Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Отглеждане до 100бр каракачански коне“, в ПИ №46, УПИ 1 в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолянска

14.10.2019

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане до 100бр каракачански коне“, в ПИ №46, УПИ 1 в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолянска, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31937