Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-010 ОТ 07.05.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №011/20.03.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

07.05.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-156/19.03.2020г. и писма на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-193-(1)/26.03.2020г. и ПУ-01-193-(3)/04.05.2020г., за инвестиционно предложение: „Отглеждане на 350 броя овце майки в стопанска сграда – овчарник“, предвидена за изграждане в УПИ XІ-овчарник, кв.23 по плана на с. Орехово, общ. Чепеларе, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на животновъдната ферма за дребни преживни животни в нова сграда за 350 броя овце майки, съответстваща на европейските стандарти за производство на овче мляко, и на агнешко и овче месо, съобразена с природните и фуражни условия, опазваща в максимална степен екосистемите в региона на фермата. В сградата се обособява место за настаняването на женски животни, а в съседство се разполага доилна зала, чакалня за овцете, машинно помещение, както и помещение за съхранение на сурово мляко. Сградата ще е със стоманена носеща конструкция с размери: дължина 54м и широчина 18м. с тухлени оградни стени на височина до 1.5м, а до корниза на сградата ще се монтират ветрозащитни щори. Отглеждането на овцете ще се извършва пасищно през летния сезон и оборно през зимния. Затова голяма част от торта ще се съхранява като несменяема постеля на овцете, а торището ще е с капацитет да поеме 3 месечно съхранение на тора от целия комплекс. Предвижда се с проекта и изграждането на дезинфекционен пропускателен пункт за автомобили. Във фермата ще се отглеждат до 350 овце с приплодите и ремонтните женски дзвиски. С преместваеми прегради в овчарника ще се обособяват функционални зони, според физиологическото състояние на животните. За осигуряване на необходимата вода за водопой на животните има издадено разрешително за водовземане с изх.№ 31520009/28.082007г. от БИДБР-Пловдив. Предвижда се изграждане на изгребна яма. При необходимост от загробване на умъртвени животни, ще бъдат предоставени одобрени терени от Община Чепеларе в с.Зорница и в с.Павелско.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-193-(3)/04.05.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор.
- Изгребната яма да бъде водоплътна и с подходящ обем.
- Да се сключи договор с лицензирана фирма за приемане на отпадъчните води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Орехово, БДИБР-Пловдив и Възложителят)