Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Харта на клиента

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. СМОЛЯН ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите издава:


 

СПИСЪК НА УСЛУГИ

 

 

ОВОС  И  ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на писмо за преценяване на приложимата процедура по глава шеста на ЗООС

Чл.95, ал.1 от ЗООС

Уведомление по образец, картен материал, документ за собственост или договор за наем. Информацията да бъде представена на хартиен и електронен носител.

Няма

14 дни

Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Чл.93, ал.1, т. 1 и 2 от ЗООС

Съгл.чл.93, ал.4 от ЗООС, искане по образец

500 лв., съгл. чл.1, ал.5,т.1 от ПМС №136/2011г.

30 дни

Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Чл.99, ал.2 от ЗООС

Съгл. Раздел ІІІ от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС; искане по образец

1200 лв. за инвестиционни предложения попадащи в Приложение 1(чл.1, ал.5,т.2а  от ПМС №136/2011г.);

700 лв. за инвестиционни предложения попадащи в Приложение 2 (чл.1, ал.5,т.2б от  ПМС №136/2011г

45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Издаване на решение за преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми

Чл.81, ал.1 от ЗООС

Искане по образец

400 лв., съгл.чл.1, ал.5,т.4 от ПМС №136/2011г.

30 дни, съгл.чл.13, ал.1 от Наредбата за ЕО

Издаване на становище по ЕО на планове и програми

Глава пета от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23, ал.1 от Наредбата за ЕО

Искане за издаване на становище по ЕО

600 лв., съгл.чл.1, ал.5,т.3 от ПМС №136/2011г.

30 дни, съгл. чл.85, ал.5 от ЗООС

 

БИОЛОГИЧНО РАЗООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И НАТУРА 2000

 

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на защитените зони

Чл.31 от ЗБР

Уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ 73/2007г.)

 

280 лв., съгл.чл.22, ал.1 от ПМС №136/2011г.

30 дни

Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1,т.2 от ЗБР

Чл.91 от ЗБР

Заявление по чл.91 от ЗБР

няма

 До 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата

 

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки

Чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ бр.29/2000г.), Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки на МОСВ

Чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ бр.29/2000г.) и чл.6 и чл.8 от Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки на МОСВ

10 лв., съгл. Чл.26 от ПМС №136/2011г.

До 14 дни от постъпване на уведомлението

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения

Чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения (ДВ 29/2000г.) и Заповед № РД-88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и води (ДВ 18/2001г.)

 

 

Т.2 от Заповед № РД-88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и води (ДВ 18/2001г.) на Министъра на околната среда и води

няма

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Регистрация на  организиран пункт за изкупуване на охлюви

Чл.42, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗБР и Заповед № РД-361/2004г. на

 

 

Заявление по образец

няма

До 5 дни от постъпване на заявлението

Регистрация на диви животни

Чл.22, ал.1 и чл.22а от ЗЗЖ

Заявление по образец

няма

До 14 дни от постъпване на заявлението

 

ОТПАДЪЦИ

 

І.Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране  на отпадъци  по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.68, ал.1 от ЗУО

Документи по чл.69 от ЗУО

200 лв. за

всяка  площадка поотделно, съгл.чл.12, ал.1, т.1 от ПМС №136/2011г.

 

 

2 месеца

Изменение и/или  допълнение на разрешението за извършване на дейностите по ал.1, т.1

Чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Документи по чл.68 и 69 от ЗУО

50 лв., съгл.чл.12, ал.2 от ПМС №136/2011г.

 

200 лв. за всяка площадка, съгл.чл.12, ал.3 от ПМС №136/2011г

 

 

1 месец

Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО

 

няма

 

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.78, ал.3, т.2 от ЗУО

Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО

100 лв. за

всяка  площадка поотделно, съгл.чл.13, ал.1, т.1 от ПМС №136/2011г.

 

 

14 дни

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.78, ал.3, от ЗУО

Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО

180 лв. съгл.чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №136/2011г.

14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.79, ал.1 от ЗУО

 

50 лв., съгл. чл.13, ал.2 от ПМС №136/2012г. и  100лв. за всяка нова площадка, съгл.чл.13, ал.3 от ПМС №136/2011г.

 

14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране  на отпадъци

Чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.79, ал.1 от ЗУО

 

50 лв., съгл. чл.13, ал.2 от ПМС №136/2011г.

14 дни

Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

 

Чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.80, ал.1 от ЗУО

 

няма

 

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.7., ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код

няма

30 дни

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.17, ал.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.17., ал.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код

няма

30 дни

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгл. Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.7., ал.2, т.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

 

няма

15 дни

Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък

Чл.21., ал.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ Смолян работен лист

няма

30 дни

Заверяване на отчетни книги по отпадъците съгл.чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба №1

Чл.44 от ЗУО и чл.7 от  Наредба №1 (ДВ бр.51/2014г.)

Отчетна книга по образец

няма

няма

Издаване на Становище по Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците

Чл.35 ал.1 от Наредба № 6 /27.08.2015г.  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци

 

Няма

1 месец

 

ВЪЗДУХ

 

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.7, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ

Данни за методите и средствата за измерване

няма

14 дни

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.7, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ

Съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ и Инструкция № 1/2003г.

няма

14 дни

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане на отмосферни емисии по чл.11, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.11, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.12, ал.1, 2 и 3 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

14 дни

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при СПИ по чл.12, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.12, ал.3 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ 31/1999г.)

Молба и технически характеристики на източника

няма

14 дни

Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани непрекъснати измервания

Чл.13, ал.1 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.13, ал.1 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

14 дни

Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ по Чл.40, ал.1 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.40, ал.1  на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.39, ал.2 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

 До 14 работни дни

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгл. Чл.50, ал.1 и представените резултати от измерванията съгл.чл.50, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.50, ал.1 и 2 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно Инструкция №1/2003г. на МОСВ

няма

14 дни

Издаване на удостоверение за регистрация на инсталациите , извършващи дейности по Приложение 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения , изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух , в резултат на употребата на определени разтворители.

Чл.30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Приложение 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения , изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух и

 

 

14 дни

 

Озоноразрушаващи вещества

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Ползвателите и лицата, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №842/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №4 ( от сервизи и производители на хладилна и климатична техника с над 3кг вещества)

Приложение 4 към чл.34 на наредба за прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2009

Образец на доклад

няма

няма

Отчет за количествата флуорирани парникови газове по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №842/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №5

Приложение 5 към чл.35 на наредба за прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2009

 

няма

няма

Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №4

Приложение 4 към чл.9 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

Преработвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №5

Приложение 5 към чл.10 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

Предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично или термопомпено оборудване, съдържащо 3кг и повече на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №6

Приложение 6 към чл.11 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

 

Летливи органични съединения

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на Решение по чл.6, ал.3 от Наредба №7 за утвърждаване СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.6, ал.3 от Наредба №7 на МОСВ

СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

няма

14 дни

Издаване на Решение по чл.6, ал.4 от Наредба №7 за определяне на норми за общи емисии (НОЕ) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.6, ал.4 от Наредба №7 на МОСВ

СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

няма

14 дни

Издаване на Решение по чл.7, ал.1 от Наредба №7 за неспазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.7, ал.1 от Наредба №7 на МОСВ

Заявление с технико-икономическа обосновка

няма

14

дни

Издаване на Решение  за утвърждаване на План за управление на разтворителите по чл.20, ал.7 от Наредба №7

Съгласно чл.20, ал.7 от Наредба №7 на МОСВ

План за управление на разтворителите

няма

Съгласно чл.20, ал.7 от Наредба №7/2003г. на МОСВ до 31 май на текущата година

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба №7/2003г. на МОСВ

Съгласно чл.30, ал.1 от ЗЧАВ

Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ

158 лв., съгл. ПМС №136/2011г. обн. ДВ бр.39/2011, изм. и доп. ДВ бр.2/2013г.

14 дни съгл. Чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба №7/2003г. на МОСВ

Съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ

Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ

60 лв., съгл. ПМС №136/2011г. обн. ДВ бр.39/2011, изм. и доп. ДВ бр.2/2013г.

14 дни съгл. Чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007г.)

Чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007г.)

Заявление по образец

няма

30 дни

 

ШУМ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) по чл.18 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници

Чл.27 и чл.30 от Наредба №54

Чл.27 от Наредба №54

няма

14 дни

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени непрекъснати измервания (СНИ) по чл.18 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници

Чл.28 и чл.31 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)

Чл.28 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)

няма

14 дни

 

ФИНАНСИРАНЕ – ПУДООС

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

ЗООС, Правилник за устройството и дейността на ПУДООС

1. Писмено искане за издаване на становище на РИОСВ по проекти кандидатстващи за средства от ПУДООС.

2. Работен проект.

3.Решение по ОВОС или преценка за необходимост от ОВОС.

4. Документ за одобрение на инвестиционния проект съгласно ЗУТ

няма

14 дни

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от ЗДОИ

Заявление по образец, съгл. Чл.24 и 25 на ЗДОИ,(ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)

Съгласно Заповед на МФ №10 по чл.28 и 29от ЗООС и чл.20,ал.2 от ЗДОИ-договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС

 

14 дни

 

ДРУГИ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на заверено копие на документ

Чл.25 от ПМС 253/2004г.

Заявление

7 лв.по чл.29 от ПМС №136/2011г.

 

7 дни