Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-001 ОТ 06.02.2019, КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/22.01.2020 ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС, ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

06.02.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-4/06.01.2020г., писмо с допълнителна информация с вх. № КПД-11-4-(2)/22.01.2020г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№ КПД-11-4–(6)/04.02.2020г. за инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с.Плетена, общ.Сатовча, област Благоевград. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

I. По отношение изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е строителство и експлоатация на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти, в находище „Ерковище”, участък „Вриза”, с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград. Находище „Ерковище", участък „Вриза” се намира на около 1 км североизточно от с. Плетена, община Сатовча.

Координатите на крайните гранични точки на участък „Вриза“ са следните:

№ на точка

X (т)

Y(m)

1

4487621,5

8551475,0

2

4487926,5

8551475,0

3

4487792,2

8551630,5

4

4487562,0

8551771,9

5

4487414.8

8552075,4

6

4487507,4

8552293,2

7

4487287,8

8552197,8

8

4487191,4

8552088,7

9

4487066,5

8552008,5

10

4487167.4

8551890,6

11

4487409.5

8551723.1

12

4487572,1

8551530,6

Общата площ на участък „Вриза” по концесионен договор е 213850 м2. Поради намерение на възложителя да изключи от концесионната площ 13 имота с обща площ от 72265 м2, площта на участък „Вриза“, върху която ще се извършват дейности е редуцирана на 141585 м2. Теренът в района е стръмен, като най-ниската точка в района на находище „Екровище”, участък „Вриза” е с кота 1000 м, а най-високата 1200 м, т.е. денивелацията в рамките на участъка е около 200 м. В по-голямата си част находището е покрито с почвен слой. Теренът е силно ерозиран, с бедни на хумус почви. Територията, в чийто граници ще се реализира предложението обхваща земи VIII-X категория, частен, общински и държавен горски фонд. Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се налага и не се предвижда. Подходът към участъка ще се извършва по прокарания по време на геоложко-проучвателните работи път. Предвижда се минимален годишен добив от 1500 м3 полезно изкопаемо, скално - облицовъчни материали - гнайси, което съответства на около 39000 м2 плочи. Обектът може да се експлоатира зa максималния концесионен срок до 35 години, съгласно Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ от 28.02.2013г. и решение на Министерския съвет на Република България №629 от 20 юли 2012г., обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2012г.

По време на добива ще се използват следните машини: компресор, хидравличен багер, булдозер, бордови автомобили и самосвали. Предвид на това, че всичките машини, които ще работят, са с автономни двигатели с вътрешно горене и ще се работи само през светлата част на денонощието, не е необходимо прокарването на електропроводи за електрозахранване, а така също липсва необходимост от прокарване на водопроводи или някакви други комуникации. Питейната вода за работещите ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. Балансовите запаси, както и благоприятните минно-технически условия, обуславят прилагането на система за открит начин на експлоатация на находището, по хоризонти на стъпала с височина 5 м и подстъпала с височина 2,5м в посока отгоре надолу, с прилагането на багер и булдозер, ръчна отборка на гнайси с шила и чукове. С цел запазване целостта на добитите каменни плочи, не се предвижда използването на взрив. След обработката, добитите плочи ще се редят на палети, които ще бъдат извозвани с бордови автомобили и самосвали, на около 5км, до базата в местността „Долни Банян“, за допълнителна обработка и продажба. Отработването на площта на находището ще се извършва на няколко етапа с площ от 10 до 20 дка, като всеки етап ще приключва с рекултивационни мероприятия.

Възложителят е титуляр на Разрешение №413 от 24.02.2005год. за проучване на подземни богатства по чл.2, т.6 от Закона за подземните богатства. На основаване Протокол № НБ-45 от 24.10.2008г. на специализираната експертна комисия по запасите към Министерство на околната среда и водите, на възложителя е издадено удостоверение за търговско откритие №0395/12.02.2009г. През 2013 г. е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР за друг участък от концесията на същия възложител, завършила с издаване на Решение № СМ-010-ПР/2013г. С Решението е одобрено инвестиционно предложение за: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - амфиболити в находище „Екровище”, участък „Бистрица”, с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград". Находище „Екровище”, участък „Бистрица” се намира на около 1 км североизточно от с. Плетена, община Сатовча. Общата площ на участък „Бистрица” е 209995м2.

Така заявеното инвестиционно предложение, попада в обхвата на т.2 буква „а“ – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. П-01-17-(1)/04.02.2020г., приложено към настоящото писмо, на основание чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, предложението е допустимо спрямо режимите, определени в утвърденият План за управление на речните басейни (2016-2021) на ЗБР, при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището, а именно:

·        В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на открит рудник на находище „Ерковище", участък „Вриза", с. Плетена, община Сатовча, за експлоатация и изземване на на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в цитирания участък от находището да се предвидят мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване.

·        В случай на водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и за заустване на отпадъчни (руднични) води в повърхностни водни обекти е необходимо провеждането на съответните процедури за издаване на разрешителни по реда на Глава четвърта от Закона за водите.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

По отношение на изискванията на чл. 22г, ал.4 от Закона за подземните богатства – ЗПБ

На основание чл.5, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) във връзка с чл.22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Ви информираме, че с инвестиционното предложение се предвижда да се извършват дейности, пораждащи образуването на минни отпадъци.

Предвид гореизложеното и в допълнение на писмо с изх. № КПД-11-4-(7)/06.02.2020г., към информацията по чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, следва да се приложи и предложението за управление на минните отпадъци под формата на План за управление на минните отпадъци, изготвен съгласно изискванията на наредбата по чл. 22к от Закона за подземните богатства.

(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Плетена, МЕ-София, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)