Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Площадка за дейности по третиране на отпадъци“, разположена в УПИ III, находяща се в кв.95а, с идентификатори №926.414; 926.99; 926.98; 926.455 и УПИ VII с идентификатори 926.187; 926.190 по кадастралната карта на гр. Смолян

31.01.2020

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Площадка за дейности по третиране на отпадъци“, разположена в УПИ III, находяща се в кв.95а, с идентификатори №926.414; 926.99; 926.98; 926.455 и УПИ VII с идентификатори 926.187; 926.190 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32618

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.