Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-014 от 24.06.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №007A/25.04.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

24.06.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-265/25.04.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-265-(6)/21.06.2019г. за инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващ гробищен парк” в УПИ ІІІ – гробище, кв.26 по плана на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, с възложител – Община Девин, ул. „Дружба“ №1, гр. Девин, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С намерението се предвижда разширение на съществуващо гробище, което се намира в местността „Алана" в землището на с.Гьоврен, община Девин. Ще се извърши промяна на предназначението на ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, и ПИ 016030 с обща площ 907 кв.м, разположени в източна посока от съществуващото гробище. С изработеният ПУП-ПРЗ се предвижда разширение на съществуващия гробищен парк с 200-250 гробни места. Транспортният достъп до гробището е от северната страна на имотите по съществуващ общински път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“ – „паркове със специално предназначение“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-332-(3)/21.06.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при следните условия:
- Да се предвиди изграждането на водоплътна изгребна яма с необходимият обем за отпадъчните води, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма.
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
-BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определен със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Гьоврен, БДИБР-Пловдив)