Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с.Плетена, общ.Сатовча, област Благоевград

22.01.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с.Плетена, общ.Сатовча, област Благоевград, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32577
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Сатовча и Кметство Плетена Община Сатовча следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място,за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.