Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Тръбен кладенец“ за нуждите на Цех за производството на козметични изделия в гр. Рудозем в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян

21.02.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение Уведомление с вх. № КПД-11-100/21.02.2020 г. за инвестиционно предложение: „Тръбен кладенец“ за нуждите на Цех за производството на козметични изделия в гр. Рудозем в ПИ с идентификатор 63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32722

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Рудозем следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян