Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце“, в ПИ №80371.94.21, м. „Палчикутевско“, в землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска.

15.08.2019

Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-583/14.08.2019г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце“, в ПИ №80371.94.21, м. „Палчикутевско“, в землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31504.