Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-006 ОТ 31.03.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №010/18.03.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

31.03.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-146/16.03.2020г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх. №ПУ-01-186-(1)/27.03.2020г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг, сгради за отдих и обслужваща сграда“, в ПИ №43219.2.516, м. „Горно Кременово“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда реализиране на къмпинг, обслужваща сграда и сгради за отдих-къщи, находящи се в ПИ 43219.2.516 с площ 1502кв.м, местност „Горно Кременово”, в землище на с.Левочево, община Смолян, за който с влизането в сила на ПУП-ПРЗ и промяна на предназначението на земята за неземеделски нужди се предвижда обособяването на самостоятелно УПИ-516-за къмпинг, обществено-обслужващи дейности и сгради за отдих. Ще се проектират зони за ситуирането на около 20-25 кемпера, каравани и палатки с прилежащи площи към тях. Предвижда се проектиране на обслужваща сграда в имота със застроена площ около 100-160кв.м, с обособени санитарни възли за посетители, за хора с увреждания, обслужващи помещения, офиси и санитарно-битови помещения за обслужващия персонал. Ще се реализират 3-5 броя къщи за отдих, всяка от тях със застроена площ около 50-90 кв.м. Къщите ще бъдат изработени от стандартни строителни материали-камък, дърво, стъкло, керамични изделия, стоманобетон, стомана и други. Сградите ще са в рамките на градоустройствените показатели, заложени в разработката на ПУП-ПРЗ, както следва: етажност-до 3 етажа и кота стреха до 10м., Кинт.-max 1,2, max % застрояване – 30%, min% на озеленяване -50%. В рамките на ПИ 43219.2.516, ще бъдат обособени зони за кемпери, зони за каравани и палатки, зелени площи с кътове за отдих и игра, детска площадка. Необходимите паркоместа за посетители и персонала ще са осигурени в рамките на имота. Ще се използват предимно естествени материали при реализирането на вертикалната планировка. Изкопните работи ще са с дълбочина около 0,50-1,50м. във връзка с разработването на вертикалната планировка и за изграждане на фундаментите на сградите и не се предвижда използването на взрив. Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществи от разположения в близост на запад от имота БКТП „Амампури”, съгласно писмо на EVN. Обектът ще се захрани с питейно-битова вода от съществуващия водопровод PEHN тръби Æ110, минаващ по пътя за с. Левочево. Предвижда се генерираните битови отпадъци да се събират в съоръженията за сметосъбиране в с.Левочево, община Смолян. Отвеждането и заустването на битово-отпадъчните води на първи етап ще се осъществява във водоплътна изгребна безоточна яма, разположена в рамките на имота, съгласно представена ВиК схема. Съгласно становище от „ВИК”ЕООД – Смолян с изх. №ПТО-74 от 10.03.2020г. има възможност отпадъчните води да се заустят чрез РШ в съществуваща канализация от бетонови тръби Æ300мм. в района. При наличие на финансова възможност на възложителя или при реализирането на канализационния клон от община Смолян в близост до имота, заустването ще се осъществи в нея на по-късен етап.
Така заявеното инвестиционно предложение, попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „г“ – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-186-(1)/27.03.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
·Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
·Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за водоснабдяването на обекта с вода с питейно-битови качества, както и с цел отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води в градската канализационна мрежа и третирането им в ГПСОВ;
·Да не се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП в канализационните системи на населеното място, когато същите не отговарят на критериите за битови отпадъчни води и разпоредбите на Наредба №7 от 14 ноември 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
·Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от откритите площи и паркинг места.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32923.
(Съобщението е изпратено на БДИБР, Възложителят, Община Смолян и Кметство Левочево)