Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-011 ОТ 11.05.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №003/31.01.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

11.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-45/30.01.2020 г. и писма на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-54-(1)/18.02.2020г. и ПУ-01-54-(3)/07.05.2020г., за инвестиционно предложение: „Площадка за дейности по третиране на отпадъци“, разположена в УПИ III, находяща се в кв.95а, в ПИ с идентификатори №926.414; 926.99; 926.98; 926.455 и УПИ VII с идентификатори 926.187; 926.190 по кадастралната карта на гр. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща площадка за приемане, третиране, сортиране и временно съхранение на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, включително и такива от опаковки. Новообразуваната площадка ще е разположена в УПИ III, в кв.95а, в ПИ с идентификатори №926.414; 926.99; 926.98; 926.455 и УПИ VII в ПИ с идентификатори 926.187; 926.190 по кадастралната карта на гр. Смолян. С предвиденото разширение на площадката не се увеличава капацитета на дейностите с отпадъци и не се увеличават количествата им, определени с издаденото на „Томов Трейд” ООД - гр.Смолян Решение № 11-ДО-159-04 от 12.05.2015 г. за извършване на дейности с отпадъци на площадка с местонахождение - гр.Смолян. община Смолян, област Смолян, ул. „Димитър Македонски“, УПИ – IV, планоснимачен №67653.926.189, кв.95а по плана на гр.Смолян. Новата площадка запазва количествата на отпадъци и видовете на дейностите с отпадъци и осигурява допълнително площ за дейностите по третиране на различните по вид отпадъци. Тя ще е предназначена да подпомага и улеснява дейностите с отпадъците в съществуващата площадка, като осигурява достатъчни площи за несмесване на различните видове отпадъци. Предвижда се ограждане на площадката и полагане на твърда настилка, съгласно нормативните изисквания. Площадката е водоснабдена и електрифицирана. На нея е разположено съществуващо санитарно битово помещение, свързано с градска канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – „инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ и т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-54-(3)/07.05.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
-Да се изпълнят и спазват изискванията и препоръките направени от автора на „Хидрогеоложки доклад за изпълнено хидроложко проучване „Площадка за временно съхранение и дейности по третиране и сортиране на отпадъци“ в кв. 95А по плана на гр. Смолян, кв. Устово”;
- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да не се допуска разпиляване на отпадъци в съседните територии и в границата на площадката;
- За реализацията на ИП да се използват най-добрите технологии и практики при строителството и експлоатацията на обекта;
- Необходимо е да се изпълни условието на чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, според която местата, предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци в границите на населените места, вкл. за разделното им събиране, трябва да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;
- Дейностите по събиране, съхранение, предварително третиране, разкомплектоване на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Смолян и БДИБР-Пловдив)