Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.)


 • 21.01.2022 КПД-11-24-1 Инвестиционно предложение: „Засаждане на трайни насаждения – ябълки и оранжерия за краставици“ в ПИ с идентификатор 31111.14.145 по КККР на град Златоград и ПИ с идентификатор 69105.2.261 по КККР на село Старцево, община Златоград, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-28-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 73482.11.27 по КККР на село Турян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-27-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.99.19 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 21.01.2022 КПД-11-26-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ГПК „Карачелебийца-Инджекаровско“ град Чепеларе
 • 21.01.2022 КПД-11-614-3 Изменение на „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2021 година” за гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Кормисош” .
 • 21.01.2022 КПД-11-21-1 Уведомление за „Подробен устройствен план /ПУП–ПРЗ/ за УПИ I – 25 – за Производствена база (ПИ с идентификатор 67653.133.25) и ПИ с идентификатор 67653.133.54 по КККР на град Смолян, местност „Могилата“, община Смолян“, с цел присъединяване на ПИ с идентификатор 67653.133.54 към УПИ I-25 и разширение на действащото УПИ I - 25 – „За производствена база“ по плана на град Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 21.01.2022 КПД-11-23-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1070 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.01.2022 КПД-11-22-1 Инвестиционно предложение: „Реализиране на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43219.2.1069 по КККР на село Левочево, местност „Вадата“, община Смолян, област Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-18-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 45kW, върху покрива на съществуваща сграда – цех за дървообработване“, находящ се в УПИ VI, кв. 3 по плана на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград
 • 19.01.2022 КПД-11-19-1 Инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталационна мощност 60kW, върху покрива на съществуваща сграда – монтажен цех и каменоделна“, находящ се в УПИ II, кв. 2 по плана на село Кочан, община Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-16-2 Инвестиционно предложение: „Кафе аперитив и допълващо застрояване на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 65440.30.120 по КККР на село Сатовча
 • 19.01.2022 КПД-11-20-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” в гори държавна собственост, на територията на ЮЦДП-ТП „ДЛС-Извора”.
 • 19.01.2022 КПД-11-15-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 година” за гори собственост на физически лица, обединени в ГПК „Мурджов пожар
 • 19.01.2022 КПД-11-709-3 Изменение на “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 57282.63.1 по КККР на село Полковник Серафимово, община Смолян
 • 19.01.2022 КПД-11-10-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 49014.501.1133 по КККР на село Момчиловци (УПИ ХVI-035511, кв.34), местност „Св. Илия“, община Смолян
 • 12.01.2022 КПД-11-13-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.” за гори собственост на физически лица
 • 12.01.2022 КПД-11-7-1 „План-извлечение по чл.52, ал.2 и ал.3, чл.52а, ал.3, т.1 и § 3, ал.3, т.1 от Наредба №8 за сечите в горите през 2022 г.”, за гори собственост на физически лица.
 • 06.01.2022 КПД-11-6-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.529.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-667-5 „Водовземане от повърхностен воден обект, заустване на отпадъчни води и изграждане на рибен проход на съществуващ рибарник за интензивно отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор 20465.140.6 по КККР на град Девин, община Девин, област Смолян
 • 06.01.2022 КПД-11-752-2 Инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 39726.2.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Крибул, местност „Шавара“, община Сатовча, област Благоевград
 • 06.01.2022 КПД-11-749-1 Изменение на “Горскостопански план (ГСП) и План за дейностите на горските територии от пожари (ПДОГТП)“ на ГПК „Чил тепе – 97“.
 • 06.01.2022 КПД-11-5-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.9 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-4-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.8 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-3-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-2-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.13 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 06.01.2022 КПД-11-1-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.460.10 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.12.2021 КПД-11-756-1 “Горскостопанска програма” за имоти с идентификатори 73482.11.32 по КККР на село Турян, община Смолян и 67653.523.17 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 30.12.2021 КПД-11-757-1 “Горскостопанска програма” за имот с идентификатор 67653.523.17 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица
 • 29.12.2021 КПД-11-751-1 Инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство на алуминиева и PVC дограма“ в ПИ с идентификатор 23025.502.1053 по КККР на град Доспат, образуващ УПИ I-1053, кв. 62 по плана на град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 29.12.2021 КПД-11-747-1 Инвестиционен проект за обект: „Преустройство на котелна инсталация за работа с гориво природен газ в хотел „Снежанка“, разположен в УПИ I – за хотел „Снежанка“, кв. 10 по плана на к.к. Пампорово, ПИ с идентификатор 80371.244.206 по КККР на град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян
 • 29.12.2021 КПД-11-739-1 : „Преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди“ в ПИ с идентификатор 67547.501.232 по КККР на село Смилян, УПИ IV-232, кв. 25 по плана на село Смилян, община Смолян, област Смолян
 • 29.12.2021 КПД-11-738-1 Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 65440.41.17 по КККР на село Сатовча, местност „Пърлевица“, община Сатовча, област Благоевград
 • 29.12.2021 КПД-11-748-1 : “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67965.25.78 по КККР на село Соколовци, община Смолян
 • 21.12.2021 КПД-11-745-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.12 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.12.2021 КПД-11-744-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.11 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на физически лица.
 • 21.12.2021 КПД-11-743-1 “Горскостопанска програма” за поземлен имот с идентификатор 67653.505.26 по КККР на град Смолян, община Смолян за гори собственост на юридическо лице
 • 21.12.2021 КПД-11-735-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.5.197 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Смолян, местност „Забацко“, община Смолян, област Смолян.
 • 21.12.2021 КПД-11-733-1 Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Момчиловци, местност „Марецко“, община Смолян, област Смолян и отреждането му за „Вилни сгради (Ов)“.
 • 21.12.2021 КПД-11-731-1 Инвестиционно предложение: „Жилищна сграда“ в УПИ XII-500, кв. 58 по плана на село Смилян, образуван за ПИ с идентификатор 67547.502.500 по КККР на село Смилян, община Смолян, област Смолян
 • 21.12.2021 КПД-11-734-1 “Горскостопанска програма” за поземлени имоти с идентификатори 80371.213.1, 80371.213.2, 80371.213.3, 80371.213.4, 80371.213.5, 80371.213.6, 80371.213.7, 80371.213.8, 80371.213.9 и 80371.213.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Чепеларе, община Чепеларе за гори собственост на физически лица, стопанисвани от ДЗЗД „Топокли“ град Чепеларе
 • 15.12.2021 КПД-11-729-1
 • 15.12.2021 КПД-11-147-7
 • 15.12.2021 КПД-11-728-1
 • 15.12.2021 КПД-11-726-1
 • 15.12.2021 КПД-11-727-1
 • 15.12.2021 КПД-11-725-1
 • 15.12.2021 КПД-11-724-1
 • 15.12.2021 КПД-11-723-1
 • 15.12.2021 КПД-11-721-1
 • 13.12.2021 КПД-11-720-1
 • 13.12.2021 КПД-11-718-1
 • 13.12.2021 КПД-11-715-1
 • 13.12.2021 КПД-11-714-1
 • 13.12.2021 КПД-11-712-1
 • 13.12.2021 КПД-11-711-1
 • 08.12.2021 КПД-11-709-1
 • 08.12.2021 КПД-11-710-1
 • 08.12.2021 КПД-11-707-1
 • 08.12.2021 КПД-11-679-3
 • 08.12.2021 КПД-11-678-3
 • 08.12.2021 КПД-11-624-36
 • 03.12.2021 КПД-11-706-1
 • 03.12.2021 КПД-11-703-1
 • 03.12.2021 КПД-11-702-1
 • 03.12.2021 КПД-11-700-1
 • 03.12.2021 КПД-11-697-1
 • 03.12.2021 КПД-11-699-1
 • 03.12.2021 КПД-11-701-1
 • 02.12.2021 КПД-11-696-1