Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-024 от 19.12.2019г.

19.12.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-836/03.12.2019 г. и писмо на БДИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-814-(1)/18.12.2019г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за руднични отпадъчни води от рудник „Джурково“ в землището на с.Дряново, общ. Лъки, обл. Пловдив с възложител: „Лъки инвест“ АД, гр. Лъки. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на надземен комплекс от съоръжения за пречистване на заустваните отпадъчни води от рудник „Джурково“ в р Джурковска от неразтворени вещества и йони на тежки метали, с цел спазване на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителното за заустване. Проектният капацитет на съоръжението е 150м3/ч (3600 м3/ден или 1314000 м3/год.) отпадъчни руднични води и е съобразен с максималният достигнат дневен водоприток през м.април 2018г. Нормалният годишен водоприток варира през годините от 700000 м3 до 900000 м3, неравномерно разпределен през сезоните в зависимост от количеството валежи.
Избраната третираща концепция се основава на прилагането на следните процеси: Стъпка 1 – Коагулация; Стъпка 2 - Регулиране на pH с разтвор на основа (NaOH), добавяне на разтвор на натриев сулфид (Na2S) за преципитация на йоните на тежките метали и флокулация с помощта на разтвор на полимер.
Съгласно описанието на технологичния процес, отпадъчните води от рудник „Джурково“ постъпват в събирателна бетонна камера на входяща помпена станция. Посредством помпи (1 работна и 1 резервна) водата се насочва към тръбен смесител. В тръбния смесител към водата се добавят последователно следните реагенти: Коагулант, Натриева основа (NaOH), натриев сулфид (Na2S) и флокулант. За очистката на рудничните отпадъчни води ще се използват следните химични вещества: Коагулант (45%)-0.28 1/м3; NaOН в зависимост от стойностите на pH на вход; Na2S- 0.012 kg/m3, флокулант -0.006 kg/м3. При проектен максимален капацитет от 150м3/ч (3600 м3/ден или 1314000 м3/год.), необходимостта от тези вещества ще бъде: Коагулант (45%)-42л/ч, 1008л/ден и 30240л/месец; Na2S-1.8 kg/ч, или 43,2кg/ден, или l296kg /месец; флокулант -0,9 kg/ч, 21.6kg/ден и 648kg/месец. При периодичност на доставките веднъж месечно максималните количества от веществата, които ще се съхраняват на площадката ще бъдат: Коагулант (45%) - 30240л; Na2S-l296kg и флокулант - 648kg.
Заустването на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Закона за водите. Имотът, в който ще е разположена пречиствателната станция за руднични отпадъчни води е предвидена да се намира в рамките на концесионната площ на рудник „Джурково“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – пречиствателни станции за отпадъчни води невключени в Приложение №1“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-814-(1)/18.12.2019г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да се стартира процедура за промяна на разрешително №33120073/14.10.2013г., последно продължено с решение №РР-2931/10.09.2016г., с титуляр „ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхности води в река Джурковска, за експлоатация на съществуващ обект, на основание чл. 46, ал. 8 от Закона за водите;
·Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на определените индивидуални емисионни ограничения;
·Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално експлоатационно състояние;
·Възложителят, като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води от обект, за който е разрешено заустване на приоритетно опасни вещества, трябва да предвиди мерки за прекратяване на заустването на приоритетно опасното вещество „Кадмий“ до края на 2020 г. съгласно чл. 16, § 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС и във връзка с разпоредбите на чл. 118. ал.2. т.1 и § 143 от ПЗР па ЗИД на Закона за водите от 2006 г. За приоритетно опасните вещества, посочени в Приложение № 1 на Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители, срокът за преустановяване на заустването е 31.12.2020 г.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитена зона („Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Лъки, Кметство Дряново, Възложителят и БДИБР-Пловдив)