Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени решения по оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/
за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии


  • 18.09.2023 Решение № СМ–01-01/2023г. „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” - находище Китница“, в участъци „Чернигово“ и „Мировец“ в землищата на с. Китница, с. Боровица, с. Търна, с. Дедино, с. Чернигово, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали
  • 11.01.2022 Решение № СМ–01-01/2022 год. „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Китница“ в землище на с.Чернигово, с.Дедино, с.Търна, с.Боровица, с.Китница, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали
  • 28.06.2018 Решение № СМ-02-02/2018г. „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 – комплекс“ в землищата на с. Югово и с.Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив
  • 30.03.2018 Решение № СМ-01-01/2018 г „Добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица", землище на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград”
  • 20.02.2017 Решение СМ-01-01/2017г. „Увеличаване капацитета на действаща птицеферма до 130 000 кокошки носачки”, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67653.2.695, местност „Табаково”, землището на гр. Смолян
  • 31.08.2016 Решение № СМ-01-01/2016г. „Къщи за отдих и туризъм“, в ПИ с кадастрални номера 001855 и 001856, в м. „Падалата“, в землището на с. Река, общ. Смолян, обл. Смолян