Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-023 от 19.04.2019г.

19.12.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-809/19.11.2019 г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-809-(6)/16.12.2019г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-809-(4)/09.12.2019г. за : „Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“, в землищата на с. Югово, гр. Лъки, с. Дряново, с. Джурково, с. Здравец, община Лъки, област Пловдив, село Богутево, община Чепеларе и село Момчиловци, община Смолян, област Смолян.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда основен ремонт, реконструкция и увеличаване на габарита на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“, в землищата на с. Югово, гр. Лъки, с. Дряново, с. Джурково, с. Здравец, община Лъки, област Пловдив, село Богутево, община Чепеларе и село Момчиловци, община Смолян, област Смолян. С реализацията на предложението се цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътя, както и носимоспособността на настилката. Началото на разглеждания обект e в оста на път П-86 Асеновград - Смолян при км 43+800, местност Югово ханче и представлява отклонение (кръстовище) вляво. Краят се намира на територията на област Смолян при км 31+014.30. Обектът представлява единствен подход към гр. Лъки и община Лъки, област Пловдив. Пътят обслужва местния трафик между прилежащите населени места, както и този на поклонници към Кръстова гора (кръстовище на км 13+290, ляво) и се явява единствен директен маршрут за транспорта на добита рудна маса към преработващото предприятие. Трафикът след гр. Лъки (км 17+500), към м. Рожен е изключително туристически.
Като цяло участъците с настилка в добро състояние се оценяват на около 20% от дължината на трасето (четири участъка). Тези с оценка „лошо състояние" - на 80% (пет участъка). В отделни участъци пътната конструкция не притежава необходимата носимоспособност. Има участъци с напълно компрометирано и на места липсващо асфалтово покритие с множество деформации и дупки. По повърхността на настилката има мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване и слягане, единични пукнатини и пукнатини до ръба. Равността на пътното покритие е незадоволителна и лоша.
С изключение на участъка на гр. Лъки, надлъжното отводняване е компрометирано. В отделни къси участъци съществуващите земни окопи са в много лошо състояние, като същите са затрупани от свличащите се от скатовете земни маси.
Като цяло състоянието на малките съоръжения е лошо, поради частичното или цялостното им затрупване, както и наличието на частични разрушения по крилата им. По всички малки съоръжения се налага ремонт или цялостна подмяна на челни стени, казанчета, крила, оформяне и/или нови корекции на втоци и оттоци. За осигуряване на по- голям пътен габарит от съществуващия се налага и тяхното удължаване изключително от страна на втоците.
От км 5+440 до км 5+480 част от съществуваща подпорна стена е компрометирана в резултат на активиран свлачищен участък, според становище на „Геозащита – Перник“ ЕООД. Наблюдават се и частични разрушения при още 6 броя подпорни стени.
По съществуващите големи съоръжения са констатирани следните дефекти и повреди:
·Сводов мост на р. Чепеларска при км 0+030, Lсв = 16 м: пукнатини на настилката върху съоръжението; течове в зоната на надлъжните фуги между трите свода; бели петна и течове по зидарията на челните стени и на крилата; оголена и корозирала армировка по долната повърхност на стоманобетонните дъги; корозирали парапети и предпазни огради.
·Сводов мост на р. Лъкинска при км 14-214, Lсв =19.0 м: пукнатини на настилката върху съоръжението; разрушения по бетона и изпочупени и липсващи плочи на тротоарната конзола; корозирала предпазна ограда - парапет; оголена и корозирала армировка по долната повърхност на свода; подравяне при фундамента на свода, страна Лъки при втока.
·Мост на р. Манастирска при км 15+393, Lсв = 13.0м: пукнатини на настилката върху съоръжението; разрушения по бетона на тротоарната конзола; корозирала и деформирана предпазна ограда и стоманен парапет; оголена и корозирала армировка по долната повърхност на пътната плоча и по гредите; оголена армировка на облицовката по дъното на реката.
·Сводов мост на р. Дряновска при км 18+620, Lсв = 6.0 м: пукнатини на настилката върху съоръжението; разрушения на бетона на борда: корозирал и деформиран стоманен парапет, с липсващи звена: оголена и корозирала армировка по долната повърхност на свода; подравяне на фундаментите.
·Мост на р. Джурковска при км 20+499, Lсв = 6.0м: пукнатини на настилката върху съоръжението; разрушения на бетона на борда; корозирал и деформиран стоманен парапет, с липсващи звена; оголена и корозирала армировка по долната повърхност на пътната плоча, тротоарната конзола и при гредите; подравяне на фундаментите на устоите; разрушения на зидарията при крило страна Смолян.
·Сводов мост на дере при км 22 + 724, Lсв = 8.0 м:
При огледа и обследването на съоръжението не са установени сериозни дефекти и повреди. На моста е правен ремонт, като е постигнат оптимален възможен габарит на пътното платно и са изградени нови стоманобетонни тротоарни блока с широчина от 0,75-0,8 т, с монтирани нови предпазни огради - парапет. Изградени са допълнителни крила от страна отток от стоманобетон, за постигане на необходимия габарит.
Сводов мост на дере при км 23-440, Lсв = 10.15 м: разрушени парапети; напукана и деформирана настилка върху съоръжението и при подходите; течове в зоната на надлъжната фуга между двата свода; бели петна и течове по зидарията на челните стени и крилата.
Сводов мост па р. Джурковска при км 24+053, Lсв = 22.8 м: недостатъчен габарит на пътното платно; деформирани, ръждясали парапети, с липсващи звена; напукана и деформирана настилка върху съоръжението и при подходите; бели петна и течове по челната стена и под тротоарните конзоли.
При реализацията на предложението ще бъдат засегнати имоти, представляващи земеделска, горска, транспортна територии и водни обекти, с приблизително трайно засегнати площи по землища, както следва:
·Земеделска територия – землище на с. Югово – около 4 дка; гр. Лъки – около 8 дка; с. Дряново – около 7 дка; с. Джурково – около 6 дка; с. Здравец – около 4 дка; с. Богутево – около 1.5 дка;
·Горска територия – с. Югово – около 37 дка; гр. Лъки – около 2 дка; с. Дряново – около 0.16 дка; с. Джурково – около 0.4 дка; с. Здравец – около 7 дка; с. Богутево – около 6 дка; с. Момчиловци – около 0.6 дка;
·Територии, заети от води и водни обекти - с. Югово – около 0.02 дка; гр. Лъки – около 0.02 дка; с. Джурково – около 0.12 дка; с. Здравец – около 0.1 дка; с. Богутево – около 0.3 дка;
·Територии за транспорт - с. Югово – около 180 дка; гр. Лъки – около 15 дка; с. Дряново – около 46 дка; с. Джурково – около 76 дка; с. Здравец – около 47 дка; с. Богутево – около 16 дка;
Така заявеното предложение представлява разширение и изменение на изпълнено инвестиционно предложение, съгласно т.10 буква „д“– строителство на пътища (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС, и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-779-(1)/09.12.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност извън сервитутите на моста и съпътстващите съоръжения;
·Дейностите по ИП подлежат на разрешителен режим - попадат под разпоредбите на чл. 46, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за водите, в случай, че проектът на ремонтно-възстановителните работи предвижда засягане на речното легло или промяна (отклоняване) на течението на водите на реката и на уведомителен режим по реда на чл. 58 от Закона за водите в останалите случаи.
·При евентуално извършване на дейности, засягащи ХМС №72230, да се съгласуват с НИМХ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
·BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.)
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Лъки, Община Чепеларе, Община Смолян, Кметства Югово, Дряново, Джурково, Здравец в община Лъки, Кметство Богутево в община Чепеларе, Кметство Момчиловци в община Смолян, Агенция АПИ и БДИБР-Пловдив)