Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-017 от 20.08.2019г

20.08.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-438-(2)/05.08.2019г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и спортно развлекателни мероприятия“ в ПИ с идентификатори 44402.20.193 и 44402.20.196, м. „Еливарник“, по КК на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян“. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

Представеното инвестиционно предложение предвижда изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и други културни мероприятия, с малка открита сцена в м. „Еливарник“, в ПИ №44402.20.193 по КК на с. Баните, община Баните, обл. Смолян и изграждане на тематичен парк за организиране на спортно-развлекателни мероприятия в м. Еливарник“, в ПИ №44402.20.196 по КК на с. Баните, община Баните, обл. Смолян.
В границите на ПИ №44402.20.193 ще се разположи малка открита сцена, като около нея ще се обособи парково пространство, в което ще се обособят площадки за игри, алеи и кътове за сядане. Предвижда се и поставяне на временни преместваеми обекти, съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ, обслужващи основната дейност.За целта, поземлен имот с идентификатор 44402.20.193 по КК на с.Баните, землище на с.Баните, местност „Еливарник“, който представлява земеделска територия, публична общинска собственост, ще се урегулира в нов квартал 133, като част от урбанизираната територия на с.Баните-Оряховец. Общата площ на предвижданията за урегулиране по ПУП е 8366 кв.м.
В ПИ №44402.20.196 по КК на с. Баните, община Баните, обл. Смолян се предвижда изграждане на открити обекти за спортно-развлекателни мероприятия, чрез организиране на забавни игри-пейнтбол, дърпане на въже, състезания на открито, беседки, панорамна площадка. Целогодишно зоната ще се използва за игрище за забавления и организиране на спортни атракциони и спортни празници. Съоръженията ще са съобразно определените с §5, т.67, б.“а“ от ЗУТ. За целта ПИ № 44402.20.196 по КК на с.Баните, землище на с.Баните, местност „Еливарник“, който представлява земеделска територия, частна общинска собственост, ще се урегулира в нов квартал 134, като част от урбанизираната територия на с.Баните-Оряховец. Общата площ на предвижданията за урегулиране по ПУП е 9296 кв.м. С малка интервенция върху терена, използвайки дадените наклони се предвижда урегулирания поземлен имот да се зонира на отделни зони за спорт и отдих. В друга част от терена, без да се премахва висока растителност се предвижда да се изградят алеи и кътове за сядане. Предвижда се поставяне на временни преместваеми обекти, съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ, обслужващи основната дейност.
За новия тематичен парк за организиране на фестивали и други културни и спортно-развлекателни мероприятия не се налага изграждане на нова инфраструктура. Същият тангира с установена и изградена техническа инфраструктура - съществуващ четвъртокласен общински път. Водоснабдяването на обектите ще се осъществи посредством съществуващ, довеждащ, стоманен водопровод Ф149 мм, захранващ с. Баните.водопровод. За осветление на парка ще се ползват соларни инсталации. При наличие на отпадни води, същите ще се заустват в изгребна септична яма. За реализацията на предложението е необходимо изграждане на паркинги.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 „Туризъм и отдих“, буква „д“ – паркове със специално предназначение на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада вграниците на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Баните)