Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-018 от 27.08.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №013/15.08.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

27.08.2019

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-583/14.08.2019г. за: „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце“, в ПИ №80371.94.21, м. „Палчикутевско“, в землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на около 64 броя овце в ПИ №80371.94.21, м. „Палчикутевско“, в землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска. Към сградата се придвижда изграждане на заслон за животните. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване „друг вид нива“, с обща площ от 4654 кв.м. За имота не се провежда процедура по промяна предназначението на земята, тъй като ще се застрои част от поземления имот, представляващ до 10% от общата площ. Технологията за отглеждане на овцете ще бъде оборно-пасищно, като през по-голяма част от годината, животните ще са на свободна паша в земеделски имоти, собственост на възложителя, а при неблагоприятни метеорологични условия и през земния сезон, овцете ще се прибират в новопредвидената за изграждане селскостопанска сграда. Транспортният достъп до имота ще се осъществява от съществуващ път на изток от имота. Водоснабдяване и ел.захранване на имота не се предвижда. Снабдяването с вода ще се извърши посредством водоноска. В сградата не са предвидени битови помещения и не е необходима питейна вода. Не се предвижда съхранение на оборски тор в рамките на имота, както и формиране на отпадъчни води. Отглеждането на овцете в сградата ще се извършва върху дълбока несменяема постеля, която ще се почиства веднъж годишно със специализирана техника. Торта ще се използва за наторяване на земеделските земи, които ползва възложителя.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-558-(1)/26.08.2019г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·        Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
·        Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор;
·        Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (гр.Чепеларе).
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Възложителят и БДИБР-Пловдив)