ XIII - 946, кв.9, гр. Доспат, ПИ с идентификатор 23025.501.235 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-240-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Ардино, блок „Теменуга“ №1“, блок „Теменуга“ №2“, блок „Теменуга“ №3“, блок „Дружба 1“, блок „Арда - 2016“ и блок „София - 4“ град Ардино, област Кърджали.
 • 10.04.2023 КПД-11-239-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 10.04.2023 КПД-11-238-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на приемо-предавателна станция SML 0038.А007 “Raikovo“ с честотен обхват 900/1800/2100/2600/3600 MHz”, с адрес: сграда с идентификатор 67653.921.178.15, ул. „Бяло море“ № 3, град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 10.04.2023 КПД-11-242-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имоти от засегнати от биотични и биотични фактори дървета“ в ПИ с идентификатори 69345.5.155 и 69345.5.85 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 04.04.2023 КПД-11-229-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на стопанска сграда за жилище“, в УПИ IV-137, кв.22 по плана на село Зорница, община Чепеларе, област Смолян.
 • 04.04.2023 КПД-11-234-1 Инвестиционно предложение: „Приемо-предавателна базова станция № 3315 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, върху покрива на сграда с идентификатор 46045.501.217.1 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 04.04.2023 КПД-11-236-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“ село Проглед.
 • 04.04.2023 КПД-11-226-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване за ФЕЦ 400 kWp“ в УПИ XLIV, УПИ III и терен – източно на УПИ III от кв. 28 по ПУП-ПРЗ на село Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали.
 • 31.03.2023 КПД-11-196-1 Инвестиционно предложение „Разчистване на земеделска земя от дървесна растителност“ в ПИ с идентификатор 49014.3.206 по КККР на село Момчиловци, местност „Поповото“, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2023 КПД-11-230-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.14.10 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.03.2023 КПД-11-232-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.41 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица
 • 31.03.2023 КПД-11-231-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – 30 kW” в ПИ с идентификатор 23025.501.1378 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 30.03.2023 КПД-11-225-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.848.3 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.03.2023 КПД-11-206-2 Уведомление за: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) на ПИ № 29605.20.982, м. „Дрянът“, в землището на с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел обособяване на УПИ – за производствени и складови дейности”.
 • 30.03.2023 КПД-11-221-1 Комплексен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение в ПИ с идентификатор 80371.241.1720 до нов БКТП „Айглоу козметикс“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 30.03.2023 КПД-11-222-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на внушителен пилон с височина 111 метра“ в ПИ с идентификатор 67965.5.89 по КККР на село Соколовци, местност „Рожен“, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2023 КПД-11-219-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имоти от пречупени, засъхнали и повредени от биотични и абиотични фактори дървета” в имоти частна собственост.
 • 30.03.2023 КПД-11-217-1 „ПУП – Парцеларен план за обект: „Проектно трасе за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 65440.45.55 по КККР на село Сатовча, местност „Бели бряг“, община Сатовча, област Благоевград“.
 • 30.03.2023 КПД-11-218-1 Инвестиционно предложение: „Магазин за промишлени стоки с прилежащо общежитие за временно настаняване – промяна по чл. 154 от ЗУТ“, в УПИ ХХII-455 – магазин за промишлени стоки, кв. 54 по плана на град Смолян, кв. Райково, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2023 КПД-11-212-1 Инвестиционно предложение: „Гаражи и помещение за лични нужди – изменение по чл. 154 от ЗУТ“, в УПИ II-472, кв. 6в по плана на село Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2023 КПД-11-211-1 Инвестиционно предложение: „Складова база с битова част за временно настаняване на персонал“, в УПИ ХI-58,522 – за производствени нужди, кв. Райково, град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 28.03.2023 КПД-11-195-1 Инвестиционно предложение „Сеч на дървета в земеделски имот“ в ПИ с идентификатор 06923.3.591 по КККР на с. Буката, община Смолян, област Смолян
 • 28.03.2023 КПД-11-199-1 „Изменение на ПУП–ПР за УПИ XII (ПИ 20465.501.1553), кв. 46 по плана на град Девин и приобщаване на част от ПИ с идентификатор 20465.121.348 (горски фонд) по КККР на град Девин за жилищно строителство и гаражи“, община Девин, област Смолян
 • 28.03.2023 КПД-11-214-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на юридически лица
 • 28.03.2023 КПД-11-215-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на юридически лица
 • 28.03.2023 КПД-11-213-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на юридически лица.
 • 28.03.2023 КПД-11-156-3 Изменение на „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Ардино”
 • 28.03.2023 КПД-11-186-1 Инвестиционно предложение: „Преместваем обект – сглобяемо дървено бунгало“ в ПИ с идентификатор 14605.9.88 по КККР на село Гела, местност „Орничето, община Смолян, област Смолян
 • 28.03.2023 КПД-11-203-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, УПИ-XVIII-672, село Елховец, община Рудозем, област Смолян
 • 21.03.2023 КПД-11-202-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 11048.60.2 по КККР на село Виево, община Смолян и 40748.28.98 по КККР на село Кутела, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.03.2023 КПД-11-201-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.60.96 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.03.2023 КПД-11-200-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 40748.18.44 и 40748.18.54 по КККР на село Кутела, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.03.2023 КПД-11-614-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на готово изделие – павилион с търговска цел“ в част от ПИ с идентификатор 49285.10.56 по КККР на село Мугла, община Смолян, област Смолян
 • 21.03.2023 КПД-11-102-3 Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от каптаж на извор „Бучовица“ в ПИ идентификатор 46045.2.571 по КККР на град Мадан, община Мадан, с цел напояване на земеделски площи за отглеждане на земеделски култури в местност „Кирово“, землище на село Страшимир, община Златоград, област Смолян.
 • 21.03.2023 КПД-11-184-1 Инвестиционно предложение „Подпорна стена за укрепване на улица „Граничар“ между о.т. 238 и о.т. 243 в кв. 13 и 14“, град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 21.03.2023 КПД-11-139-7 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 39181.4.48, 39181.4.50, 39181.5.5 и 39181.5.6 по КККР на село Кошница, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-159-3 Инвестиционно предложение за: „Реконструкция и укрепване на общинско дере между кв. 16 и кв. 21 по ПУП на село Грохотно“, община Девин, област Смолян.
 • 21.03.2023 КПД-11-164-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от суха, паднала дървесна растителност, увредена от абиотични и биотични въздействия“ в ПИ с идентификатор 66957.1.9 по КККР на село Славейно, община Смолян, област Смолян.
 • 21.03.2023 КПД-11-166-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност – лески” в ПИ с идентификатори 05462.107.119 и 05462.107.120 по КККР на село Борино, местност „Пъндъклъ“, община Борино, област Смолян.
 • 21.03.2023 КПД-11-167-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.472.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-170-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.80.2 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-172-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.889.20 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-173-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.889.23 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-178-1 : “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80025.9.37, 80025.8.96 и 80025.10.209 по КККР на село Чавдар, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-179-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.40.13 и 44642.43.18 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-180-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-181-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-182-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.466.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-185-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.65 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-189-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.766.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-190-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05414.42.5 по КККР на село Бориково, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-192-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.773.22 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2023 КПД-11-193-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори стопанисвани от ГПК „Мурджов пожар“ село Славейно.
 • 20.03.2023 КПД-11-194-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 04801.23.74, 04801.23.76, 04801.23.77, 04801.23.114, 04801.23.115 и 04801.23.116 по КККР на село Богутево, община Чепеларе за гори собственост на физически лица
 • 14.03.2023 КПД-11-14-3 Уведомление за „Горскостопански план“ на горските територии, стопанисвани от ДЗЗД „Сбирковото“ в землищата на село Проглед и град Чепеларе, община Чепеларе.
 • 14.03.2023 КПД-11-94-3 Инвестиционно предложение „Водовземане на подземни води от каптаж на извор в ПИ с идентификатор 69759.5.20 землище на с. Страшимир, за питейно-битово и промишлено водоснабдяване на обект: „Фабрика за емулсивни взривни вещества“, предвиден за изграждане в кадастрален район 10 по КККР на с. Фабрика, с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян.
 • 14.03.2023 КПД-11-157-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 36974.110.4 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 14.03.2023 КПД-11-160-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 81520.7.105 и 81520.13.25 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 14.03.2023 КПД-11-161-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, УПИ-XVIII-672, село Елховец, община Рудозем, област Смолян.
 • 14.03.2023 КПД-11-162-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.9.68 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 14.03.2023 КПД-11-165-1 Инвестиционно предложение за: „Енергийна ефективност и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници в Хотел Мурсал“, село Ягодина, община Борино, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-41-3 Уведомление за: „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори стопанисвани от ПК „Победа“ град Лъки
 • 09.03.2023 КПД-11-44-3 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстовидна растителност, пострадала от биотично и/или абиотично въздействие“, в ПИ с идентификатори 62606.1.110 и 62606.2.861 по КККР на село Рибен дол, община Баните, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-103-3 Инвестиционно предложение „Частично почистване на земеделски имоти от суха и паднала дървесна маса“ в ПИ с идентификатори 80371.120.48, 80371.120.49, 80371.120.50 и 80371.120.51 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-137-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделска земя от суха, паднала и пречупена дървесна растителност в поземлени имоти, собственост на Община Доспат, находящи се в землищата на град Доспат, село Барутин, село Късак, село Любча, село Бръщен и село Чавдар, община Доспат, област Смолян“.
 • 09.03.2023 КПД-11-144-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на картофи“ в ПИ с идентификатор 31259.1.43 по КККР на село Змеица, местност „Карието“, община Доспат, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-146-1 Технически проект за обект: „Подмяна на кабелна линия 20kV от ВС Миньорска до ТП Битов комбинат” в град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-147-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 31111.7.79 и 31111.7.83 по КККР на град Златоград, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 09.03.2023 КПД-11-149-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Славейно
 • 09.03.2023 КПД-11-150-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.840.5 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 09.03.2023 КПД-11-151-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори общинска собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Славейно”.
 • 09.03.2023 КПД-11-152-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“ в УПИ II – 110,111, кв. 32 по плана на село Дрянка, община Баните, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-153-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.687.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 09.03.2023 КПД-11-154-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 12512.1.943 по КККР на село Вълчан, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 09.03.2023 КПД-11-155-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на сградата на Детско-юношески ансамбъл „Орфей“, кв. Райково в „Дом за стари хора“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.922.78 по КККР на град Смолян, ул. „Родопи“ № 126, община Смолян, област Смолян.
 • 09.03.2023 КПД-11-156-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Ардино”.
 • 09.03.2023 КПД-11-158-1 Инвестиционно предложение: „Изпълнение на мерки за устойчиво енергийно обновяване на сградата на Областна администрация Смолян“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.918.40, кв. 6, парцел I-58,59,60 по ЗРП на град Смолян - Нов център, община Смолян, област Смолян
 • 08.03.2023 КПД-11-78-3 Инвестиционно предложение: „Автомивка“ в УПИ II, кв. 11 по плана на с. Търън, образуван за ПИ с идентификатор 73777.103.25 по КККР на село Търън, община Смолян, област Смолян.
 • 08.03.2023 КПД-11-145-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49014.13.173 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.03.2023 КПД-11-35-3 Инвестиционно предложение: „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстовидна растителност, пострадала от биотично и/или абиотично въздействие“, в ПИ с идентификатори 30209.16.28, 30209.16.17, 30209.16.237, 30209.16.185, 30209.16.184, 30209.16.182, 30209.5.260, 30209.5.330, 30209.15.17, 30209.15.10 и 30209.3.247 по КККР на село Загражден, община Баните, област Смолян.
 • 08.03.2023 КПД-11-55-3 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 69105.8.924 по КККР на село Старцево, община Златоград, за гори собственост на юридически лица.
 • 08.03.2023 КПД-11-118-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на пострадала горскодървесна растителност от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски земи, с цел намаляване риска от развитието и разпространението на каламитети и/или пожари“, в ПИ с идентификатори 30209.12.70, 30209.14.19, 30209.15.16, 30209.15.60, 30209.15.84, 30209.15.4 и 30209.16.111 по КККР на село Загражден, община Баните, област Смолян.
 • 08.03.2023 КПД-11-135-1 Инвестиционно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда с идентификатор 80371.240.1753.2, част от сградния фонд на спортно училище „Олимпийски надежди“ в землището град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 08.03.2023 КПД-11-138-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 25,20 kWp” в ПИ с идентификатор 63207.502.75 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 08.03.2023 КПД-11-141-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на мобилен бетонов възел за производство на бетонови смеси и изделия“ в ПИ с идентификатор 67653.926.545 (стар идентификатор 67653.926.455), УПИ IІІ - 414,79,99,98,455 - База за черни и цветни метали, разкомплектоване на автомобили и производствени дейности, кв. 95а, кв. Устово по плана на град Смолян, община Смолян.
 • 01.03.2023 КПД-11-143-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.679.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 01.03.2023 КПД-11-142-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.33 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица
 • 28.02.2023 КПД-11-60-3 Инвестиционно предложение: „Вила за лично ползване“ в ПИ с идентификатори 67653.301.925, 67653.300.402 и 67653.300.488 по КККР на град Смолян, местност „Селище“, община Смолян, област Смолян.
 • 28.02.2023 КПД-11-127-1 Инвестиционно предложение: „Сграда със смесена функция – СПА Хотел, Ресторант и Казино „Империя“, в ПИ 63207.503.282 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 28.02.2023 КПД-11-133-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имоти от засегнати от биотични и биотични фактори дървета“ в ПИ с идентификатори 69345.5.174 и 69345.5.169 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 28.02.2023 КПД-11-136-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.46 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.02.2023 КПД-11-12-3 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопанска програма“ за имоти с идентификатори 23950.106.56 по КККР на село Дряново, община Лъки и 31423.46.8 по КККР на село Здравец, община Лъки.
 • 27.02.2023 КПД-11-108-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 83274.846.418 по КККР на село Широка лъка, местност „Колибата“, община Смолян, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-109-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на сграда за отдих – вила тип бунгало“ в ПИ с идентификатор 49014.18.113 по КККР на село Момчиловци, местност „Хижата“, община Смолян, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-114-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 02782.7.4 по КККР на село Горна Арда, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.02.2023 КПД-11-115-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска зема от храстова растителност – леска, върби, шипки, диви сливи и други, с цел пашуване на животни” в ПИ с идентификатор 05462.114.17 по КККР на село Борино, местност „Пъндъклъ“, община Борино, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-119-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3452 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, с адрес: сграда с идентификатор 51319.503.230.1 по КККР на град Неделино, община Неделино, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-120-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия“ в ПИ с идентификатор 67653.934.291 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-121-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ I-399,398, кв.15 по ПУП на село Славейно, община Смолян, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-122-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.863.21 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.02.2023 КПД-11-123-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на културата – НЧ „Родопска искра - 1921“, град Ардино“, област Кърджали.
 • 27.02.2023 КПД-11-124-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на спорта – Спортна зала „Юнак“, град Ардино“, област Кърджали.
 • 27.02.2023 КПД-11-125-1 Инвестиционно предложение: „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване – кметство в с. Бял извор и кметство в с. Боровица, община Ардино“, област Кърджали.
 • 27.02.2023 КПД-11-126-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с мощност до 200 kWp” в ПИ с идентификатор 48547.27.16 по КККР на село Михалково, местност „Старо село“, община Девин, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-129-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект – дървена постройка” в ПИ с идентификатор 55035.29.54 по КККР на село Павелско, местност „Баня“, община Чепеларе, област Смолян
 • 27.02.2023 КПД-11-130-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на сграда в УПИ V – училище ОУ „Петко Рачов Славейков“, кв. 20 по плана на село Средногорци, община Мадан, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-131-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Чепинци“, разположена в УПИ VII, кв. 35 по плана на село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 27.02.2023 КПД-11-132-1 Инвестиционно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Дъга“, УПИ I, кв. 41, село Елховец, община Рудозем, област Смолян
 • 27.02.2023 КПД-11-818-1 Уведомление за „Горскостопански план“ на горските територии, стопанисвани от ГПК „Вакъфа“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе.
 • 27.02.2023 КПД-11-1113-3 Уведомление за план/програма/проект за: “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 36974.9.37 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.02.2023 КПД-11-76-3 Инвестиционно предложение за: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица кв. 26 при о.т. 200 и о.т. 201 по ПУП на село Триград“, община Девин, област Смолян.
 • 21.02.2023 КПД-11-84-1 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на подпорна стена под гробищен парк в село Бърчево“, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.02.2023 КПД-11-100-1 Уведомление за проектно предложение за „Дългосрочно отдаване под наем за период от 10 години на обособени площи с №№ 2А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 9, 5, представляващи части от ПИ с идентификатор 73105.29.543 по КККР на село Триград, община Девин, горска територия, публична държавна собственост, управлявана от ЮЦДП ТП „ДГС - Триград“.
 • 21.02.2023 КПД-11-107-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 67653.925.304 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 21.02.2023 КПД-11-111-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.445.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.02.2023 КПД-11-113-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Княз Борис I“, разположено в УПИ V-413 по ПУП на село Старцево, община Златоград, област Смолян.
 • 21.02.2023 КПД-11-116-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект – бунгало” в ПИ с идентификатор 83274.10.4803 по КККР на село Широка лъка, местност „До баиря“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.02.2023 КПД-11-1059-3 Уведомление за „Горскостопански план“ на горските територии, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“ в землищата на село Проглед, община Чепеларе, село Соколовци и село Момчиловци, община Смолян.
 • 16.02.2023 КПД-11-91-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 160 kWp“ в УПИ II-за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв. 41 по плана на село Турян, в рамките на ПИ с идентификатор 73482.3.930 по КККР на село Турян, местност „Гюрово“, община Смолян, област Смолян.
 • 16.02.2023 КПД-11-93-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 81520.2.41 и 81520.13.19 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.02.2023 КПД-11-95-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 23025.501.250 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 16.02.2023 КПД-11-96-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда“ в УПИ XV, кв. 31 на село Бръщен, община Доспат, област Смолян.
 • 16.02.2023 КПД-11-97-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.40.6 и 44642.40.93 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 16.02.2023 КПД-11-99-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 69345.100.145 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 16.02.2023 КПД-11-101-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49014.12.410 по КККР на село Момчиловци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-7-7 Инвестиционно предложение за: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица „Георги Димитров“ между о.т. 858 и о.т. 859, кв. Настан, град Девин“, община Девин, област Смолян.
 • 13.02.2023 КПД-11-69-2 Инвестиционно предложение: „Реализиране на обслужваща сграда за инвентар и монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 200 kWp“ в УПИ I-20896, кв. 40 по плана на село Левочево, ПИ с идентификатор 43219.2.896 по КККР на село Левочево, община Смолян, област Смолян.
 • 13.02.2023 КПД-11-80-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване на обект: „Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 1 MW в УПИ I-училище, кв. 4 по плана на с. Вехтино“, община Мадан, област Смолян.
 • 13.02.2023 КПД-11-81-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа и съоръжения по ул. „Александър Стамболийски“ от ОТ1 до ОТ605 в град Неделино“, община Неделино, област Смолян.
 • 13.02.2023 КПД-11-82-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.863.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-83-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 02988.7.121 по КККР на село Букаците, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-85-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.29.163 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-86-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 95,4 kWp за производство на електроенергия върху покрив на СПА хотел „Исмена-2“, гр. Девин“ в УПИ ХХХVIII – 1630, 1631, 1632, 1633, кв. 161, община Девин, област Смолян.
 • 13.02.2023 КПД-11-87-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 81520.1.19 и 81520.11.84 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-88-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67547.17.93 и 67547.53.10 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.02.2023 КПД-11-89-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС- Доспат“.
 • 13.02.2023 КПД-11-90-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС- Доспат“.
 • 13.02.2023 КПД-11-817-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ГПК „Пампорово“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе.
 • 07.02.2023 КПД-11-72-1 Инвестиционно предложение: „Укрепване на еднофамилна жилищна сграда 67653.924.190.1, ул. „Кирил Маджаров“ № 1“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 07.02.2023 КПД-11-73-1 Инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на част от училище в младежки център“ в УПИ I 379 за Училище, кв. 162, ПИ с идентификатор 67653.915.379 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 07.02.2023 КПД-11-74-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.19.4 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 07.02.2023 КПД-11-79-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 48814.8.16 и 48814.8.17 по КККР на село Могилица, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-53-1 Проектно предложение за „Животновъден растеж на съществуващо животновъдно стопанство в землището на село Триград, община Девин, област Смолян“
 • 03.02.2023 КПД-11-61-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80412.3.130 и 80412.3.200 по КККР на село Чеплетен, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 03.02.2023 КПД-11-62-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW“ в ПИ с идентификатор 63207.506.280 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 03.02.2023 КПД-11-63-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 05414.36.8 по КККР на село Бориково, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-64-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 48814.4.564 по КККР на село Могилица, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-65-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 02988.7.155 по КККР на село Букаците, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-68-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 07017.20.29 по КККР на село Буково, община Мадан, за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-70-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.689.58 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.02.2023 КПД-11-811-9 Инвестиционно предложение: „Поставяне на селскостопанска постройка за инвентар и битови нужди” в ПИ с идентификатор 67653.132.68 по КККР на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян, област Смолян.
 • 31.01.2023 КПД-11-48-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на сграда за хотел, ски гардероб и ресторант“ в УПИ XVI-150-курортна дейност, кв.1 на к. я. Малина, К.К. Пампорово, образуван за ПИ с идентификатор 69345.6.150 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-24-1 Инвестиционно предложение: „Почистване на дървесна растителност, повредена от биотично и/или абиотично въздействие в земеделски земи“, в ПИ с идентификатор 05737.1.809 по КККР на село Босилково, община Баните, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-6-4 Инвестиционно предложение за: „Възстановяване на мост“, имот 506413, УПИ – VIII, кв. 131, кв. Настан, ул. „Малина“ от о.т. 888 до о.т. 890“, град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-54-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.917.800 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-55-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 69105.8.924 по КККР на село Старцево, община Златоград, за гори собственост на юридически лица.
 • 30.01.2023 КПД-11-49-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.927.218 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 30.01.2023 КПД-11-47-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 49504.1.744 по КККР на село Мъглища, община Мадан, за гори собственост на физически лица.
 • 30.01.2023 КПД-11-43-1 Инвестиционно предложение: „Укрепване на свлачищен участък, засягащ площадка на комплекс за компостиране и предварително третиране на отпадъците“ в землището на село Барутин, местност „Гайтанина“, община Доспат, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-46-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Улица „Панорама“ от О.Т. 657 до О.Т. 664 + 47 и улица „Преспа“ от О.Т. 661 до О.Т. 667 + 60 и О.Т. 667 до О.Т. 668 + 60“, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-31-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 21,6 kWp” в ПИ с идентификатор 67547.501.1692 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-30-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 78,3 kWp” в ПИ с идентификатор 67547.501.1693 по КККР на село Смилян, ул. „Кирил Маджаров” № 3, община Смолян, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-42-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Смолян“.
 • 30.01.2023 КПД-11-40-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“.
 • 30.01.2023 КПД-11-34-1 Инвестиционно предложение „Почистване на паднала и повредена дървесина в земеделска земя” в имот частна собственост.
 • 30.01.2023 КПД-11-33-1 Инвестиционно предложение: „Модернизация на образователната среда в средно училище „Христо Ботев“, град Девин“, разположено в ПИ с идентификатор 20465.502.18 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 30.01.2023 КПД-11-25-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност” в имот частна собственост.
 • 30.01.2023 КПД-11-36-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.863.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.01.2023 КПД-11-21-2 Инвестиционно предложение: „Реновиране, обновяване и освежаване на спортна зала „Тенис на маса“ в сградата и инсталиране на спортно съоръжение тип „Балон“ в двора на Спортно училище „Олимпийски надежди“, град Чепеларе“, разположено в ПИ с идентификатор 80371.240.1753 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 20.01.2023 КПД-11-1062-3 Инвестиционно предложение за: „Укрепване и облагородяване на пешеходно пространство – пешеходен мост в град Лъки“, община Лъки, област Пловдив
 • 20.01.2023 КПД-11-1049-3 Инвестиционно предложение за: „Обект: „Подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска от о.т. 390 до о.т. 564, град Чепеларе“ - Актуализация, Етап II: Подпорна стена № 7“, община Чепеларе, област Смолян
 • 20.01.2023 КПД-11-1090-3 Инвестиционно предложение за: „Възстановяване и изграждане на подпорни стени по бреговете на р. Арда между кв. 10 и кв. 51 по регулационния план на с. Арда“, община Смолян, област Смолян
 • 20.01.2023 КПД-11-1046-3 Инвестиционно предложение за: „Обект: „Подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска от о.т. 390 до о.т. 564, град Чепеларе“ - Актуализация, Етап I: Подпорни стени № 1 и № 6“, община Чепеларе, област Смолян
 • 20.01.2023 КПД-11-23-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ с идентификатор 67653.923.54 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 20.01.2023 КПД-11-19-1 „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 40748.11.116 по КККР на село Кутела, местност „Имарет дере“, община Смолян, област Смолян, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел обособяване на УПИ…-11.116 – за жилищни нужди в курортна устройствена зона „Ок”
 • 19.01.2023 КПД-11-28-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.889.13 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.01.2023 КПД-11-26-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 20465.319.15 по КККР на град Девин, община Девин за гори собственост на физически лица
 • 19.01.2023 КПД-11-27-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на два броя фургони и парници” в ПИ с идентификатор 67653.76.11 по КККР на град Смолян, местност „Пясъка“, община Смолян, област Смолян
 • 17.01.2023 КПД-11-22-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 05414.36.36 по КККР на село Бориково, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 17.01.2023 КПД-11-17-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Борика“ село Стойките
 • 13.01.2023 КПД-11-13-1 Инвестиционно предложение „ФЕЦ с мощност от 10 kW върху покрив на жилищна сграда”, в УПИ VI-411, кв. 18 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 13.01.2023 КПД-11-15-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 21868.401.10, 21868.403.2 и 21868.410.31 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 13.01.2023 КПД-11-9-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 43219.2.896 по КККР на село Левочево (УПИ I-20896, кв. 40), община Смолян, област Смолян.
 • 13.01.2023 КПД-11-1050-3 Инвестиционно предложение за: „Обект: „Реконструкция на пътен стоманобетонов мост при о.т. 508 и изграждане на пешеходен мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска, град Чепеларе, община Чепеларе“ – Актуализация“, област Смолян.
 • 10.01.2023 КПД-11-5-1 Инвестиционно предложение: „Приемо-предавателна станция 6371“, в ПИ с идентификатор 31111.27.237 по КККР на град Златоград, местност „Гогаджово бърце“, община Златоград, област Смолян.
 • 10.01.2023 КПД-11-10-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Борика“ село Стойките.
 • 10.01.2023 КПД-11-8-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 12499.113.8 по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 10.01.2023 КПД-11-941-4 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 10.01.2023 КПД-11-4-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.” за гори собственост на Община Девин.
 • 10.01.2023 КПД-11-974-3 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 02988.1.120 по КККР на село Букаците, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.01.2023 КПД-11-888-3 Уведомление за „Горскостопанска програма“ на горските територии, стопанисвани от ГПК „Сакарка“ в землището на село Левочево, село Бостина и град Смолян, община Смолян.
 • 06.01.2023 КПД-11-1-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.922.812 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 06.01.2023 КПД-11-2-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.779.5 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.01.2023 КПД-11-3-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) върху покрив на сграда”, в УПИ XVII-353, кв. 13 по плана на село Левочево, община Смолян, област Смолян.
 • 06.01.2023 КПД-11-1109-1 Инвестиционно предложение: „Обект за производствени и складови дейности, с цел преработка и съхранение на дървесина“ в ПИ с идентификатор 07747.11.700 по КККР на село Бял извор, местност „Мариска“, община Ардино, област Кърджали.
 • 06.01.2023 КПД-11-1108-1 Инвестиционно предложение: „Обект за съхранение на широколистна и иглолистна дървесина“ в ПИ с идентификатор 07747.11.601 по КККР на село Бял извор, местност „Мариска“, община Ардино, област Кърджали.
 • 04.01.2023 КПД-11-870-3 Уведомление за „Горскостопански план“ на горските територии, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ в землището на град Чепеларе, община Чепеларе.
 • 04.01.2023 КПД-11-939-3 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 04801.37.1, 04801.37.2, 04801.37.3 и 04801.143.2-част по КККР на село Богутево, община Чепеларе, за гори собственост на физически лица.
 • 04.01.2023 КПД-11-1112-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17631.1.558 по КККР на село Градът, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.01.2023 КПД-11-1106-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3090 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, в ПИ с идентификатор 67653.651.2 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.12.2022 КПД-11-1111-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с два самостоятелни входа“ в ПИ 928, кв. 75 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград
 • 29.12.2022 КПД-11-1107-1 „Жилищна сграда, гаражи и навес“ в ПИ с идентификатор 65440.42.13 по КККР на село Сатовча, местност „Дълбоки дол“, община Сатовча, област Благоевград
 • 29.12.2022 КПД-11-1103-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда”, в ПИ с идентификатор 63207.503.245 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян
 • 29.12.2022 КПД-11-1104-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199 kW“ в ПИ с идентификатор 39181.1.757 по КККР на село Кошница, община Смолян, област Смолян
 • 23.12.2022 КПД-11-1101-1 : Инвестиционно предложение: „Обновяване на улична инфраструктура в община Мадан“, град Мадан и село Средногорци, община Мадан, област Смолян
 • 23.12.2022 КПД-11-1102-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.669.27 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 23.12.2022 КПД-11-1094-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 500kW“ в УПИ I-229, кв. 5 по регулационния план на село Змеица, община Доспат, област Смолян
 • 22.12.2022 КПД-11-1093-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения от ябълки и оранжерия за краставици“ в ПИ с идентификатор 67653.2.413 по КККР на град Смолян, местност „Куколясково“, община Смолян, област Смолян
 • 22.12.2022 КПД-11-1085-1 Инвестиционно предложение: „Външно електро трасе НН за захранване на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 20465.157.16 по КККР на град Девин, местност „Хумата“, община Девин, област Смолян
 • 22.12.2022 КПД-11-1086-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща сграда, пристройка за гаражи – допълващо застрояване, подпорна стена и изграждане на водоплътна изгребна яма“ в УПИ I – БЗНС, кв. 50 по плана на село Орехово, община Чепеларе, област Смолян
 • 21.12.2022 КПД-11-1100-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.61 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.12.2022 КПД-11-1099-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Богатево“ село Богутево
 • 21.12.2022 КПД-11-1098-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“.
 • 21.12.2022 КПД-11-1097-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.115 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.12.2022 КПД-11-1096-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.476.7 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.12.2022 КПД-11-1095-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.3 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.12.2022 КПД-11-1089-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на път BLG1277/III-1972, Вълкосел-Сатовча/Кочан-Жижево-/III-1972/, участък Фъргово – Кочан, с дължина 2+085.07 км“, землища на с. Фъргово и с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 21.12.2022 КПД-11-1087-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 21.12.2022 КПД-11-1082-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улица „Проф. Асен Шопов“ от ОТ 866 до ОТ 557 и улица „Ангел Киряков“ от ОТ 500 до ОТ 509“, град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 21.12.2022 КПД-11-1081-1 Инвестиционно предложение: „Тротоари на ул. „Хан Крум” в град Рудозем”, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.12.2022 КПД-11-1080-1 Инвестиционно предложение: „Паркинг в имот с идентификатор 63207.504.233 – ул. „Хан Аспарух” в град Рудозем”, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.12.2022 КПД-11-1077-1 Инвестиционно предложение: „Паркинг в имот с идентификатор 63207.504.232 – ул. „Хан Аспарух” в град Рудозем”, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.12.2022 КПД-11-1012-3 Инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот с идентификатор 49014.17.351, землище на с. Момчиловци, за битово водоснабдяване (санитарно-хигиенни нужди) на почивна база (база за отдих), разположена в УПИ I-334, кв. 99, местност „Марецко“, представляващ ПИ с идентификатор 49014.17.351 по КККР на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 16.12.2022 КПД-11-1073-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на ФвЕЦ до 180 kWp за продажба и собствени нужди на съществуващ покрив“, в местност Голямо блато, УПИ I , кв.1 в землището на село Осина, с ЕКАТТЕ 54225, област Благоевград.
 • 16.12.2022 КПД-11-1070-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация 30 kW за производство на електроенергия за собствени нужди“, в ПИ с идентификатор 05462.501.617 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 16.12.2022 КПД-11-1066-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на плевня в жилище и изграждане на водоплътна изгребна яма“ в УПИ ХV–389, кв.7 по плана на село Малево, община Чепеларе, област Смолян.
 • 16.12.2022 КПД-11-862-3 Уведомление за „Горскостопански план“ на горските територии, стопанисвани от ГПК „Острица“ в землището на село Богутево, община Чепеларе.
 • 16.12.2022 КПД-11-1079-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 16.12.2022 КПД-11-1078-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 16.12.2022 КПД-11-1084-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДЛС- Извора“.
 • 16.12.2022 КПД-11-1083-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Костовица“.
 • 16.12.2022 КПД-11-1075-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 56740.400.5 по КККР на село Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 16.12.2022 КПД-11-1076-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 80025.50.38 по КККР на село Чавдар, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 14.12.2022 КПД-11-1069-1 Технически проект за: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Караджа дере“ до ОШ1 от външен водопровод за село Борино“, землище на село Змеица, община Доспат, област Смолян
 • 13.12.2022 КПД-11-1072-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Златоград”.
 • 13.12.2022 КПД-11-1071-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 55991.6.166, 55991.5.42, 55991.5.43, 55991.5.83, 55991.6.132, 55991.5.81, 55991.5.31, 55991.5.91 и 55991.5.92 по КККР на село Петково, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.12.2022 КПД-11-1068-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“, в ПИ с идентификатор 05462.501.353 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 13.12.2022 КПД-11-1067-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 15 kW“, в ПИ с идентификатор 05462.501.526 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 09.12.2022 КПД -11-1053--1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 400 kW“ в ПИ с идентификатор 67547.507.8 по КККР на село Смилян, УПИ I- За производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.81 по плана на с. Смилян, местност „Балабаньо“, община Смолян, област Смолян.
 • 09.12.2022 КПД-11-1055-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство и пристройка на хотел - ресторант” в ПИ с идентификатор 05462.501.442 по КККР на село Борино, УПИ VII-442, кв. 27 по плана на село Борино, община Борино, област Смолян
 • 09.12.2022 КПД-11-1063-1 Инвестиционен проект за: „Обект: „Реконструкция на довеждащи водопроводи в Община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв. Средна, с. Дрянка, с. Давидково и с. Загражден”, община Баните, област Смолян.
 • 09.12.2022 КПД-11-1060-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.767.5 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 09.12.2022 КПД-11-1061-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 08.12.2022 КПД-11-1056-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.919.513 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 07.12.2022 КПД-11-1058-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.922.542 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 07.12.2022 КПД-11-1057-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.923.520 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 05.12.2022 КПД-11-1054-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Борика“ село Стойките.
 • 02.12.2022 КПД-11-1040-3 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.20 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.11.2022 КПД-11-1041-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатори 51319.19.21 и 51319.19.23 по КККР на град Неделино, местност „Лъчеви колиби“, община Неделино, област Смолян.
 • 30.11.2022 КПД-11-1048-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща мощност 60 kWp” в ПИ с идентификатор 20465.505.1717 по КККР на град Девин, ул. „Освобождение“ № 1, община Девин, област Смолян.
 • 30.11.2022 КПД-11-1047-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща мощност 101 kWp” в ПИ с идентификатор 20465.505.1716 по КККР на град Девин, ул. „Освобождение“ № 1, община Девин, област Смолян.
 • 30.11.2022 КПД-11-855-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ГПК „Каракус-2001“ в землищата на село Проглед, община Чепеларе и село Момчиловци, община Смолян.
 • 30.11.2022 КПД-11-820-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани в Ревир „Вълневото-гроба“ в землището на село Богутево, община Чепеларе.
 • 30.11.2022 КПД-11-816-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ГПК „Дряновец-Хаджиосманско“ в землището на село Богутево, община Чепеларе.
 • 29.11.2022 КПД-11-1045-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 29.11.2022 КПД-11-1042-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.139.34 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.11.2022 КПД-11-805-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровското“ в землищата на град Чепеларе и село Проглед, община Чепеларе.
 • 29.11.2022 КПД-11-1043-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на база за тежкотоварна техника“ в ПИ с идентификатор 31111.5.84 по КККР на град Златоград, местност „Муратов дол”, община Златоград, област Смолян.
 • 29.11.2022 КПД-11-945-3 Инвестиционно предложение: „Плочест водосток в село Средец”, община Неделино, област Смолян.
 • 28.11.2022 КПД-11-1038-1 Инвестиционно предложение: „Три вилни сгради“ в ПИ с идентификатор 55035.13.15 по КККР на село Павелско, местност „Укрупица“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.11.2022 КПД-11-797-3 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии стопанисвани от ДЗЗД „Русина ела“, град Чепеларе.
 • 28.11.2022 КПД-11-1040-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.20 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.11.2022 КПД-11-1027-2 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.4 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 28.11.2022 КПД-11-1039-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Острица“ град Чепеларе.
 • 28.11.2022 КПД-11-1037-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80399.35.64 и 80399.35.65 по КККР на село Чепинци, община Рудозем, за гори собственост на физически лица.
 • 28.11.2022 КПД-11-789-3 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ГПК „Хаджиева чука“ в землището на село Богутево, община Чепеларе.
 • 28.11.2022 КПД-11-1031-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW, върху покрив на сграда“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.934.372 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 28.11.2022 КПД-11-786-3 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии собственост на физически лица, стопанисвани в Ревир „Бор“, град Чепеларе.
 • 28.11.2022 КПД-11-806-3 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“, град Чепеларе.
 • 28.11.2022 КПД-11-1035-1 Инвестиционно предложение: „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и Методий” град Неделино, област Смолян“.
 • 23.11.2022 КПД-11-1025-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 199,8 kWp” в ПИ с идентификатор 67547.501.1701 по КККР на село Смилян, ул. „Кирил Маджаров” № 3, община Смолян, област Смолян.
 • 23.11.2022 КПД-11-1033-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 23.11.2022 КПД-11-1032-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица в съсобственост, физически лица в реални граници и юридическо лице.
 • 23.11.2022 КПД-11-1029-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 69345.37.36 по КККР на село Стойките, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.11.2022 КПД-11-1028-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 04801.47.10 по КККР на село Богутево, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 23.11.2022 КПД-11-1027-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.4 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.11.2022 КПД-11-1021-1 Инвестиционно предложение: „Автосервиз и къща за гости“, в УПИ XIV-за общ. обслужване, кв. 64 по плана на село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 23.11.2022 КПД-11-1024-1 Инвестиционно предложение: „Осигуряване на паркоместа и изграждане на трафопост в УПИ I-325, кв. 21, местност „Мирчова поляна” за обслужване на нуждите на обект: „База за отдих и център за провеждане на професионални обучения, семинари, конференции и други“, находяща се в УПИ II-328, кв. 21, местност „Мирчова поляна”, град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 23.11.2022 КПД-11-1030-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ от ОТ 522 през ОТ 835 до ОТ 827 и към ОТ 908 и улица „Стефан Стамболов“ от УПИ I – производствени и складови дейности, през ОТ 11 до ОТ 49 (мост при старата воденица) – I-етап и от ОТ 26 до ПИ 31111.31.587 – (геотермална централа) – II-етап“ в град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 23.11.2022 КПД-11-1034-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област Смолян”.
 • 23.11.2022 КПД-11-961-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.756.23 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.11.2022 КПД-11-786-3 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии собственост на физически лица, стопанисвани в Ревир „Бор“, град Чепеларе.
 • 21.11.2022 КПД-11-1020-1 Инвестиционно предложение „Ремонт на ОУ „Васил Левски“, село Змеица, община Доспат, област Смолян.
 • 21.11.2022 КПД-11-1023-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 18.11.2022 КПД-11-1017-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 18.11.2022 КПД-11-1007-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улица „Косора“ от ОТ 818 през ОТ 784 до ОТ 779 и участък от ОТ 784 през ОТ 785 до ОТ 788 и улица „Прогрес“ от ОТ 821 до ОТ 908“ в град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 18.11.2022 КПД-11-943-3 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена на общински път SML2240 /III-866/ Смолян – Мугла при км 9+300“, община Смолян, област Смолян.
 • 18.11.2022 КПД-11-1008-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 38,22 kW, върху покрив на сграда с идентификатор 63207.504.194.1“, разположена в ПИ с идентификатор 63207.504.194 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 18.11.2022 КПД-11-1005-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 29,12 kW“, в ПИ с идентификатор 63207.501.93 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 18.11.2022 КПД-11-1010-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, в съсобственост – Ревир „Бор“ град Чепеларе.
 • 18.11.2022 КПД-11-1009-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 18.11.2022 КПД-11-1011-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“ град Чепеларе.
 • 18.11.2022 КПД-11-1013-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.7 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.11.2022 КПД-11-1004-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2023 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Гора“.
 • 16.11.2022 КПД-11-1001-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 16.11.2022 КПД-11-1003-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 11048.38.8 и 11048.38.9 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.11.2022 КПД-11-1006-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.2.24 по КККР на село Горово, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 16.11.2022 КПД-11-1002-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.11.2022 КПД-11-998-1 Инвестиционно предложение „Изработване, доставка и монтаж на информационни табла за нуждите на територията на МИРГ „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“ в поземлени имоти в горска територия – държавна собственост в землищата на град Доспат, с. Късак, община Доспат и град Девин, община Девин в района на дейност на ТП „ДГС – Доспат“ и ТП „ДЛС Извора“.
 • 15.11.2022 КПД-11-994-1 Инвестиционно предложение: „Авторемонтна работилница и офиси“, в УПИ V – общ. обсл. в кв. 69 по плана на град Девин (ПИ с идентификатор 20465.504.5121), община Девин, област Смолян
 • 15.11.2022 КПД-11-999-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище „Просвета - 1947“, в УПИ IV – читалище, кв. 112 по плана на село Баните, в ПИ с идентификатор 44402.500.438 по КККР на село Баните, община Баните, област Смолян .
 • 15.11.2022 КПД-11-1000-1 Инвестиционно предложение „Оптична кабелна линия град Рудозем – с. Елховец – с. Пловдивци /подземна тръбно-канална мрежа с оптични кабели/“, община Рудозем, област Смолян.
 • 15.11.2022 КПД-11-991-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ2007 /III-865/ Ардино – Кобиляне/- Ленище” от км 0+000 до км 2+258”, община Ардино, област Кърджали.
 • 15.11.2022 КПД-11-988-1 Проектно предложение: „Закупуване и монтаж на ново оборудване за производство на зелена енергия /ВЕИ/ за собствено потребление, свързано с отглеждане на животни /млечни овце/ в собствена ферма, с мощност от 39,6 kW“, чрез кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.632 – МИГ Кирково – Златоград – Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
 • 15.11.2022 КПД-11-995-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Каракус-2001“град Чепеларе.
 • 15.11.2022 КПД-11-997-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 15.11.2022 КПД-11-990-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022/2023 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДЛС-Дикчан“.
 • 11.11.2022 КПД-11-993-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 11.11.2022 КПД-11-992-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП-ДГС „Борино”.
 • 11.11.2022 КПД-11-824-3 Изменение на инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от суха и паднала маса” в имоти частна собственост.
 • 11.11.2022 КПД-11-978-1 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори общинска собственост.
 • 10.11.2022 КПД-11-821-3 Изменение на „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 10.11.2022 КПД-11-989-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 02988.7.115 по КККР на село Букаците, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.11.2022 КПД-11-987-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 10.11.2022 КПД-11-977-1 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-977/03.11.2022 г. на РИОСВ – Смолян за: „Вилна сграда“, в УПИ I–1140 – ваканционно селище, кв. 28, обособен за ПИ с идентификатор 67653.1.140 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа”, община Смолян, област Смолян.
 • 10.11.2022 КПД-11-983-1 : Инвестиционно предложение „Фотоволтаична система на прилежащ терен“ в ПИ с идентификатор 05462.501.134 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 10.11.2022 КПД-11-986-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 10.11.2022 КПД-11-985-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 10.11.2022 КПД-11-975-1 Инвестиционно предложение „Основен ремонт на сграда – горски кантон”, разположена в ПИ с идентификатор 63207.501.106 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 08.11.2022 КПД-11-981-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.437.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.11.2022 КПД-11-980-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на улица „Христо Ботев“ от о.т. 65 до о.т. 378“, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 08.11.2022 КПД-11-976-1 Инвестиционно предложение „Реконструкция на покрив и монтаж на Фотоволтаична система за производство на ток“, в ПИ с идентификатор 05462.501.866 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 08.11.2022 КПД-11-968-1 Инвестиционно предложение: „Определяне на терен за разполагане на дървен и строителен материал” в ПИ с идентификатори 80371.174.18 и 80371.174.42 по КККР на град Чепеларе, м. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян.
 • 08.11.2022 КПД-11-967-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 59,85 kWp за производство на електроенергия върху покрив на СПА хотел „Исмена -1” в ПИ с идентификатор 20465.504.5131 по КККР на град Девин, ул. „Освобождение” № 3, община Девин, област Смолян.
 • 08.11.2022 КПД-11-966-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на общински път „KRZ1037 /III-865/ Ардино – квартал „Пеперудите” от км 0+790 до км 1+290”, землище на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 08.11.2022 КПД-11-979-1 Инвестиционно предложение: „Временен преместваем обект – фургон за селскостопански инвентар” в ПИ с идентификатор 67653.69.35 по КККР на град Смолян, местност „Брега“, община Смолян, област Смолян.
 • 04.11.2022 КПД-11-973-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.670.45 и 67653.669.24 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.11.2022 КПД-11-970-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на улица „Васил Левски“, село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.
 • 04.11.2022 КПД-11-965-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.112 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 03.11.2022 КПД-11-959-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 30 kW“, в ПИ с идентификатори 67653.912.261 и 67653.912.262 по КККР на град Смолян, ул. „Миньорска“ 55, община Смолян, област Смолян.
 • 03.11.2022 КПД-11-957-1 Проектно предложение: „Енергийна ефективност в детски градини в с. Елховец, с. Чепинци и гр. Рудозем, община Рудозем“, чрез подбор по процедура BG01RDN001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • 03.11.2022 КПД-11-955-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа 100 kW“ в ПИ с идентификатор 05462.501.676 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 02.11.2022 КПД-11-962-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 02.11.2022 КПД-11-963-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 02.11.2022 КПД-11-964-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 02.11.2022 КПД-11-956-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Триград”.
 • 02.11.2022 КПД-11-961-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.756.23 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 02.11.2022 КПД-11-960-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.14.3 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.10.2022 КПД-11-954-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети Илия“ град Чепеларе.
 • 31.10.2022 КПД-11-951-1 Проектно предложение за обект: „Подобряване на енергийната ефективност, изграждане и внедряване на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в общински сгради – сграда на ОУ „Кирил и Методий“, с Туховища, община Сатовча, област Благоевград“
 • 31.10.2022 КПД-11-952-1 Проектно предложение за обект: „Подобряване на енергийната ефективност, изграждане и внедряване на инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в общински сгради – сграда на СУ „Христо Ботев“, с Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград“ .
 • 31.10.2022 КПД-11-949-2 Инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на картофи в ПИ с идентификатор 31259.18.126 по КККР на село Змеица и в 1/2 идеална част от имот с пл. № 610, кв. 40, образуващ парцели XIV-610 и XV-610 по плана на с. Змеица; и отглеждане и поддържане на естествени ливади и пасища в ПИ с идентификатор 31259.8.72 по КККР на с. Змеица и в имот с пл.№ 829, образуващ УПИ ХХIII, кв. 8 по плана на с. Змеица”, община Доспат, област Смолян.
 • 28.10.2022 КПД-11-940-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделска земя” в ПИ с идентификатор 40748.15.60 по КККР на село Кутела, местност „Инджовска”, община Смолян, област Смолян.
 • 28.10.2022 КПД-11-953-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.2.28, по КККР на село Горово, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 28.10.2022 КПД-11-946-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична система за производство на ток – монтаж на покрив и прилежащ терен“, в ПИ с идентификатор 05462.501.975 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 28.10.2022 КПД-11-761-10 Инвестиционно предложение: „База за отдих и център за провеждане на професионални обучения, семинари, конференции и други“ в УПИ II-328, кв. 21, образуван за ПИ с идентификатор 67653.1.328 по КККР на град Смолян, местност „Мирчова поляна”, община Смолян, област Смолян.
 • 27.10.2022 КПД-11-607-3 Инвестиционно предложение: „Обследване, анализ и извършване на ремонтно – възстановителни дейности на язовирна стена „Сивек” и съоръженията към нея”, землище на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 27.10.2022 КПД-11-922-1 Инвестиционно предложение „Премахване на единични дървета в урбанизиран имот”, в ПИ с идентификатор 05462.141.9 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 27.10.2022 КПД-11-914-1 Инвестиционно предложение „Премахване на паднала иглолистна маса, вследствие на преминал смерч в земеделски имот”, в ПИ с идентификатор 05462.141.8 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 27.10.2022 КПД-11-950-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“, град Чепеларе., ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“, град Чепеларе.
 • 27.10.2022 КПД-11-947-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2, от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 27.10.2022 КПД-11-948-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 27.10.2022 КПД-11-944-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.43 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 26.10.2022 КПД-11-942-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 12499.13.117 по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 25.10.2022 КПД-11-937-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Чил тепе-97“ село Манастир.
 • 24.10.2022 КПД-11-920-1 Проектно предложение за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина „Радост”, находяща се в УПИ Х – детска градина и детски ясли, кв. 1 по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-919-1 Проектно предложение за обект: „Рехабилитация на централна част на кв. Настан, град Девин”, община Девин, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-918-1 Проектно предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Девин“, община Девин, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-938-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.658.3, 67653.656.7 и 67653.1.666 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 24.10.2022 КПД-11-936-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.714.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 24.10.2022 КПД-11-935-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.30 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 24.10.2022 КПД-11-934-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67965.26.152, 67965.1.203, 67965.10.120, 67965.25.232 и 67965.5.186 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 24.10.2022 КПД-11-932-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 15 kW, върху покрив на съществуваща жилищна сграда“, находяща се в УПИ ХII-А, кв. 46 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 24.10.2022 КПД-11-906-1 Инвестиционно предложение „Отсичане на 36 броя дървета в земеделски имоти, частна собственост“ в ПИ с идентификатори 67653.1.809 и 67653.1.810 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа”, община Смолян, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-580-3 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност“ в ПИ с идентификатор 67547.17.72 по КККР на село Смилян, местност „Долни Равнища“, община Смолян, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-921-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с номинална мощност 59,59 kW върху покрив на сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.926.299 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-929-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична система за производство на ток – монтаж върху покрив на сграда“, в ПИ с идентификатор 67653.913.802 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-913-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща мощност 4,98 kW върху покрив на жилищна сграда“, в ПИ с идентификатор 49014.501.203 по КККР на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 24.10.2022 КПД-11-931-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 31351.220.80 по КККР на село Зорница, община Чепеларе, за гори собственост на физически лица.
 • 24.10.2022 КПД-11-911-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 29,16 kWp“ в ПИ с идентификатор 69345.103.15 по КККР на село Стойките, УПИ V-337, кв. 2, мах. Гращица, община Смолян, област Смолян.
 • 20.10.2022 КПД-11-926-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 20.10.2022 КПД-11-925-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2023 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Михалково“.
 • 20.10.2022 КПД-11-923-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 20.10.2022 КПД-11-930-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на юридически лица.
 • 20.10.2022 КПД-11-928-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 20.10.2022 КПД-11-927-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на РВК „Орфей“.
 • 20.10.2022 КПД-11-917-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.847.15 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 20.10.2022 КПД-11-915-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори стопанисвани от ГПК „Борика“, село Стойките.
 • 19.10.2022 КПД-11-907-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделски земи” в ПИ с идентификатори 73482.2.7 и 73482.2.718 по КККР на село Турян, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2022 КПД-11-916-1 Инвестиционно предложение: „Презентационен център на минерална вода и реновиране на стара минерална баня“, в УПИ I – баня и минерален извор, кв. 110 по плана на село Баните, в ПИ с идентификатор 44402.500.500 по КККР на село Баните, община Баните, област Смолян.
 • 19.10.2022 КПД-11-908-1 Инвестиционно предложение „Отсичане на 19 броя дървета, повредени и повалени от ветровал в земеделски имот” в ПИ с идентификатор 67653.1.75 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа”, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2022 КПД-11-903-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделски земи” в ПИ с идентификатори 02988.1.33 по КККР на село Букаците и 67547.51.40 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2022 КПД-11-901-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна и храстова растителност в земеделска земя” в ПИ с идентификатор 00597.2.115 по КККР на село Арда, местност „Равнище”, община Смолян, област Смолян.
 • 19.10.2022 КПД-11-848-3 Инвестиционно предложение „Почистване на участък в река Арда, в урбанизирана територия, от ТМСИ на „Артстрой” ООД до СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в землището на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 18.10.2022 КПД-11-900-1 Инвестиционно предложение: „Обновяване сградите на Общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” в УПИ I с кад. № 205 и № 206 от кв. 25 по регулационния план на град Ардино, ул. „Бели брези” № 31, община Ардино, област Кърджали.
 • 18.10.2022 КПД-11-890-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от дървесна растителност” в ПИ с идентификатори 80025.9.51 и 80025.16.65 по КККР на село Чавдар, община Доспат, област Смолян.
 • 18.10.2022 КПД-11-898-1 Уведомление за „Проект за отдаване под наем на част от имот – ПИ с идентификатор 24788.11.121 по КККР на село Дядовци, община Ардино, представляващ горска територия (част от отдел/подотдел: 145/б, 145/а), държавна собственост в района на дейност на ЮЦДП ТП „ДГС - Ардино“.
 • 18.10.2022 КПД-11-910-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Триград”.
 • 18.10.2022 КПД-11-909-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 18.10.2022 КПД-11-904-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.14.6 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.10.2022 КПД-11-867-3 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 18.10.2022 КПД-11-889-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 59,4 kWp за производство на електроенергия върху покрив на къща за гости „Исмена“, гр. Девин“ в ПИ с идентификатор 20465.502.193 по КККР на град Девин (УПИ ХХХVI – 193, кв. 55), община Девин, област Смолян.
 • 18.10.2022 КПД-11-892-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична централа (ФВЦ) до 30 квт“ в УПИ XII-1367, кв. 203 по плана на град Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 63653.934.46 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 13.10.2022 КПД-11-323-3 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ДЗЗД „Карагьозовото“ село Проглед.
 • 13.10.2022 КПД-11-902-1 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори собственост на физически лица.
 • 13.10.2022 КПД-11-868-3 „Изграждане на електронна система за видеонаблюдение срещу бракониери чрез поставяне на камери по поречието на река Триградска”, община Девин, област Смолян, във връзка с кандидатстване за финансиране по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.115 по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР), Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.
 • 13.10.2022 КПД-11-899-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 13.10.2022 КПД-11-897-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 13.10.2022 КПД-11-896-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.5.570 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.10.2022 КПД-11-894-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян
 • 13.10.2022 КПД-11-885-1 Инвестиционно предложение: „Благоустрояване на улица „Освобождение” от о.т. 460 до о.т. 418 и на улица „Славей” от о.т. 419 към о.т. 801, о.т. 804 до о.т. 807” в град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 13.10.2022 КПД-11-883-2 Инвестиционно предложение: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект от техническата инфраструктура: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на село Виево, община Смолян”, област Смолян.
 • 13.10.2022 КПД-11-886-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 133.90 kW за производство електроенергия за собствени нужди и за продажба върху покрив на сграда и прилежащ терен“ в ПИ с идентификатор 05462.501.135 по КККР на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 10.10.2022 КПД-11-880-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация върху покрив на авторемонтна работилница, с мощност 30 kW“, в УПИ III, кв. 62 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 07.10.2022 КПД-11-884-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.1 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 07.10.2022 КПД-11-876-1 Проект за обект: „Изграждане на трибуни към съществуващо игрище за мини футбол” в ПИ с идентификатор 80371.241.566 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 07.10.2022 КПД-11-878-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на временен обект за съхранение на селскостопански инвентар и продукция “ в ПИ с идентификатор 67653.75.8 по КККР на град Смолян, местност „Пясъка“, община Смолян, област Смолян.
 • 07.10.2022 КПД-11-882-1 Технически проект за обект: „Подмяна на кабелна линия 20kV от ТП Панелен до ТП Явори” в град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 07.10.2022 КПД-11-873-1 Инвестиционно предложение „Разширение на фотоволтаична система за производство на ток – монтаж върху покрив на сграда с идентификатор 67653.919.337.15“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.919.337 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 06.10.2022 КПД-11-879-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 06.10.2022 КПД-11-875-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 06.10.2022 КПД-11-861-1 Уведомление за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-134,135 – техническа инфраструктура, лифт, кв. 2 в к.т.я. „Малина”, к.к. Пампорово, община Смолян, област Смолян.
 • 06.10.2022 КПД-11-859-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност до 148,05 kW върху покрив на съществуващ хотелски комплекс”, разположен в ПИ с идентификатор 63207.501.50 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 06.10.2022 КПД-11-851-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 200 kW върху покрив на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.926.52 по КККР на град Смолян, УПИ I, кв. 93 по плана на град Смолян, кв. Устово, община Смолян, област Смолян.
 • 06.10.2022 КПД-11-844-2 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда с гаражи и навес“ в ПИ с идентификатор 65440.42.15 по КККР на село Сатовча, местност „Дълбоки дол“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 06.10.2022 КПД-11-872-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.677.3 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.10.2022 КПД-11-871-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС–Смолян
 • 04.10.2022 КПД-11-866-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 04.10.2022 КПД-11-865-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 04.10.2022 КПД-11-864-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 30.09.2022 КПД-11-846-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.09.2022 КПД-11-837-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на еднофамилна жилищна сграда” в УПИ VI – 268 – за жилищни нужди (ПИ с идентификатор 67653.918.268), кв. 17 по плана на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.09.2022 КПД-11-863-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 06269.1.337 по КККР на село Брезе, община Девин, за гори собственост на физически лица.
 • 30.09.2022 КПД-11-836-1 Инвестиционно предложение: „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 31111.23.233 по КККР на град Златоград, местност „Табахана“, община Златоград, област Смолян.
 • 30.09.2022 КПД-11-857-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.22.92 по КККР на село Орешец, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.09.2022 КПД-11-831-3 Проект за „Обект: „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното легло на река Доспатска в участък с дължина 500 м, от края на регулацията на село Барутин по течението на реката, обхващащ и моста на общински път за село Црънча“, землище на село Барутин, община Доспат, област Смолян.
 • 30.09.2022 КПД-11-860-1 Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на вътрешни улици в к.к. Пампорово, в частта на община Чепеларе“ Участък хотел „Сокол“ – хотел „Арфа“ от км 0+000 до км 0+282“, землище на град Чепеларе, к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян.
 • 30.09.2022 КПД-11-858-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Ардино”.
 • 30.09.2022 КПД-11-833-1 Технически проект за обект: „Подмяна на кабелна линия средно напрежение от ТП Хлебозавод до ТП Възраждане” в град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 29.09.2022 КПД-11-834-1 Инвестиционно предложение: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“ в ПИ с идентификатори 63207.503.10, 63207.503.261, 63207.501.122 в кв. 37 в град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 29.09.2022 КПД-11-853-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 29.09.2022 КПД-11-856-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица .
 • 29.09.2022 КПД-11-852-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 28.09.2022 КПД-11-849-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджиева чука“ град Чепеларе.
 • 28.09.2022 КПД-11-843-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Сурчовското“ град Чепеларе.
 • 28.09.2022 КПД-11-846-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.09.2022 КПД-11-845-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.661.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.09.2022 КПД-11-847-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 39637.4.536 по КККР на село Кремене, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.09.2022 КПД-11-850-1 Инвестиционно предложение „Поставяне на временен обект – Параклис“ в поземлен имот с идентификатор 67653.300.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Гиньова падина”, община Смолян, област Смолян.
 • 27.09.2022 КПД-11-788-3 Проект: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица „Старо село“ – в участъка о.т. 1192 и о.т. 1195 по ПУП на гр. Девин, ситуирана върху левия бряг на р. Въча“.
 • 27.09.2022 КПД-11-841-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.131 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.09.2022 КПД-11-840-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.49.12 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.09.2022 КПД-11-842-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.72 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.09.2022 КПД-11-839-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.113 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.09.2022 КПД-11-838-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.114 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.09.2022 КПД-11-824-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от суха и паднала маса” в имоти частна собственост.
 • 23.09.2022 КПД-11-830-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 23.09.2022 КПД-11-832-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 23.09.2022 КПД-11-829-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 23.09.2022 КПД-11-828-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 23.09.2022 КПД-11-827-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.888.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.09.2022 КПД-11-821-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 23.09.2022 КПД-11-809-1 Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство, обществено хранене, търговия и услуги” в ПИ с идентификатор 00607.12.464 по КККР на град Ардино, местност „Тозлук”, община Ардино, област Кърджали.
 • 23.09.2022 КПД-11-808-1 Инвестиционно предложение: „Вилно селище” в ПИ с идентификатори: 00607.13.1189, 00607.13.196 и 00607.13.188 по КККР на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 20.09.2022 КПД-11-825-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 20.09.2022 КПД-11-823-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66384.2.103, 66384.2.104 и 66384.2.108 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 20.09.2022 КПД-11-822-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.2.36, по КККР на село Горово, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 20.09.2022 КПД-11-807-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДЛС- Дикчан“.
 • 19.09.2022 КПД-11-819-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.09.2022 КПД-11-804-1 Проект: „Информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда“ по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) BG14MFOP001-4.115, МИРГ „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“, Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие“.
 • 19.09.2022 КПД-11-815-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 68451.59.114 по КККР на село Средногорци, община Мадан, за гори собственост на физически лица.
 • 19.09.2022 КПД-11-801-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.31.297 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 19.09.2022 КПД-11-800-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.42.16 и 44642.42.34 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 19.09.2022 КПД-11-813-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80371.208.1, 80371.208.2, 80371.208.3 и 80371.208.4 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе за гори стопанисвани от ГПК „Сурчовското“ град Чепеларе.
 • 19.09.2022 КПД-11-810-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2, от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДЛС-Дикчан“.
 • 19.09.2022 КПД-11-802-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.31.300, 44642.31.302 и 44642.31.317 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 19.09.2022 КПД-11-799-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 16.09.2022 КПД-11-780-1 Инвестиционно предложение „Сеч на 5 бр. дървета в земеделски имот” в имот частна собственост.
 • 15.09.2022 КПД-11-812-1 Инвестиционно предложение „Прочистване на дървесна растителност в земеделска земя” в имот частна собственост.
 • 15.09.2022 КПД-11-790-1 Инвестиционно предложение „Прочистване на дървесна растителност в земеделски земи” в имот частна собственост.
 • 15.09.2022 КПД-11-776-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 67653.1.979 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 15.09.2022 КПД-11-798-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 15.09.2022 КПД-11-787-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 15.09.2022 КПД-11-796-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.461.3 и 67653.85.2 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридически и физически лица.
 • 15.09.2022 КПД-11-795-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.658.7 и 67653.1.823 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.09.2022 КПД-11-794-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.1.821 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.09.2022 КПД-11-793-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Михалково“.
 • 15.09.2022 КПД-11-792-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Смилян“.
 • 15.09.2022 КПД-11-791-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.831.3 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.09.2022 КПД-11-781-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и преустройство на игрище за волейбол в игрище за тенис, част от многофункционална спортна площадка – град Смолян“ в УПИ I – терен за спорт, кв. 207, ПИ с идентификатор 67653.934.311 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 13.09.2022 КПД-11-785-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.3.333 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.09.2022 КПД-11-779-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 39181.5.2 по КККР на село Кошница, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.09.2022 КПД-11-784-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.25 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.09.2022 КПД-11-782-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 12.09.2022 КПД-11-770-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Дъга“ в село Борино в участък от км 0+000 до км 0+142,88“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-771-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Ягодина от о.т. 40 до о.т. 47, в участък от км 0+000 до км 0+067,81“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-769-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Ягодина от о.т. 64 до о.т. 169, в участък от км 0+000 до км 0+245,46“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-768-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Плиска“ в село Борино в участък от км 0+000 до км 0+185,28“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-767-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Алеко Константинов“ в село Борино в участък от км 0+000 до км 0+228,25“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-766-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Буйново от о.т. 65, 66 до о.т. 39, участък от км 0+000 до км 0+359,87“, община Борино, област Смолян.
 • 12.09.2022 КПД-11-462-8 „Програма за планово почистване на речни участъци в община Ардино, област Кърджали, с цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна защита от наводнения в област Кърджали със задачи, произтичащи от нормата на чл.140, ал.5, т.2 от Закона за водите, във връзка с чл.5, т.1, чл.6, т.3 и т.4 от Закона за защита при бедствия“, с възложител: Областен управител на област Кърджали.
 • 09.09.2022 КПД-11-778-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на Ревир „Костовското“.
 • 09.09.2022 КПД-11-777-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.54 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 09.09.2022 КПД-11-759-1 Инвестиционно предложение: „Търговски обект, офиси и гаражи“ в поземлен имот с идентификатор 65440.31.63 по КККР на село Сатовча, местност „Марина“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.09.2022 КПД-11-775-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 09.09.2022 КПД-11-745-1 Инвестиционно предложение: „Склад за временно съхранение на обработена дървесина“ в ПИ с идентификатор 07747.11.587 по КККР на село Бял извор, местност „Мариска“, община Ардино, област Кърджали
 • 09.09.2022 КПД-11-772-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 200 kW“ в ПИ с идентификатор 69345.9.844 по КККР на село Стойките (УПИ I – 367,366, кв. 132), община Смолян, област Смолян.
 • 09.09.2022 КПД-11-751-1 Проектно предложение: „Преустройство на помещение в работилница „Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм“ по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за ВОМР на МИРГ „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г., съфинансиран от ЕФМДР.
 • 09.09.2022 КПД-11-755-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производсво на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 60 kW върху покрив на сграда“ в УПИ I-239, кв. 34 по плана на село Буково, община Мадан, област Смолян.
 • 09.09.2022 КПД-11-763-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Вакъфа“ град Чепеларе.
 • 09.09.2022 КПД-11-764-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“, град Чепеларе.
 • 09.09.2022 КПД-11-765-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“, град Чепеларе.
 • 07.09.2022 КПД-11-718-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106 от Закона за горите за провеждане на санитарна сеч през 2022 година” в гори държавна собственост на територия на ТП „ДЛС – Кормисош“, град Лъки
 • 07.09.2022 КПД-11-749-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3441 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, разположена върху сграда с идентификатор 80371.173.31.1, находяща се в ПИ с идентификатор 80371.173.31 по КККР на град Чепеларе, к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян.
 • 07.09.2022 КПД-11-738-1 Технически проект за: „Кабелна линия 20 kV от п/ст Златоград до ТП Блок 4” в град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 07.09.2022 КПД-11-758-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 20033.3.221 по КККР на село Давидково, община Баните, за гори собственост на физически лица.
 • 07.09.2022 КПД-11-757-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05737.32.13 по КККР на село Босилково, община Баните, за гори собственост на физически лица.
 • 07.09.2022 КПД-11-744-1 Инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за производсво на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрив на сграда“ в УПИ X-158, кв. 7 по плана на село Борино, община Борино, област Смолян.
 • 31.08.2022 КПД-11-752-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.42.50 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 31.08.2022 КПД-11-741-1 Инвестиционно предложение: „Къща за гости“ в УПИ V-200, кв. 45 по плана на село Гела, образуван за ПИ с идентификатор 14605.503.407 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 31.08.2022 КПД-11-750-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.1.449, по КККР на село Горово, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 31.08.2022 КПД-11-747-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 07017.20.24 по КККР на село Буково, община Мадан за гори собственост на физически лица.
 • 31.08.2022 КПД-11-740-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66957.13.33 и 66957.13.21 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.08.2022 КПД-11-748-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 07017.20.28 по КККР на село Буково, община Мадан, за гори собственост на физически лица.
 • 31.08.2022 КПД-11-732-1 Инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път IV 86835 „Михалково – Селча” от км 0+000 до км 13+600, община Девин, област Смолян.
 • 31.08.2022 КПД-11-739-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.300.1071 по КККР на град Смолян, местност „Рупцовото“, община Смолян, област Смолян.
 • 31.08.2022 КПД-11-743-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС–Смолян“.
 • 31.08.2022 КПД-11-742-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 29.08.2022 КПД-11-736-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“ в имот с пл. № 172, кв. 69 и кв. 68 по планa на с. Баните-Оряховец, община Баните“ и „Кабел НН за електрозахранване на „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“, община Баните, област Смолян.
 • 26.08.2022 КПД-11-735-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 26.08.2022 КПД-11-726-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация“ в УПИ XVIII-110, кв. 14 по плана на село Могилица, община Смолян, област Смолян.
 • 26.08.2022 КПД-11-713-1 Инвестиционно предложение за: „Доставка и монтаж на хоризонтален банцинг“, в сграда с идентификатор 23025.502.1162.1, разположена в ПИ с идентификатор 23025.502.1162 по КККР на град Доспат, УПИ II, кв. 63 по плана на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 26.08.2022 КПД-11-703-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на малка фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 48,60 kWp“ в ПИ с идентификатор 67653.910.236 по КККР на град Смолян, местност „Къшлите“, община Смолян, област Смолян.
 • 26.08.2022 КПД-11-733-1 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Зорница“ град Чепеларе.
 • 25.08.2022 КПД-11-734-1 Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл.131, ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Пампорово“ град Чепеларе.
 • 25.08.2022 КПД-11-705-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 1530 kW върху покриви на сгради с идентификатори 67653.2.801.1, 67653.2.801.3, 67653.2.801.6, 67653.2.802.1“ в ПИ с идентификатори 67653.2.801 и 67653.2.802 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-727-1 Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66384.2.28 и 66384.2.29 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-730-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-725-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-724-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-723-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-720-1 Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 04801.38.1, 04801.38.2, 04801.38.3 и 04801.38.4 по КККР на село Богутево, община Чепеларе, за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-722-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.897.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-721-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.768.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-621-3 Проект за обект: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел – Ягодина – Буйново – Кожари от км 4+860 до км 4+945“, община Борино, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-620-3 Проект за обект: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел – Ягодина – Буйново – Кожари от км 3+702 до км 3+897“, община Борино, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-704-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) до 30kW върху покрив на сграда с идентификатор 67653.934.351.2“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.934.351 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-619-3 Проект за: „Изграждане на подпорни стени за възстановяване и укрепване на път Тешел – Ягодина – Буйново – Кожари от км 6+160 до км 6+300“, община Борино, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-717-1 Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 04801.38.1, 04801.38.2, 04801.38.3 и 04801.38.4 по КККР на село Богутево, община Чепеларе, за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-644-3 Уведомление за изменение на “Горскостопанска програма” поземлен имот с идентификатор 57282.116.6 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-716-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-715-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-714-1 План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 25.08.2022 КПД-11-689-1 Инвестиционно предложение: „Административно битова сграда и пристройка към съществуваща промишлена сграда“, в ПИ с идентификатор 67653.926.394 по КККР на град Смолян, УПИ VI – за производствени и дървообработващи дейности, кв. 96 по ПУП на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-694-1 Инвестиционно предложение за: „Авторемонтна работилница и офиси“, в УПИ ХVI – производствена и складова дейност, кв. 25 по плана на град Рудозем, ПИ с идентификатор 63207.501.202 по КККР на Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-623-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Вишнево“, община Баните, област Смолян.
 • 25.08.2022 КПД-11-670-1 Технически проект за: „Кабелна линия 20 kV от ТП Блок 4 до ТП ВиК” в град Златоград, община Златоград, област Смолян
 • 24.08.2022 КПД-11-697-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на каравана и дървени навеси с обособен кът за отдих“ в ПИ с идентификатор 14605.502.376 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-707-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС – Славейно“.
 • 24.08.2022 КПД-11-706-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-708-1 -извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 24.08.2022 КПД-11-709-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 69105.8.937 по КККР на село Старцево, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-710-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 27588.2.427 по КККР на село Ерма река, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-712-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 27588.2.428 по КККР на село Ерма река, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-711-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 27588.2.429 по КККР на село Ерма река, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-699-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация върху покрив“, в ПИ с идентификатор 67653.934.452 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-702-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.61.46 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-686-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 198.9 kWр“ в УПИ I – 482 – за Бетонов възел, землище на с. Кръстатица“, общ. Баните, обл. Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-698-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.714.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-696-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на юридически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-695-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на юридически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-693-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.29.133 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-690-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.40.1 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица
 • 24.08.2022 КПД-11-692-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.27.3 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 24.08.2022 КПД-11-661-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт – реконструкция на улица към гробищен парк в село Проглед“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-660-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт – реконструкция на улица при дом К. Марков в село Орехово“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-659-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт - рехабилитация на улица „9-ти Септември“, село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-663-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт - рехабилитация на улица „Зареница“ в село Павелско“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-662-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт - реконструкция на улица към гробищен парк в село Забърдо“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-668-1 Инвестиционно предложение: „Балнео хотел – преустройство, реконструкция, пристройки и ново крило“ в УПИ XII – за балнеохотел, квартал 102а по плана на с. Баните-Оряховец, община Баните, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-667-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация върху покрив“, в ПИ с идентификатор 67653.934.452 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-665-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 23025.57.81 по КККР на град Доспат, местност „Каркъма“, община Доспат, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-658-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт – рехабилитация и реконструкция на Пресечна улица и на улица „Васил Левски“, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-657-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт - рехабилитация на улица „Димитър Кефилев“, град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 24.08.2022 КПД-11-656-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Основен ремонт - рехабилитация на общински път SML3316, в участъка от „Горна махала“ на село Зорница“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 23.08.2022 КПД-11-648-1 Инвестиционно предложение: „Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ с идентификатор 07747.13.680 по КККР на село Бял извор, местност „Бахче“, община Ардино, област Кърджали.
 • 23.08.2022 КПД-11-683-1 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии стопанисвани от ГПК „Богатево“, село Богутево.
 • 23.08.2022 КПД-11-680-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 23.08.2022 КПД-11-682-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на ГПК „Ела-2001“ село Гела.
 • 23.08.2022 КПД-11-679-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 39181.5.3 по КККР на село Кошница, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.08.2022 КПД-11-678-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 11048.49.54 и 11048.14.11 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 23.08.2022 КПД-11-647-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на фургон“ в част от ПИ с идентификатор 04801.132.32 по КККР на село Богутево, местност „Гръмовите колиби“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 23.08.2022 КПД-11-643-1 Инвестиционно предложение: „Дървено поставяемо бунгало“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1089 по КККР на село Левочево, местност „Попово“, община Смолян, област Смолян.
 • 23.08.2022 КПД-11-642-1 Инвестиционно предложение: „Две сгради за отдих – тип бунгало за сезонно обитаване“ в ПИ с идентификатор 40748.11.347 по КККР на село Кутела, местност „Голямата каба“, община Смолян, област Смолян.
 • 23.08.2022 КПД-11-675-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 22,68 kW“ в ПИ с идентификатор 20465.501.430 по КККР на град Девин, ул. „Спартак“ № 8, община Девин, област Смолян.
 • 22.08.2022 КПД-11-677-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 22.08.2022 КПД-11-676-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.888.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.08.2022 КПД-11-674-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 22.08.2022 КПД-11-673-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.191 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 22.08.2022 КПД-11-672-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66384.2.190 и 66384.2.196 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.08.2022 КПД-11-671-1 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП)“ на горските територии стопанисвани от ГПК „Гора“, град Чепеларе.
 • 22.08.2022 КПД-11-646-1 Проектно предложение по процедура BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., изпълнявано в УПИ III-125 по ПУП на град Златоград, отговарящ на ПИ с идентификатор 31111.27.233 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 22.08.2022 КПД-11-645-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа система до 200 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.917.1009 по КККР на град Смолян, образуващ УПИ XVIII-1009, кв. 221 по регулационния план на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 15.08.2022 КПД-11-448-7 Инвестиционно предложение за: „Автомивка“, в ПИ с идентификатор 67547.501.1701 по КККР на село Смилян, УПИ I, кв. 32 по плана на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 15.08.2022 КПД-11-666-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.116.3 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-655-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 15.08.2022 КПД-11-653-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП-ДГС „Борино”.
 • 15.08.2022 КПД-11-652-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 17052.2.54 по КККР на село Горово, община Смолян и 66384.2.137 по КККР на село Сивино, община Смолян, за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-651-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66384.2.192 и 66384.2.198 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-650-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66384.2.189 и 66384.2.195 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-644-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.116.6 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-641-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66957.1.964 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-640-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.60.106 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 15.08.2022 КПД-11-638-1 Уведомление за „Предписание на основание на чл. 106/чл. 131, ал.2, от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 15.08.2022 КПД-11-639-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на община Борино.
 • 10.08.2022 КПД-11-604-3 Инвестиционно предложение: „Вила за семеен отдих“ в поземлен имот с идентификатор 80371.92.23 по КККР на град Чепеларе, местност „Марчовска махала“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 10.08.2022 КПД-11-617-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт на три броя водоеми в град Доспат – ниска зона с обем 120 куб.м, средна зона с обем 600 куб.м и висока зона с обем 500 куб.м”, община Доспат, област Смолян.
 • 10.08.2022 КПД-11-637-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 10.08.2022 КПД-11-636-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.12.13 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.08.2022 КПД-11-626-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност” в имот частна собственост.
 • 10.08.2022 КПД-11-635-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.888.27 и 67653.888.29 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 10.08.2022 КПД-11-634-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 10.08.2022 КПД-11-627-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 10.08.2022 КПД-11-631-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Златоград“.
 • 10.08.2022 КПД-11-630-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Златоград“
 • 10.08.2022 КПД-11-629-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Златоград”.
 • 10.08.2022 КПД-11-625-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.844.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.08.2022 КПД-11-624-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.2.37 по КККР на село Горово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.08.2022 КПД-11-622-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80371.211.1, 80371.211.2, 80371.211.3 и 80371.211.4 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 10.08.2022 КПД-11-50-11 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на крила на устой на мост при О.Т. 173, под кв. 45 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 08.08.2022 КПД-11-530-3 Инвестиционно предложение за: „Текущ ремонт на мостови съоръжения в град Девин“, община Девин, област Смолян.
 • 08.08.2022 КПД-11-611-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от горско - храстова растителност” в имоти частна собственост.
 • 08.08.2022 КПД-11-599-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност” в имоти частна собственост.
 • 29.07.2022 КПД-11-615-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП-ДГС „Борино”.
 • 29.07.2022 КПД-11-614-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП-ДГС „Борино”.
 • 29.07.2022 КПД-11-567-3 Инвестиционно предложение за: „Изграждане на мост над река Черна“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 29.07.2022 КПД-11-600-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация върху покривно пространство“, в ПИ с идентификатор 63207.504.239 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 29.07.2022 КПД-11-597-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда с кафе-аператив“ в УПИ VII - имот с планоснимачен номер 1169 от кв. 46 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград
 • 29.07.2022 КПД-11-566-7 Инвестиционно предложение за „Изграждане на метален навес за люцерна“ в ПИ 266, 267 и 268 по плана на село Богутево, община Чепеларе, област Смолян“.
 • 29.07.2022 КПД-11-603-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 29.07.2022 КПД-11-598-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.31 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-449-3 Инвестиционно предложение за: „Подпорна стена в участъка от о.т. 626 до о.т. 630 на ул. „Ерма“ (ляв бряг на река Малка река)“ в град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 26.07.2022 КПД-11-592-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Триград”.
 • 26.07.2022 КПД-11-591-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.26.21 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-590-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.102.2 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-589-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.102.3 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-588-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 17052.2.137 по КККР на село Горово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-584-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия до 30 kW“ в ПИ с идентификатор 05365.507.191 по КККР на село Борие, община Рудозем, област Смолян.
 • 26.07.2022 КПД-11-583-1 Инвестиционно предложение „Метален навес за гараж и ФЕЦ с мощност 15 kW“, в УПИ I, кв. 1 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 26.07.2022 КПД-11-568-1 Инвестиционно предложение „Изменение в конструкцията и етажността на административно битова сграда“ в ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян.
 • 26.07.2022 КПД-11-576-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: „Подземна физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа в улична и републиканска пътна мрежи“, в ПИ с идентификатори: 80371.244.201, 80371.244.348, 80371.244.247, 80371.244.1167 и 80371.244.281 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 26.07.2022 КПД-11-566-1 Инвестиционно предложение за „Изграждане на метален навес за люцерна“ в ПИ 266, 267 и 268 по плана на село Богутево, община Чепеларе, област Смолян“.
 • 26.07.2022 КПД-11-585-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 26.07.2022 КПД-11-587-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, обединени в Ревив „Вълневото-Гроба“.
 • 26.07.2022 КПД-11-586-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 26.07.2022 КПД-11-571-1 Инвестиционно предложение „Прочистване и разреждане от дървесна растителност на земеделски земи” в имот частна собственост.
 • 26.07.2022 КПД-11-565-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски имот от дървесна и храстова растителност” в имот частна собственост.
 • 26.07.2022 КПД-11-575-1 Изграждане на фотоволтаична инсталация до 200 kWp
 • 26.07.2022 КПД-11-554-1 : „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kWp“
 • 26.07.2022 КПД-11-551-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kWp“ в УПИ XIV, кв. 67 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 26.07.2022 КПД-11-550-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kWp“ в УПИ XV от квартал 67 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 26.07.2022 КПД-11-581-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 26.07.2022 КПД-11-578-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 02988.7.157 по КККР на село Букаците, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 26.07.2022 КПД-11-577-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 80371.217.1 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе за гори собственост на физически лица
 • 19.07.2022 КПД-11-574-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.07.2022 КПД-11-573-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Акад. Николай Хайтов” село Хвойна .
 • 19.07.2022 КПД-11-553-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67653.1.801 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 19.07.2022 КПД-11-552-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67653.1.802 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 19.07.2022 КПД-11-401-3 Инвестиционно предложение „Почистване на участък от река Маданска - под с. Ловци, община Мадан, с дължина 100 м“ в землището на село Ловци, община Мадан, област Смолян.
 • 19.07.2022 КПД-11-564-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДЛС- Дикчан“.
 • 19.07.2022 КПД-11-570-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 83274.5.207 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.07.2022 КПД-11-569-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 83274.813.9 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.07.2022 КПД-11-563-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.8 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.07.2022 КПД-11-562-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.827.2 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.07.2022 КПД-11-560-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.28 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.07.2022 КПД-11-555-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 73482.17.6 и 73482.18.7 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-559-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.848.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-547-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05801.70.43 по КККР на село Бостина, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-549-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.62.125 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-558-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.854.3 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-557-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.854.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-555-1 : “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 73482.17.6 и 73482.18.7 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-556-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 73482.18.5 и 73482.17.8 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-542-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект – павилион с търговска цел“ в част от ПИ с идентификатор 18424.2.126 по КККР на село Гьоврен, местност „Кителника“, община Девин, област Смолян.
 • 12.07.2022 КПД-11-546-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП- ТП “ДГС-Широка лъка”.
 • 12.07.2022 КПД-11-543-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-527-1 Инвестиционно предложение „Почистване на дървесна растителност в земеделска земя” в имот частна собственост
 • 12.07.2022 КПД-11-541-1 Инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от сливи с площ 2,800 дка“ в ПИ с идентификатор 41006.5.426 по КККР на село Късак, община Доспат, област Смолян, във връзка с одобрен проект по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • 12.07.2022 КПД-11-538-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 12.07.2022 КПД-11-537-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Касъм дере“ село Момчиловци.
 • 12.07.2022 КПД-11-539-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 12.07.2022 КПД-11-540-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 08.07.2022 КПД-11-535-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 08.07.2022 КПД-11-534-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 08.07.2022 КПД-11-528-1 Инвестиционно предложение „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (Фотоволтаична електроцентрала) с обща инсталирана мощност 300 kW върху покривните конструкции на съществуващи сгради“, находящи се в УПИ XIV – ДИП „Чайка“, кв. 116 по плана за регулация на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян.
 • 08.07.2022 КПД-11-533-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.60.5 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.07.2022 КПД-11-525-1 Проект за: „Реконструкция на общински пазар Ардино и пристройка” в УПИ I, кв. 11 по плана на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 08.07.2022 КПД-11-531-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Каракус-2001“.
 • 08.07.2022 КПД-11-520-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) и кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване“ в УПИ VII-7, УПИ IX-7, УПИ XI-7 и УПИ XII-7 по плана на с. Дядовци, образувани от ПИ с идентификатор 24788.21.7 по КККР на село Дядовци, община Ардино, област Кърджали
 • 08.07.2022 КПД-11-494-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност” в имоти частна собственост.
 • 08.07.2022 КПД-11-480-1 Инвестиционно предложение „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност” в имот частна собственост
 • 08.07.2022 КПД-11-526-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори стопанисвани от ГПК „Вакъфа“.
 • 04.07.2022 КПД-11-529-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- СМОЛЯН”.
 • 04.07.2022 КПД-11-510-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 32,4 kW за собствени нужди“ в ПИ с идентификатор 67653.923.585 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 04.07.2022 КПД-11-324-7 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 160 kW“ в ПИ с идентификатор 54002.20.704 по КККР на село Оряховец, местност „Лъката“, община Баните, област Смолян.
 • 04.07.2022 КПД-11-512-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 199 kW“ в УПИ I-507.-1, кв. 21а /ПИ с идентификатор 05365.507.196/ по плана на село Борие, община Рудозем, област Смолян.
 • 04.07.2022 КПД-11-522-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Акад. Николай Хайтов” село Хвойна .
 • 04.07.2022 КПД-11-523-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 31111.19.118 по КККР на град Златоград, община Златоград за гори собственост на юридически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-524-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Ардино”.
 • 30.06.2022 КПД-11-518-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.673.28 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-521-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори стопанисвани от ГПК „Борика“, село Стойките.
 • 30.06.2022 КПД-11-507-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 120 kW върху покривите на две сгради с идентификатори 67653.934.4.1 и 67653.934.4.2“, разположени в ПИ с идентификатор 67653.934.4 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.06.2022 КПД-11-514-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-513-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“.
 • 30.06.2022 КПД-11-398-3 Инвестиционно предложение за: „Аварийно възстановяване на подпорна стена по левия бряг на река Черна, на ул. „Надежда“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.06.2022 КПД-11-517-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС- Смолян“.
 • 30.06.2022 КПД-11-508-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 30.06.2022 КПД-11-500-1 Инвестиционно предложение: „Отглеждане на картофи“ в ПИ с идентификатори 65440.21.54 и 65440.21.254 по КККР на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, във връзка с участие на земеделския стопанин по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 • 30.06.2022 КПД-11-506-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-505-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-502-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 30.06.2022 КПД-11-501-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 05462.205.39 и 05462.205.40 по КККР на село Борино, община Борино за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-497-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.55 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-496-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 39637.16.13 по КККР на село Кремене, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.06.2022 КПД-11-493-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 56740.402.19 по КККР на село Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-492-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 56740.402.18 по КККР на село Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-491-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори стопанисвани от ГПК „Борика“, село Стойките.
 • 30.06.2022 КПД-11-489-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица..
 • 30.06.2022 КПД-11-488-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66957.13.90 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-487-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 11048.1.11 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-486-1 : “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 11048.60.9 и 11048.30.17 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-485-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори стопанисвани от ГПК „Борика“, село Стойките.
 • 30.06.2022 КПД-11-484-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 66384.2.12 по КККР на село Сивино, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.06.2022 КПД-11-483-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на ревир „Костовското“.
 • 27.06.2022 КПД-11-482-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на улици в село Старцево и град Златоград и рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улици на територията на община Златоград, с. Аламовци в обекти: „Изграждане на улица „Малина“, с. Старцево от о.т. 166 до о.т. 150“; „Изграждане на улица „Антон Страшимиров“, с. Старцево от о.т. 351 до о.т. 367“; „Изграждане на улица „Изгрев“, град Златоград от о.т. 978 до о.т. 943“; „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улица с. Аламовци /ОТ 78 – ОТ 66/ от км 0+000 до км 0+144,73 (ул. „Христо Ботев“)“; „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на улица с. Аламовци /ОТ 79 – ОТ 45/ от км 0+000 до км 0+117,58 (ул. „Георги Бенковски“), община Златоград, област Смолян.
 • 27.06.2022 КПД-11-470-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 29,70 kW за собствени нужди с продажба на излишната енергия, върху покрив на сграда“ в УПИ V – 790, кв. 5 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 27.06.2022 КПД-11-473-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 44642.40.22, 44642.40.91, 44642.43.32 и 44642.43.12 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-481-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица
 • 27.06.2022 КПД-11-476-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.898.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-475-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 27.06.2022 КПД-11-474-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 36974.7.137 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-472-1 Инвестиционно предложение: „Цех за преработка на дървесина“ в УПИ IV, кв. 9 по плана на град Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 67653.912.640 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 27.06.2022 КПД-11-460-1 Инвестиционно предложение: „Надстрояване, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в производствено-складова база и магазин“, в УПИ ХII – 274 – за производствени нужди, кв. 6 по плана на град Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 67653.923.274 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 27.06.2022 КПД-11-394-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.71.7 и 57282.112.7 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-471-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Смилян“.
 • 27.06.2022 КПД-11-469-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-466-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смолян”.
 • 27.06.2022 КПД-11-465-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.844.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-464-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 05801.70.24 по КККР на село Бостина, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-463-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 36974.101.30 по КККР на село Киселчово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-461-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица.
 • 27.06.2022 КПД-11-459-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- СМОЛЯН
 • 27.06.2022 КПД-11-458-1 Инвестиционно предложение „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 10 kW“ в имот XVI-69, кв. 10 по плана на село Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-455-1 Проектно предложение за: „Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1“ в землището на село Югово, община Лъки, област Пловдив
 • 22.06.2022 КПД-11-457-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“
 • 22.06.2022 КПД-11-456-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на „ДГС-Борино“
 • 22.06.2022 КПД-11-454-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.685.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-453-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.99.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-452-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 83274.843.1 по КККР на село Широка лъка, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-451-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.23.154 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-450-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП- ТП “ДГС-Широка лъка”.
 • 22.06.2022 КПД-11-447-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Доспат“.
 • 22.06.2022 КПД-11-444-1 Уведомление за план/програма/проект за: „Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари на горските територии (ПЗПГТ)“, разположени в землището на село Лясково, община Девин, в обхвата на дейност на ЮЦДП ТП „ДГС-Михалково“.
 • 22.06.2022 КПД-11-438-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 131 kW“ в ПИ с идентификатор 67547.501.721 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-437-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 116 kW“ в ПИ с идентификатор 63207.501.41 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-430-2 Проект за: „Общински кооперативен пазар” в УПИ XIII – парк и обществено обслужване, кв. 46 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 22.06.2022 КПД-11-442-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.861.17 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-441-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.5.707 по КККР на село Орешец, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-440-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.23.154 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-439-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 53792.5.706 по КККР на село Орешец, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.06.2022 КПД-11-443-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Ардино“.
 • 22.06.2022 КПД-11-434-1 „Технологичен план за залесяване“ в гори, собственост на ТП „ДГС Златоград“.
 • 22.06.2022 КПД-11-435-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-392-3 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 46045.9.77 по КККР на град Мадан, местност „Врисет“, община Мадан, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-427-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ XXXI-902,981, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 16.06.2022 КПД-11-433-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.466.2 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 16.06.2022 КПД-11-426-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2103“, разположена в ПИ с идентификатор 10046.3.125 по КККР на село Ваклиново, местност „Брезовец“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 16.06.2022 КПД-11-422-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща курортна, туристическа сграда в база за отдих – семеен хотел“, находяща се в УПИ I – 334 – за база за отдих, кв. 99, м. „Марецко“, землище на село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-421-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на ул. „Есперанто“ от о.т. 545 до о.т. 514“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 16.06.2022 КПД-11-429-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица.
 • 16.06.2022 КПД-11-428-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-431-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.67.8 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-425-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.889.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.06.2022 КПД-11-423-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 16.06.2022 КПД-11-424-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 13.06.2022 КПД-11-420-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.450.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-419-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.6.123 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-418-1 Инвестиционно предложение „Инсталиране на Фотоволтаична система за производство на ток (до 100 kWp)“ в ПИ с идентификатор 31111.36.300 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 13.06.2022 КПД-11-417-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на Фотоволтаична система за производство на ток - 15 kWp (2 етапа)“ в ПИ с идентификатор 67653.925.272 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 13.06.2022 КПД-11-416-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на Фотоволтаична система за производство на ток - 15 kWp (2 етапа)“ в ПИ с идентификатор 67653.925.271 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 13.06.2022 КПД-11-415-1 „Горскостопанска програма” на имот с идентификатор 02988.2.103 в землището на с. Букаците, община Смолян, за гори собственост на физически лица“
 • 13.06.2022 КПД-11-414-1 : “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатор 67653.851.1 и 67653.852.1 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на религиозни организации.
 • 13.06.2022 КПД-11-413-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.22 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 13.06.2022 КПД-11-412-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.18 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.06.2022 КПД-11-411-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Акад. Николай Хайтов” село Хвойна
 • 06.06.2022 КПД-11-399-1 Инвестиционно предложение: „Пристрояване за разширение и преустройство на завод за бутилиране на вода“, разположен в УПИ VI – За производствени нужди – база за бутилиране на вода и фотоволтаична електроцентрала, кв. 9 по плана на град Девин, (ПИ с идентификатор 20465.501.1001), община Девин, област Смолян
 • 06.06.2022 КПД-11-407-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 06.06.2022 КПД-11-402-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”
 • 06.06.2022 КПД-11-393-1 Инвестиционно предложение „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 67653.53.41 по КККР на град Смолян, местност „Къшлите“, община Смолян, област Смолян.
 • 06.06.2022 КПД-11-406-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.1.38 по КККР на с.Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 06.06.2022 КПД-11-405-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.14.39 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-391-1 Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 100 kW върху покрив на съществуваща сграда - кравеферма“ в ПИ с идентификатор 67270.35.25 по КККР на село Слащен, местност „Чичова бърчина“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 31.05.2022 КПД-11-395-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.112.8 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-394-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 57282.71.7 и 57282.112.7 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-376-1 Инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на сграда за нуждите на ПК „Победа“, в ПИ с идентификатор 20883.248.111 по КККР на село Джурково, община Лъки, област Пловдив.
 • 31.05.2022 КПД-11-374-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 15 kW“ в имот 38 по плана на село Катраница, община Смолян, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-366-1 Инвестиционен проект за: „Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, „Шипка“ и „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура“ – Етап I – ул. „Шина Андреева“ от о.т. 497, през о.т. 495 до о.т. 494; ул. „Равня“ от о.т. 495 до о.т. 490; ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 487, о.т. 465, о.т. 466 до о.т. 470 и ул. „Слави Кацаров“ от о.т. 1774, през о.т. 464 до о.т. 465. ; Етап II – ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 507, о.т. 508, о.т. 509 до о.т. 1486“ в град Девин, община Девин, област Смолян
 • 31.05.2022 КПД-11-367-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 82,08 kW върху покрив на съществуващи сгради“ в ПИ с идентификатор 67653.133.25 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-390-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 31.05.2022 КПД-11-297-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.3 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-340-4 Инвестиционно предложение „Модернизиране на селскостопанска сграда с идентификатор 31111.36.456.1, чрез извършване на подобрения и текущ ремонт по сградата“, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.456 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 31.05.2022 КПД-11-389-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.27 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-388-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош”
 • 31.05.2022 КПД-11-380-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатори 11048.62.135 по КККР на село Виево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.05.2022 КПД-11-378-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори стопанисвани от ДЗЗД „Русина ела“.
 • 31.05.2022 КПД-11-197-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор №57282.82.3 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2022 КПД-11-357-2 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в поземлен имот с идентификатор 67653.131.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-358-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена и изграждане на канавка на ул. „Снежанка“ в село Змеица, община Доспат, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-356-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 30.05.2022 КПД-11-371-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 30.05.2022 КПД-11-368-1 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на подпорна стена и изграждане на канавка на ул. „Снежанка“ в село Змеица, община Доспат, област Смолян.
 • 30.05.2022 КПД-11-359-1 Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200kW“ в ПИ с идентификатор 67653.2.840 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 30.05.2022 КПД-11-354-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1271 /III-197/ Гоце Делчев – Сатовча – Долен от км 0+000 до км 3+900“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 30.05.2022 КПД-11-353-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG /III-197/ 1 Сатовча – Доспат – Осина от км 0+000 до км 1+975“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 30.05.2022 КПД-11-365-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Широка лъка”.
 • 30.05.2022 КПД-11-360-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 43219.6.2 и 43219.6.4 по КККР на село Левочево, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2022 КПД-11-361-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатори 17052.2.51 по КККР на село Горово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.05.2022 КПД-11-351-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на 0,410 дка домати оранжерийни“ в ПИ с идентификатор 31259.5.302 по КККР на село Змеица, местност „Селим ходжве“, община Доспат, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-355-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 25.05.2022 КПД-11-352-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив с обща инсталирана мощност 30 kW“ в ПИ с идентификатор 63207.504.309 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-339-1 Инвестиционно предложение „Основен ремонт на фасади и вътрешно преустройство на част от промишлена сграда – механична работилница с идентификатор 31111.32.255.1“ в УПИ V-105, кв. 23 по плана на град Златоград, отреден за ПИ с идентификатор 31111.32.255 по КККР на гр. Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 25.05.2022 КПД-11-332-1 Уведомление за „Проект за промяна на ПУП–ПРЗ за УПИ I – 6.201, 6.540, 6.541 – база за отдих, кв. 11 по плана на град Смолян и разширението му с ПИ с идентификатор 67653.6.204 по КККР на град Смолян, местност „Бучковото“, община Смолян“.
 • 25.05.2022 КПД-11-349-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-341-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-341-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Михалково”.
 • 25.05.2022 КПД-11-331-1 Инвестиционно предложение „Център за гуми“ в сграда с идентификатор 63207.506.331.3, разположена в ПИ с идентификатор 63207.506.331 по КККР на град Рудозем, ул. „Освобождение“ № 10, община Рудозем, област Смолян
 • 25.05.2022 КПД-11-347-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ТП ДГС-Златоград
 • 25.05.2022 КПД-11-346-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД
 • 25.05.2022 КПД-11-345-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 25.05.2022 КПД-11-344-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС-Златоград“.
 • 25.05.2022 КПД-11-343-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Поповото“ село Момчиловци
 • 25.05.2022 КПД-11-337-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.672.6 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.05.2022 КПД-11-328-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Славейно”
 • 25.05.2022 КПД-11-338-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Хаджийца“ град Чепеларе
 • 19.05.2022 КПД-11-336-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.51 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-335-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.52 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-333-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.15.53 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 19.05.2022 КПД-11-329-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 73482.13.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 19.05.2022 КПД-11-326-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на склад в разширение на производствена сграда“, в УПИ II-243.12,243.20,243.21 – завод за ски № 2, площадка „Север“, кв.1 по плана на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-319-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда“ в УПИ XIV-1238, кв. 46 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 19.05.2022 КПД-11-317-1 Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда със застроена площ от 120 кв. м“ в УПИ IV, кв. 41 по плана на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград.
 • 19.05.2022 КПД-11-321-1 Проект за: „Кабелна линия 20kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20kV до възлова станция (ВС) „Мугла“ в с. Мугла, преминаващ през възлова станция (ВС) „Герзовица“ и през нов БКТП“, община Смолян, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-301-3 Инвестиционно предложение: „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ IV, кв. 55 по плана на град Неделино, образуван за ПИ с идентификатор 51319.503.316 по КККР на град Неделино, община Неделино, област Смолян
 • 19.05.2022 КПД-11-323-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 58517.206.1, 58517.206.2, 58517.206.3 и 58517.206.4 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, стопанисвани от ДЗЗД „Карагьозовото“.
 • 19.05.2022 КПД-11-316-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив“ в ПИ с идентификатор 67653.928.22 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 19.05.2022 КПД-11-315-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) на покрив“ в ПИ с идентификатор 67653.928.88 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 19.05.2022 КПД-11-320-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 13.05.2022 КПД-11-314-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 13.05.2022 КПД-11-261-3 : „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-307-1 Инвестиционно предложение „Инсталиране на Фотоволтаична система за производство на ток (до 30 kWp)“ в ПИ с идентификатор 20465.506.28 по КККР на град Девин (УПИ IX-28, кв. 128 по плана на град Девин, кв. Настан), община Девин, област Смолян.
 • 13.05.2022 КПД-11-305-1 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Смолян“, на територията на ТП „ДГС-Смолян“.
 • 13.05.2022 КПД-11-308-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.8 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-309-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.10 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
 • 13.05.2022 КПД-11-310-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Смолян”.
 • 13.05.2022 КПД-11-302-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на селскостопанска сграда в жилищна сграда и пристрояване на тераси“ в УПИ I-59, кв. 7 по плана на град Смолян, образуван за ПИ с идентификатор 67653.939.59 по КККР на град Смолян, местност „Варадил“, община Смолян, област Смолян.
 • 13.05.2022 КПД-11-304-1 Уведомление за „Горскостопански план на горските територии, собственост на ГПК „Средногорец“, на територията на ТП „ДГС-Смолян“.
 • 13.05.2022 КПД-11-306-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.6 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 13.05.2022 КПД-11-276-2 Инвестиционно предложение: „Ремонт на съблекалня; монтаж на съоръжения: скамейки, дренажна и оросителна система; подпорна и оградна стена към футболно игрище (стадион)“ в УПИ XVIII от кв. 38 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-52-15 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на корекционна стена на р. Кочанска, с дължина 25 м, речно дъно, 2 броя прагове, тротоар и част от улица в обхвата на стената от О.Т. 24 до О.Т. 26, между кв. 26 и кв. 27 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-285-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация (до 1MW)“ в УПИ III-295, кв. 42 по плана на град Мадан, образуван за ПИ с идентификатор 46045.501.295 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 09.05.2022 КПД-11-296-1 Инвестиционно предложение: „Разширение на земеделско стопанство, чрез засаждане и отглеждане на 3 дка трайни насаждения от сливи“ в ПИ с идентификатори 65440.21.186 и 65440.21.185 по КККР на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-295-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на подземен електропровод от трафопост МТП 4 в УПИ XVIII, кв. 38 по плана на село Вълкосел до нова помпена станция в имот № 048054 (ПИ с идентификатор 12499.48.54) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на село Вълкосел, местност „Писе“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 09.05.2022 КПД-11-297-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.10.3 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-293-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривно пространство“ в ПИ с идентификатор 67653.923.612 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 04.05.2022 КПД-11-286-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 36 kW, върху покрива на съществуваща сграда – склад“, находящ се в УПИ IХ, кв. 2 по плана на стопански двор село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 04.05.2022 КПД-11-294-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори собственост на юридически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-292-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-291-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.38 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-290-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.505.52 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 04.05.2022 КПД-11-289-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.18 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-288-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе.
 • 29.04.2022 КПД-11-287-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе.
 • 29.04.2022 КПД-11-284-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Богатево“.
 • 29.04.2022 КПД-11-283-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“.
 • 29.04.2022 КПД-11-282-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ТП „ДГС-Доспат“
 • 29.04.2022 КПД-11-281-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-280-1 :„План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 29.04.2022 КПД-11-254-3 Уведомление с вх. № КПД-11-254-(1)/13.04.2022г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-254-(2)/18.04.2022г. за: „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55, 23025.57.56 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КК и КР на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян“
 • 29.04.2022 КПД-11-278-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 80371.929.16 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-277-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 65440.124.13 по КККР на село Сатовча, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 29.04.2022 КПД-11-275-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-268-1 Инвестиционно предложение: „Сграда за сезонно ползване“ в поземлен имот с идентификатор 67965.10.48 по КККР на село Соколовци, местност „Борцето“, община Смолян, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-265-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3038 върху сграда с идентификатор 80371.244.215.1“, разположена в ПИ с идентификатор 80371.244.215 по КККР на град Чепеларе, к.к. Пампорово, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-262-1 Инвестиционно предложение „Разширение на ФЕЦ“ в УПИ I-70.51 и УПИ II-72.51 по ПУП-ПРЗ на град Чепеларе, образувани за ПИ с идентификатори 80371.70.51 и 80371.72.51 по КККР на град Чепеларе, местност „Таванчека“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-257-1 Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на външни водопроводна и канализационна връзки за УПИ ХI-173020, 173021, кв.173, ПИ 173.28 по плана на град Чепеларе, к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“.
 • 28.04.2022 КПД-11-269-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 31111.4.79 по КККР на град Златоград, община Златоград за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-267-1 Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.29.1 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.04.2022 КПД-11-266-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 73482.13.8 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 28.04.2022 КПД-11-258-1 Инвестиционно предложение: „Обект: „Рехабилитация на улична мрежа в село Смилян, община Смолян“, Подобект: улица „Първи май“ от О.Т. 270 до О.Т. 221 до О.Т. 222 до О.Т. 84 при ул. „9-ти септември”, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-256-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30kW върху покривното пространство на сграда” в ПИ с идентификатор 20465.502.342 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 28.04.2022 КПД-11-263-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на държавата, на територия на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“, село Хвойна.
 • 18.04.2022 КПД-11-259-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67547.44.8 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-248-1 Инвестиционно предложение: „Вили за семеен отдих“ в поземлени имот с идентификатори 67653.1.980 и 67653.1.979 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 18.04.2022 КПД-11-249-1 : “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 56740.56.354 по КККР на с. Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-47-8 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на стени, прагове и бетониране дъно на дере от О.Т. 94 до О.Т. 96, между кв. 35 и кв.40 по плана на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград.
 • 18.04.2022 КПД-11-253-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 18.04.2022 КПД-11-252-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Вакъфа“ град Чепеларе.
 • 18.04.2022 КПД-11-182-3 Инвестиционно предложение за: „Корекции на реки Манастирска и Лъкинска в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив, II-ри етап“
 • 18.04.2022 КПД-11-104-3 Уведомление за инвестиционно предложение: „Производство на дървесен чипс от отпадъчни дървесни скари (палети)“, в ПИ с идентификатор № 67653.928.71, землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 18.04.2022 КПД-11-244-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 21868.410.16 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица
 • 18.04.2022 КПД-11-243-1 Инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи“ в ПИ с идентификатори 23025.74.46, 23025.78.23 и 23025.103.41 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 18.04.2022 КПД-11-114-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66957.12.162, 66957.12.163, 66957.17.28 и 66957.17.42 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-241-1 Инвестиционно предложение: „Разширение на производствена сграда – вътрешно преустройство, пристройка, надстрояване и промяна на предназначението в „Хотелски комплекс”, ситуиран в ПИ с идентификатор 31111.35.197 по КККР на град Златоград, за който е отреден УПИ I – 35.197 – Обществени и производствени дейности, бензиностанция, кв. 72 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян
 • 18.04.2022 КПД-11-245-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 21868.405.12 и 21868.205.13 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 18.04.2022 КПД-11-224-1 Инвестиционно предложение: „Къщи за гости“ в ПИ с идентификатор 80159.100.112 по КККР на село Чала, община Борино, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-208-1 Уведомление за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I в кв. 19, ПИ № 384, ПИ № 387 и улична регулация” в село Леска, община Мадан, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-209-1 Заявление за съгласуване на инвестиционен проект за: „Ограда в УПИ V-92.22 – къщи за гости по плана на град Чепеларе”, община Чепеларе, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-231-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.43.34 по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-239-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-232-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 21868.405.9 по КККР на село Долен, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-230-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 44642.40.28 по КККР на село Любча, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-223-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 81520.8.77 по КККР на село Чокманово, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-222-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.23 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-221-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.456.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-220-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.456.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-214-1 Инвестиционно предложение: „Вила за семеен отдих“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1067 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-207-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, къмпинг, барбекю и ажурна ограда“ в ПИ с идентификатор 67653.1.229 по КККР на град Смолян (УПИ I -1229 – за хотел, кв. 81)“, землище на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 11.04.2022 КПД-11-219-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 11.04.2022 КПД-11-211-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в ПИ с идентификатор 20465.87.278 по КККР на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-219-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.456.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-211-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваем обект“ в ПИ с идентификатор 20465.87.278 по КККР на град Девин, местност „Цървулево“, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-212-1 Инвестиционно предложение: „Благоустрояване и модернизация на градската среда чрез обновяване на площад в град Ардино“, община Ардино, област Кърджали
 • 08.04.2022 КПД-11-215-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 56740.56.354 по КККР на с. Плетена, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-206-1 Инвестиционно предложение: „Барбекю“ в ПИ с идентификатор 80159.100.112 по КККР на село Чала, община Борино, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-204-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 200 kW“ в ПИ с идентификатор 67653.917.1010 по КККР на град Смолян, образуващ УПИ XVII-1010, кв. 221 по действащия устройствен план на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-216-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 65440.113.26 и 65440.115.6 по КККР на село Сатовча, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-203-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 200 kW“ в УПИ XIX, XX, XXI, XXII, кв. 1 по регулационния план на село Селча, община Девин, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-217-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДГС-Смилян”.
 • 08.04.2022 КПД-11-218-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 31351.17.21 и 31351.51.48 по КККР на село Зорница, община Чепеларе за гори собственост на физически лица.
 • 08.04.2022 КПД-11-26-5 Инвестиционно предложение: „Разширяване на съществуваща площадка за временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинства и промяна на количествата на разрешен отпадък с код 20-01-01 (отпадък от хартия и картон)“, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.395 по КККР на град Златоград, УПИ Х-36.308, кв. 149 по ПУП на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-200-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“ в УПИ VI, кв. 1 по плана на с. Смилян, образуван за ПИ с идентификатор 67547.501.1731 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-201-1 : Инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на базова станция с № SML0172.A000_Хаджито“, землище на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-208-1 Уведомление за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I в кв. 19, ПИ № 384, ПИ № 387 и улична регулация” в село Леска, община Мадан, област Смолян.
 • 08.04.2022 КПД-11-205-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.919.513 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-199-1 ОТНОСНО: “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.505.50 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 31.03.2022 КПД-11-191-1 Инвестиционно предложение: „Строителство на еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ III – 617,618, кв. 14 по действащия подробен устройствен план на град Смолян, кв. Райково, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-189-1 Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел жилищно застрояване „Жм”.
 • 31.03.2022 КПД-11-198-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.779.5 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 31.03.2022 КПД-11-186-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) върху покрив и фасада на сграда” в ПИ с идентификатор 67653.921.799 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 31.03.2022 КПД-11-197-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор №57282.82.3 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 30.03.2022 КПД-11-192-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67547.44.3 и 676547.44.9 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.03.2022 КПД-11-194-1 Проект за: „Реконструкция на дворно пространство и спортна площадка в двора на СУ „Антим I”, град Златоград, община Златоград, област Смолян, етапно строителство. Първи етап: Спортна площадка. Втори етап: Реконструкция на дворно пространство” в УПИ II-Училище, кв.48, отреден за ПИ с идентификатор 31111.35.129 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-185-1 Проект за: „Благоустрояване и изграждане на парк” в УПИ XVIII, кв. 72 по плана на град Златоград, община Златоград, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-180-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 2: „Неотложно-възстановителни работи за трайно възстановяване на общински път SML 1050 /III-197/ - Тешел – Триград – Кестен от км 7+250 до км 7+320“, община Девин, област Смолян
 • 30.03.2022 КПД-11-179-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 3: „Укрепване на общински път IV-1976 – Тешел – Триград, в района на пътен тунел при пещера „Дяволското гърло” в ПИ с идентификатор 73105.29.563 по КККР на село Триград”, община Девин, област Смолян
 • 30.03.2022 КПД-11-187-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична система за производство на ток на покриви на сгради“ в ПИ с идентификатор 67547.502.835 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-183-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67653.1.981 по КККР на град Смолян, местност „Караманджа“, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-175-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 14605.501.292 по КККР на село Гела, община Смолян, област Смолян.
 • 30.03.2022 КПД-11-188-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.768.16 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.03.2022 КПД-11-174-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 50 kW“ в ПИ № 193 по кадастралния план на село Оглед, община Рудозем, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-184-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- ЗЛАТОГРАД”.
 • 28.03.2022 КПД-11-821-11 „Подобряване на конкурентноспособността на производствено предприятие Цех за преработка на плодове – плодови пълнежи и конфитюри и повишаване на ефективността при потреблението на енергия във предприятието“, в УПИ VI, кв. 12, по плана на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-129-3 „Подобряване на конкурентноспособността на земеделски производител и повишаване на ефективността при потреблението на енергия във функциониращо предприятие за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина“ в УПИ I-32, кв. 61 по ПРЗ на село Ягодина, община Борино, област Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-168-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ III-442, кв. 51, по плана на с. Смилян, образуван за ПИ с идентификатор 67547.501.1463 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-181-3 Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции“; позиция 1: „Неотложно-възстановителни работи за трайно възстановяване на общински път SML 1050 /III-197/ - Тешел – Триград – Кестен от км 5+850 до км 5+970“, община Девин, област Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-166-1 Инвестиционно предложение: „Паркинг и детска площадка към Жилищно-хотелски комплекс „Палас“, находящ се в к. к. Пампорово, землище на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-159-1 Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 по КККР на село Чокманово, местност „Мирчово“, община Смолян, област Смолян, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел ниско жилищно застрояване „Жм”.
 • 28.03.2022 КПД-11-157-1 Инвестиционно предложение: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IX-954, кв.74 по плана на село Момчиловци (ПИ с идентификатор 49014.501.954), община Смолян, област Смолян.
 • 28.03.2022 КПД-11-156-1 Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 199.9 kWp“, в УПИ I – за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП (в рамките на ПИ 73482.3.928), кв.41 по плана на с. Турян, общ. Смолян, с възложител – „ТАД – Инженеринг“ ЕООД, гр. Смолян
 • 28.03.2022 КПД-11-51-7 Инвестиционно предложение: „Аварийно възстановяване на корекционна стена на дере с дължина 20 м, бетонирано дъно на дере, 2 броя прагове и възстановяване на част от улица в обхвата на стената от О.Т. 40А до О.Т. 431, до кв. 5 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.
 • 21.03.2022 КПД-11-171-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.505.50 и 67653.139.131 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2022 КПД-11-172-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.139.51 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.03.2022 КПД-11-134-3 Инвестиционно предложение: „Възстановяване на транспортен мост над река Елховска“, село Елховец, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-153-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – град Рудозем и прилежащите му съоръжения от съществуваща разпределителна шахта Спирателен кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. „Георги Бенковски“ по плана на град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-169-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Смолян”.
 • 21.03.2022 КПД-11-167-1 Инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка с изграждане на нова обслужваща сграда към нея“ в УПИ I- спортна площадка и обсл. сграда, кв. 155, ПИ с идентификатор 20465.502.25 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-150-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW“ в УПИ № 70, кв. 5 по действащия устройствен план на село Дрянка, община Баните, област Смолян.
 • 21.03.2022 КПД-11-163-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатори 67653.505.32,по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.03.2022 КПД-11-164-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 67653.505.51, 67653.505.5 и 67653.139.134 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 16.03.2022 КПД-11-144-1 Инвестиционно предложение: „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 40748.11.47 по КККР на село Кутела, местност „Имарет дере“, община Смолян, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-161-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 58517.209.1, 58517.209.2, 58517.209.3, 58517.209.4 и 58517.209.5 по КККР на село Проглед, община Чепеларе, стопанисвани от ДЗЗД „Бобово-Дуневско“.
 • 16.03.2022 КПД-11-158-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 23025.85.10 по КККР на град Доспат, община Доспат за гори собственост на физически лица.
 • 16.03.2022 КПД-11-145-1 Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща базова станция № 3486 на „ЦЕТИН България“ ЕАД“, разположена в ПИ с идентификатор 23025.502.1307 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-148-1 Инвестиционно предложение: „Неотложни възстановителни работи – възстановяване на подпорна стена на улица за гробищен парк в кв. 22 по ЗРП на село Забърдо“, община Чепеларе, област Смолян.
 • 16.03.2022 КПД-11-48-3 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на корекционна стена и прагове на дере при О.Т. 167, между кв. 23 и кв.34 по плана на село Слащен“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 10.03.2022 КПД-11-92-3 Инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи“ в ПИ с идентификатори 23025.80.20 и 23025.112.35 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян.
 • 10.03.2022 КПД-11-149-1 Инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваеми конструкции“ в ПИ с идентификатор 31259.4.248 по КККР на село Змеица, местност „Караджа дере“, община Доспат, област Смолян
 • 10.03.2022 КПД-11-146-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 12499.8.138 (стар 000138) по КККР на село Вълкосел, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-147-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 39089.40.22 по КККР на село Кочан, община Сатовча за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-143-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.2.750 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 10.03.2022 КПД-11-713-3 Инвестиционно предложение: „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Жижовска при село Жижово – Тип 1”, община Сатовча, област Благоевград
 • 10.03.2022 КПД-11-127-1 Инвестиционно предложение: „Монтаж на пластмасови резервоари за питейна вода в ПИ с идентификатор 04707.3.553 по КККР на село Боголин и ПИ с идентификатор 21868.49.25 по КККР на село Долен и свързване към водопроводната мрежа“, община Сатовча, област Благоевград
 • 10.03.2022 КПД-11-132-1 Инвестиционно предложение „Преместваем обект – фургон за съхранение на селскостопанска продукция” в поземлен имот с идентификатор 67653.128.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, местност „Могилата”, община Смолян, област Смолян.
 • 10.03.2022 КПД-11-140-1 Проект за „Отглеждане на картофи и стопанисване на 253,239 дка. угари“ в землището на село Лясково, община Девин, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 07.03.2022 КПД-11-120-1 Инвестиционен проект за: „Промяна по време на строителство, съгласно чл.154 от ЗУТ за обект: „Лятна семейна къща“ в ПИ с идентификатор 23025.42.17 по КККР на град Доспат, местност „Далоското“, община Доспат, област Смолян, с цел пристрояване на помещение за отдих и склад“.
 • 07.03.2022 КПД-11-67-3 Инвестиционно предложение: „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, в местността „Лучево“, в землищата на село Могилица и село Буката, община Смолян, област Смолян.
 • 07.03.2022 КПД-11-123-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система за производство на ток за собствени нужди към съществуващо млекопреработвателно предприятие” в УПИ I, кв. 47 по плана на село Върбина, община Мадан, област Смолян.
 • 07.03.2022 КПД-11-126-1 Инвестиционно предложение „Подобряване на конкурентоспособността на „Персенски” ООД, чрез закупуване на производствено оборудване и поставяне на ВЕИ за собствено потребление” в УПИ I, кв. 68 по частичната регулация на село Жълтуша, община Ардино, област Кърджали
 • 07.03.2022 КПД-11-137-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 07.03.2022 КПД-11-136-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 67653.505.18 и 67653.450.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 07.03.2022 КПД-11-130-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67547.41.24 по КККР на село Смилян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 07.03.2022 КПД-11-113-1 Инвестиционен проект за обект: „База за отдих“, в УПИ I-178 по плана на град Доспат, образуван за ПИ с идентификатор 23025.45.395 (предишен идентификатор 23025.45.178) по КККР на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 07.03.2022 КПД-11-125-1 Заявление за реализиране на инвестиционен проект за: „Вила за семеен отдих“, в УПИ-III-001855 и 001856, землище на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.03.2022 КПД-11-121-2 Инвестиционно предложение „Модернизиране на функциониращ цех за производство на растителни екстракти“, в УПИ ХVII-672, кв.48 и УПИ XVIII-672, кв. 48,2, землище на с. Елховец, общ. Рудозем, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-115-1 Уведомление за план/програма/проект „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сливи” в ПИ с идентификатори 23025.101.3 и 23025.99.32 по КККР на град Доспат, община Доспат, област Смолян по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 28.02.2022 КПД-11-98-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 – Тешел – Буйново до село Ягодина, км 0+000 – км 2+240, община Борино, област Смолян“
 • 28.02.2022 КПД-11-128-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.883.4 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 28.02.2022 КПД-11-116-1 Инвестиционно предложение „Водоснабдяване чрез изграждане на външен водопровод на „Къща за гости и обслужваща сграда“, в ПИ с идентификатор 67965.8.48, м. „Дупката“, землището на с. Соколовци, преминаващ през ПИ №67965.4.122, ПИ №67965.7.124 и ПИ №67965.7.130 по КККР на с. Соколовци, общ. Смолян, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-119-1 Инвестиционно проект за „Многофамилна жилищна сграда“, в УПИ V с кадастрален № 212, кв. 21 по действащия регулационен план на град Ардино, община Ардино, област Кърджали.
 • 28.02.2022 КПД-11-124-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 28.02.2022 КПД-11-110-1 Инвестиционно предложение: „Общински пазар“ в УПИ XXI-пазар, кв. 30 по плана на град Мадан, образуван за ПИ идентификатор 46045.501.195 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян
 • 28.02.2022 КПД-11-122-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост на територията на ЮЦДП ТП „ДГС- Широка лъка”.
 • 28.02.2022 КПД-11-99-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Ягодина от о.т. 60 до о.т. 69, участък от км 0+000 до км 0+241.78“, община Борино, област Смолян.
 • 28.02.2022 КПД-11-118-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Свети дух“ град Чепеларе.
 • 25.02.2022 КПД-11-91-3 Допълнение към Проект за „Отглеждане на животни - овце , естествени ливади и създаване на трайни насаждения от ябълки и круши“ в землището на село Еленка, община Неделино, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 25.02.2022 КПД-11-97-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Борино“; Подобекти: 1. Улица „Здравец“ от о.т. 273; 275; 276; 277 до имот № 761, участък от км 0+000 до км 0+214,93; 2. Улица „Поречие“ от о.т.56 до имот № 157, участък от км 0+000 до км 0+128,65; 3. Улица „Училищна“ от имот № 849 до имот № 286, участък от км 0+000 до км 0+083.37“, община Борино, област Смолян
 • 25.02.2022 КПД-11-96-1 Инвестиционен проект за: „Реконструкция и рехабилитация на улица в село Буйново от о.т. 65 до о.т. 4, участък от км 0+000 до км 0+141.80“, община Борино, област Смолян.
 • 25.02.2022 КПД-11-117-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 57282.82.5 и 57282.82.6 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.02.2022 КПД-11-114-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 66957.12.162, 66957.12.163, 66957.17.28 и 66957.17.42 по КККР на село Славейно, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 25.02.2022 КПД-11-112-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 67653.82.17, 67653.460.12 и 67653.119.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 25.02.2022 КПД-11-94-1 „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства
 • 25.02.2022 КПД-11-95-1 „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.) за подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Джамал Расим Балджи, разположено в землището на село Плетена, община Сатовча, област Благоевград /Процедура BG06RDNP001-6.012/.
 • 25.02.2022 КПД-11-89-1 „Бизнес план за увеличаване броя на животните в съществуващ животновъден обект“, землище на село Селча, община Девин, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.).
 • 25.02.2022 КПД-11-103-1 Проект за „Отглеждане на картофи, фасул и създаване на трайни насаждения от ябълки“ в землището на село Цацаровци, община Златоград, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 24.02.2022 КПД-11-100-1 Уведомление за инвестиционно предлож „База за велотуризъм“ в ПИ с идентификатор 67653.29.97 по КККР на град Смолян, местност „Лъгът“, община Смолян, област Смолян.
 • 22.02.2022 КПД-11-87-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм – алея от с. Баните до язовирна стена на МВЕЦ „Баните“ – II етап“, землище на село Баните, община Баните, област Смолян
 • 22.02.2022 КПД-11-108-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.127.15 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 22.02.2022 КПД-11-107-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.14 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 22.02.2022 КПД-11-90-1 : Уведомление за „ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ 447.703, ПИ 447.9 и част от ПИ 447.70, ПИ 447.705, 447.73, 447.74, 17.1, местност „Голям Картъл“, к.к. „Пампорово“, курортно ядро „Снежанка“, община Смолян.“
 • 22.02.2022 КПД-11-85-1 Проект за: „Обект: Реконструкция на пътно кръстовище, образувано от пресичане на ул. „Родопи“ и ул. „Наталия“ в участъка от о.т.236-41м през о.т.327- о.т.328- о.т.329- о.т.330- о.т.334, чрез изграждане на кръгово кръстовище и приобщаване на прилежащите улици към него“, в град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 22.02.2022 КПД-11-91-1 Проект за „Отглеждане на животни - овце , естествени ливади и създаване на трайни насаждения от ябълки и круши“ в землището на село Еленка, община Неделино, област Смолян, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 22.02.2022 КПД-11-84-1 Уведомление за план/програма/проект: „Бизнес план за създаване и отглеждане на трайни насаждения и увеличаване броя на животните в съществуващо земеделско стопанство, находящо се в землищата на с. Боровина, община Мадан и с. Катраница, община Смолян“, по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", ПРСР (2014-2020 г.).
 • 22.02.2022 КПД-11-93-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 06923.2.719 по КККР на село Буката, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 22.02.2022 КПД-11-86-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 63207.45.28 по КККР на град Рудозем, община Рудозем за гори собственост на физически лица
 • 15.02.2022 КПД-11-73-1 : Проект за: „Обект: Реконструкция на бул. „България“ в участъка от о.т.17 през о.т.16- о.т.15- о.т.14- о.т.13- о.т.4- о.т.3- о.т.2- о.т.1- о.т.2400- о.т.2393- о.т.2380- о.т.1718 до о.т. 2379+10 м, чрез изграждане на кръгови кръстовища при пресичане с ул. „Петър Берон“ и „Дичо Петров“ и приобщаване на прилежащите улици към тях (Етап I и Етап II)“, в град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 15.02.2022 КПД-11-74-1 Инвестиционно предложение: „Сграда за селскостопански машини“ в ПИ с идентификатор 12499.52.1 по КККР на село Вълкосел, местност „Гробето“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 15.02.2022 КПД-11-71-1 Инвестиционно предложение: „Реконструкция и надстройка на жилищна сграда“ в УПИ II, кв. 10-а по регулационния план на село Чокманово, образуван за ПИ с идентификатор 81520.501.603 по КККР на село Чокманово, община Смолян, област Смолян
 • 11.02.2022 КПД-11-70-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в част от ПИ с идентификатор 65440.36.8 по КККР на село Сатовча, местност „Драгийца“, община Сатовча, област Благоевград.
 • 11.02.2022 КПД-11-730-5 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.26 по КККР на село Соколовци, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 11.02.2022 КПД-11-59-1 Проект за „Отглеждане на трайни насаждения от ябълки“ в ПИ с идентификатори 07747.13.402 и 07747.13.451, землище на село Бял извор, община Ардино, област Кърджали, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.).
 • 11.02.2022 КПД-11-69-1 План/проект за: „Отглеждане на пчели и поставяне на пчелни кошери“ в ПИ с пл. № 175 по проект за изменение на частичен кадастрален план на село Мъглища, община Мадан, област Смолян, във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ ПРСР (2014-2020 г.)
 • 11.02.2022 КПД-11-68-1 Уведомление за план/програма/проект за „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.
 • 11.02.2022 КПД-11-58-1 Инвестиционно предложение: „Ваканционно селище от три къщи“ в поземлен имот с идентификатор 67653.47.42 по КККР на град Смолян, местност „Брега“, община Смолян, област Смолян
 • 07.02.2022 КПД-11-55-1 Уведомление за „Проект на ПУП-ПР и ПЗ в обхват на УПИ ХIХ - за стопански двор, кв. 56 по ПУП на град Златоград, отреден за ПИ с идентификатор 31111.36.343 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян.“
 • 07.02.2022 КПД-11-57-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Каракус-2001“.
 • 07.02.2022 КПД-11-49-1 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на пътен откос с дължина 30 м и височина 6 м на км 4+346 на път BLG1270/III-197, Вълкосел – Фъргово/-Слащен – Туховища - Годешево“, землище на село Слащен, община Сатовча, област Благоевград
 • 07.02.2022 КПД-11-53-1 Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на пътен откос с дължина 15 м и височина 6 м на км 0+520 на път BLG1273/III-197, Сатовча – Доспат/-Кочан - Ваклиново“, землище на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 07.02.2022 КПД-11-46-1 Инвестиционен проект за: „Подмяна на съществуващо ТП Батанци-1 с нов МТП Батанци-1“ в ПИ с идентификатор 46045.502.764 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.
 • 07.02.2022 КПД-11-54-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП- ТП “ДГС-ШИРОКА ЛЪКА”.
 • 07.02.2022 КПД-11-44-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 86012.701.49 по КККР на село Югово, община Лъки за гори собственост на физически лица.
 • 31.01.2022 КПД-11-38-1 Инвестиционен проект за обект: „Преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди за сезонно ползване“ в УПИ I-30,33,39, кв.3 по плана на село Киселчово, община Смолян, област Смолян
 • 31.01.2022 КПД-11-41-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 30kW, върху покрива на съществуваща производствена сграда – шивашки цех“, находящ се в УПИ IХ-490, кв. 6 по плана на село Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград
 • 31.01.2022 КПД-11-40-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 30kW, върху покрива на съществуваща масивна сграда – шивашки цех“, находящ се в УПИ V, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 27.01.2022 КПД-11-746-3 Инвестиционно предложение „Водоснабдяване на „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“, чрез съществуващ каптиран естествен извор“, разположен в ПИ с идентификатор 67653.86.43, землище на град Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 27.01.2022 КПД-11-34-1 Инвестиционно предложение „Монтиране на автоматична поточна линия за производство на кисело мляко в съществуващ цех за производство на млечни продукти“, находящ се в ПИ с идентификатор 05462.9.27 по КККР на село Борино, местност „Долна Сабурча“, община Борино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-32-1 Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 12 kW на покрива на съществуваща жилищна сграда с магазин за хранителни стоки и снек-бар“ в ПИ № 106 по действащия кадастрален план на село Фъргово, община Сатовча, област Благоевград
 • 27.01.2022 КПД-11-30-1 „Засаждане на трайни насаждения - ябълки“ в ПИ с идентификатор 53388.15.603 (№ от предходен план 000603) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Оградна, община Неделино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-29-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на картофи, пипер, фасул и домати (оранжерийни) в оранжерия и отглеждане на пчели в 37 бр. пчелни кошера (пчелин)“ в поземлен имот с кадастрален № 93, находящ се в границите на село Изгрев, ЕКАТТЕ 32559, община Неделино, област Смолян
 • 27.01.2022 КПД-11-25-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения от ябълки, на ягоди и малини, и оранжерии за краставици“ в ПИ с идентификатори: 14413.1.656, 14413.1.727, 14413.1.678, 14413.1.692, 14413.1.691 по КККР на село Галище, поземлени имоти с пл.№ 83 и пл.№94 по кадастралния план на село Галище и в поземлени имоти с идентификатори 68451.62.5, 68451.62.15 и 68451.62.8 по КККР на село Средногорци, община Мадан, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-24-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения – ябълки и оранжерия за краставици“ в ПИ с идентификатор 31111.14.145 по КККР на град Златоград и ПИ с идентификатор 69105.2.261 по КККР на село Старцево, община Златоград, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-28-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 73482.11.27 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-27-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.99.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-26-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе
 • 21.01.2022 КПД-11-614-3 Изменение на „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2021 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 21.01.2022 КПД-11-21-1 Уведомление за „Подробен устройствен план /ПУП–ПРЗ/ за УПИ I – 25 – за Производствена база (ПИ с идентификатор 67653.133.25) и ПИ с идентификатор 67653.133.54 по КККР на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян“, с цел присъединяване на ПИ с идентификатор 67653.133.54 към УПИ I-25 и разширение на действащото УПИ I - 25 – „За производствена база“ по плана на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-23-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1070 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.01.2022 КПД-11-22-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1069 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-18-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 45kW, върху покрива на съществуваща сграда – цех за дървообработване“, находящ се в УПИ VI, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 19.01.2022 КПД-11-19-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 60kW, върху покрива на съществуваща сграда – монтажен цех и каменоделна“, находящ се в УПИ II, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-16-2 Инвестиционно предложение: „Кафе аперитив и допълващо застрояване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 65440.30.120 по КККР на село Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-20-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.01.2022 КПД-11-15-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица, обединени в ГПК „Мурджов пожар
 • 19.01.2022 КПД-11-709-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.63.1 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-10-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 49014.501.1133 по КККР на село Момчиловци (УПИ ХVI-035511, кв.34), местност „Св. Илия“, община Смолян
 • 12.01.2022 КПД-11-13-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 12.01.2022 КПД-11-7-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 06.01.2022 КПД-11-6-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.529.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-667-5 „Водовземане от повърхностен воден обект, заустване на отпадъчни води и изграждане на рибен проход на съществуващ рибарник за интензивно отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор 20465.140.6 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян
 • 06.01.2022 КПД-11-752-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 39726.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Крибул, местност „Шавара“, община Сатовча, област Благоевград
 • 06.01.2022 КПД-11-749-1 Изменение на “Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ГПК „Чил тепе – 97“.
 • 06.01.2022 КПД-11-5-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-4-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-3-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-2-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.13 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-1-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица