Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-005 ОТ 12.03.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №007/09.03.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

12.03.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-125/04.03.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-150-(1)/11.03.2020г. за инвестиционно предложение: „Къщи за гости и обществено обслужваща сграда“, разположени в ПИ с идентификатор №67965.8.48, м. „Дупката“, землище на с. Соколовци, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда реализацията на къщи за гости и обществено обслужваща сграда в ПИ 67965.8.48 с обща площ 2172кв.м в местността „Дупката” в землището на с.Соколовци, община Смолян, за който с влизането в сила на ПУП-ПРЗ и промяна на предназначението на земята за неземеделски нужди се предвижда обособяването на самостоятелно УПИ-48 - за жилищни и обществено-обслужващи дейности, къщи за гости. Ще се реализират 6 - 8 къщи за гости и обществена сграда с обслужващи помещения, рецепция, кът за отдих с камина и барбекю за ползване от посетителите, която ще е с площ около 100-160кв.м. Всяка къща ще е на две нива със застроена площ около 50-80кв.м. Сградите ще бъдат изработени от стандартни строителни материали-стоманобетонна носеща конструкция-фундаменти, плочи, греди и колони, камък, дърво, стъкло, керамични изделия и други, които строителни материали ще се конкретизират при разработването на инвестиционните проекти. Сградите ще са в рамките на градоустройствените показатели, заложени в разработката на ПУП-ПРЗ, както следва: етажност-до 3 етажа и кота стреха до 10м.; Кинт.- макс. 1,2; Макс. % на застрояване – 60%; Мин % на озеленяване - 40%. В рамките на ПИ 67965.8.48 ще бъдат ситуирани къщите, обслужващи се с алея, сграда, паркинг, зелени площи с кътове за отдих и игра, детска площадка. Необходимите паркоместа за посетители и персонала ще са осигурени в рамките на имота. Ще се използват предимно естествени материали при реализирането на сградите и вертикалната планировка. Имота ще се обслужва от съществуващия път на юг от имота. Захранването на обекта с ел.енергия ще се осъществи от разположеното в близост на изток от имота съществуващо разпределително табло ниско напрежение на ТП „Рожен”. Изкопните работи ще са с дълбочина около 0,80-2,50м. Не се предвижда използването на взрив в процеса на строителството. Имотът ще се захрани с питейна вода от съществуващ водопровод в близост, съгласно представеното Становище № ПТО-65/06.02.2020г. на „ВиК” ЕООД – Смолян. Отвеждането и заустването на битово отпадъчните води ще се осъществява във водоплътна изгребна безоточна яма, разположена в рамките на имота, тъй като в района няма изградена канализационна мрежа.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-150-(1)/11.03.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Присъединяването към съществуващата ВиК мрежа се извършва на база сключен договор с действащия на територия „ВиК“ оператор и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
·Да се спазват изискванията поставени в представеното становище на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян;
·Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем за отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води.
·Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на формиращите се отпадъчни води и утайки до най-близко разположената и действаща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Соколовци, БДИБР-Пловдив и Възложителят)