Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на къщи за гости“ в ПИ с идентификатори: 23025.45.280, 23025.45.281, 23025.45.282, 23025.45.302 м. „Чинлий“, гр.Доспат, обл. Смолян

03.09.2019

 Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-607/21.08.2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости“ в ПИ с идентификатори: 23025.45.280, 23025.45.281, 23025.45.282, 23025.45.302 м. „Чинлий“, гр.Доспат, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31609.
В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Доспат следва да обявят инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предоставят информация на РИОСВ-Смолян.