Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ с идентификатор 67653.923.556 по действащия устройствен план на гр. Смолян, област Смолян

03.04.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ с идентификатор 67653.923.556 по действащия устройствен план на гр. Смолян, област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33031.

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.