Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-020 от 03.12.2019г.

03.12.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-813/19.11.2019г., писмо на Община Лъки с вх.№КПД-11-813-(3)/22.11.2019г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-813-(4)/02.12.2019г. за: „Изграждане на екоселище „Сейкред ленд“, разположено в имот с идентификатор 022062 (образуван от ПИ №022035, 022021, 022018, 022029 и №022034), в м. „Коритото“, землище на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдивска

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
За инвестиционно предложение „Изграждане на „Екоселище”, в имоти №022035, №022021, №022018, №022029 и №022034, с обща площ 14172m2, в местност Коритото, землище на с. Борово, община Лъки, област Пловдивска, с възложител - ЕТ“Диана Атанасова Дафова - Батърфийлд”, е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, завършила с издаване на Решение № СМ-04-02/2008 год. по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), с което е одобрено осъществяване на предложението.
Съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 12 ( Изм. ДВ, бр.77 от 2005г., предишна ал. 8 – ДВ, бр.76 от 2017г., предишна ал.11 – Дв, бр.98 от 2018г., в сила от 28.08.2019г.) от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от дата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околна среда.
Съгласно получено писмо на Кмета на Община Лъки, с вх. №КПД-11-813-(3)/22.11.2019г., за поземлените имоти, в чиито граници е предвидено реализиране на инвестиционното предложение има одобрен ПУП-ПРЗ, съгласно Заповед №169 от 23.06.2009г., издадена от кмета на Община Лъки, който е влязъл в законна сила и Решение №1 от 22.01.2010 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. Съгласно представена скица на имот с идентификатор 022062, издадена от Общинска служба „Земеделие“ – Асеновград от 30.08.2019г., територията, в чийто граници ще се реализира предложението е с начин на трайно ползване: вилна зона.
Предвид гореизложеното и съобразно указания на министъра на околната среда и водите (с изх. №91-00-50/05.10.2016г.), след извършена проверка по документи в срока по чл.93, ал.8 (предишна ал.7) от ЗООС и § 12а, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) на ЗООС, е установено, че за реализацията на горецитираното инвестиционно предложение, не са издавани разрешения за строеж от органа по одобряване/разрешаване, в случая – Община Лъки.
С оглед горното, за така заявеното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена нова съвместена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР.
Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян, Ви уведомявам за следното:
Предмет на инвестиционното предложение е изграждането на комплекс от сгради, състоящ се от една хотелска сграда и единайсет двуфамилни двуетажни къщи, находящи се в УПИ - 022062 с обща площ 14172m2, образуван от поземлени имоти №022035 (3101m2), №022021 (2957m2), №022018 (2809m2), №022029 (2403m2) и №022034 (2902m2). В границите на екоселището се предвижда изграждане на амфитеатър и църква. Основното предназначение на екоселището е рекреационно място за отдих и развлечение. Обслужващите дейности, свързани с експлоатацията на екоселището включват административни услуги, техническа поддръжка, поддържане на чистотата в комплекса, санитарно-битово и здравно обслужване, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Най–близкото населено място е село Борово, което се намира северозападно на около 700м по права линия от границите на площадката на инвестиционното предложение. Балансът на територията е, както следва: застроена площ – 1600м2, пешеходни настилки и площадки - 890 м2, спортни площадки – 1200 м2, съществуващи смесени масиви (дървесно-храстови) - 2500 м2, нови смесени масиви (дървесно-храстови) – 1650 м2, затревени площи - 4732 м2. Водоснабдяването на комплекса ще се извърши от външен водопровод, съобразно писмо на „ВиК“ ЕООД – Пловдив. За обекта е издадено от БД ИБР – Пловдив, Разрешително за ползване на воден обект за заустване на битови отпадъчни води №33110109/10.01.2011г., с място на заустване дере, вливащо се в р. Белишка, след пречистване в ЛПСОВ.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10, буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-773-(1)/02.12.2019г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
• Да не се допуска замърсяване на повърхностните води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
• Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност;
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·      BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
·      BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС е установено, че предвидените дейности в инвестиционното предложение са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Лъки, Кметство Борово, Възложителят и БДИБР-Пловдив)