Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-004 ОТ 12.03.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №006/21.02.2020Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

12.03.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-100/21.02.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх.№ПУ-01-119-(1)/11.03.2020г. за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“ за нуждите на Цех за производството на козметични изделия в гр. Рудозем в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за нуждите на „Цех за производството на козметични изделия в гр. Рудозем“ (Цех), собственост на фирмата. Кладенецът ще е разположен в ПИ с идентификатор 63207.506.418 и географски координати в система WGS - 84 са: N 41°29'57.5", Е 24°51'28.1" в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян, в който се намира и цеха. Кладенецът ще бъде изпълнен с дълбочина 48,00 м. Филтърната му част ще бъде заложена в протерозойския водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс. Сондирането ще се извърши по метода пневмо - ударно сондиране. В интервала от 0,00 до 48,00 м ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри Æ125. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл - фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж. Водата от кладенеца ще се ползва за производствени нужди, при производството на боя за коса, оксиданти, шампоани, душ гелове и емулсионни форми, както и за охлаждане при подготовката на емулсионни форми на цеха, а така също за оросяване на зелени площи, храсти и дървета. Необходимото годишно водно количество за нуждите на цеха е до Qгод. = 10000 м3. Питейно - битовото водоснабдяване на работещите в цеха се осъществява от водопроводната мрежа на град Рудозем. Отпадъчните води, след преминаване през пречиствателно съоръжение, се заустват в канализационната мрежа на град Рудозем. Шламът, получен при сондирането ще се отвежда, по шламо-прахоуловител, до утайна яма.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „г“ – „дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-119-(1)/11.03.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от Закона за водите;
·Да се сключи писмен договор с ВиК-оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води, съгласно Наредба №7 от 14 ноември 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
·Да се предприемат действия, включително и изграждане на локално пречистване, за достигане на нормите за съдържание на замърсяващи вещества в Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба №7;
·Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция;
·Необходимо е техническите решения за сгради и съоръжения в зоните по чл. 146е (1) т. 1 от ЗВ да бъдат съобразени с вероятността от заливане, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение;
·Да се осигури път за преминаване и оттичане на високите води. Местоположението на сгради и съоръжения да бъде съобразено с изискванията на ОУП на общината, отнасящи се до застрашените от бедствия територии.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем;, БДИБР-Пловдив и Възложителят)