Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Отглеждане на 25 броя коне в стопанска сграда – обор с навес“, находяща се в УПИ XL-462, по действащия устройствен план на село Левочево, община Смолян, област Смолян

13.03.2020

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане на 25 броя коне в стопанска сграда – обор с навес“, находяща се в УПИ XL-462, по действащия устройствен план на село Левочево, община Смолян, област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32890 .

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян и Кметство Левочево следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.