Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-016 от 01.08.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №012/01.08.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

01.08.2019

Уведомление с вх. №КПД-11-517/22.07.2019г. за инвестиционно предложение: „Преустройство и разширение – пристройка на съществуваща сграда за предприятие за производство на мляно месо и месни заготовки“, в УПИ VІІ-923.46, кв.6 по плана на гр. Смолян“, с възложител: ЕТ „Мирослав Кочмаров – Роса МБ“. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда разширение и изменение на реализирано инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в транжорна, офиси, стаи за работници и магазин“, в УПИ VІІ - 923.46, кв.6 по ПРЗ на гр. Смолян. Имотът е с площ 893 кв.м и се намира в промишлената зона на града и има пряк достъп от съществуващите обслужващи улици от север, юг и изток. Територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване: за хранително-вкусова промишленост. Собственост е на ЕТ „Мирослав Кочмаров – Роса МБ“. Съществуващата сграда е с масивна скелетно-гредова конструкция от носещи стоманобетонови плочи, колони греди и външни стени. Новата пристройка се предвижда да се изгради с масивна скелетно-гредова и рамкова носеща конструкция. С предвиденото разширение на обекта, ще се реализират два подобекта: 1) „Преустройство на съществуваща сграда за предприятие за производство на мляно месо и месни заготовки с магазин и административна част; 2) „Пристройка-разширение на предприятие за производство на мляно месо и месни заготовки за готови за консумация месни продукти – малотрайни и трайни варено-пушени колбаси, сурово-сушени продукти, саздърми, пастърми, солена сланина“.
Намеренията на възложителя са чрез вътрешно преустройство и пристрояване към съществуващия обект за производство на мляно месо и месни заготовки, да се изгради и оборудва със съответното технологично оборудване и обзавеждане – цех за производство на готови за консумация месни изделия, като малотрайни и трайни колбаси, варено-пушени и сушени изделия, саздърми, пастърми и др. Предвижда се пристрояване на едноетажна пристройка-разширение на съществуващата сграда за обособяване на цех за производство на месо и месни заготовки с магазин с обща застроена площ 336 кв.м. Пристройката е с ЗП 162 кв.м, с предназначение за производство на готови за консумация месни продукти – малотрайни и трайни варено-пушени колбаси, сурово-сушени продукти, саздърми, пастърми, солена сланина. За реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като ще се използва съществуващата. Към обекта има изградено водомерно-арматурен възел и има монтиран водомер и открита партида. Сградата е водоснабдена и съответно канализирана в съществуващи ВиК мрежи. Водопроводното отклонение към разширението на обекта е от РЕНД Ф25 за студена вода и РЕНД Ф25 за топла вода. За обекта се предвижда едно сградно канализационно отклонение от дебелостенни PVC – Ф 200, чрез което отпадните производствени води ще се заустят в мазниноуловител. Отпадните води след мазниноуловителя се заустват в РШ и оттам в съществуващата ревизионна канализационна шахта на първия подобект. Обектът е електроснабден.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, и Възложителят)