Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-022 от 12.12.2019г.

12.12.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-666/12.09.2019г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№ КПД-11-666–(6)/10.12.2019г. за „Изграждане на къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор: 23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на шест двуетажни къщи за гости в поземлен имот с идентификатор: 23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян със застроена площ 288 кв.м. (6бр. х 48кв.м). Капацитетът на сградите ще е за настаняване на 50 човека. Предвижда се и изграждане на обслужващи помещения, рецепция, столова, санитарни възли, 6 бр. паркоместа (разположени до всяка сграда). Имотът, в чийто граници е предвидено за реализация инвестиционното предложение е с обща площ 1513 кв.м., представляват земеделски земи с начин на трайно ползване – ливада и е собственост на възложителя. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Доспат, община Доспат. Формираните от дейността на обекта битово-отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензиран оператор.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище с изх. П-01-263-(1)/10.12.2019г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и при спазване на следните условия:
- Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.4, т.2 от Закона за водите, в границите на населените места, селищните и курортни образувания без изградена канализационна система, за обектите, които формират битово-фекални отпадъчни води се прилагат разпоредбите на ЗУТ. Необходимо е предвидената за изграждане изгребна яма да бъде водоплътна и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания в съответствие с чл.87, ал.1 от ЗУТ.
- Възложителят следва да сключи договор с лицензиран оператор, който да извършва законосъобразна дейност по събиране, пречистване и заустване на отпадъчни води. Копие от същия се представя в БДЗБР.
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т.2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.
- Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма от Закона за водите.
- В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед №РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.)
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед №РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Възложителят и БДЗБР-Благоевград)