Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“

08.01.2020

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“ в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38, 67653.86.39 и 67653.86.40 с обща площ 8795 кв.м в м.“Дългото блато“, в землището на гр. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32480

В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Смолян следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.