Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени становища по екологична оценка на планове и програми


  • 31.03.2014 № СМ-01-01-ЕО/2014г. Съобщение за постановено становище по екологична оценка на основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за „Вилно селище” в поземлени имоти с идентификатори 23025.49.1 и 23025.50.5, местност „Чинлий” в землището на гр.Доспат, Община Доспат, област Смолян”.
  • 20.06.2011 СМ-03-03/2011 Подробен устройствен план за изграждане (ПУП-ПРЗ) “Фотоволтаична електроцентрала”, предвидена за реализация в ПИ № 000546 и 000585, в местността „Черешите”, землището на с.Тънкото, общ.Мадан, обл.Смолян
  • 20.06.2011 СМ-02-02/2011 Подробен устройствен план за изграждане (ПУП-ПРЗ) за: „Фотоволтаична електроинсталация”, в ПИ № 80371.35.32, 80371.35.52, 80371.80.16 и 80371.80.19, в м. „Метилевица” и „Лещевица”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
  • 21.02.2011 СМ-01-01/2011 “Фотоволтаична електроцентрала”, предвидена за реализация в ПИ № 000546 и 000585, в м. „Черешите”, земл. на с.Тънкото, общ.Мадан, обл.Смолян
  • 09.06.2010 СМ-02-02/2010 „Подробен устройствен план на курортно-туристическо ядро “Смолянски езера”, предвиден за реализиране в землището на гр.Смолян, с възложител: Община Смолян, адрес: гр.Смолян, бул.“България” №12
  • 09.06.2010 СМ-01-02/2010 „Общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „ПРЕСПА”, предвиден за реализиране в землището на с.Славейно, общ.Смолян, с възложител: Община Смолян, адрес: гр.Смолян, бул.“България” №12
  • 20.07.2009 СМ-01-02-EO/2009 Общ устройствен план на курортно-туристическо ядро „Момчиловци”, план за улична регулация – „Ахматица”