Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-013 от 24.06.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №011/31.05.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

24.06.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-343/27.05.2019г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-343-(2)/30.05.2019г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-343-(6)/21.06.2019г. за : „Животновъден обект за отглеждане на 300 броя овце с техните приплоди и 70 броя кози майки и техните приплоди“, в имот №038093, м. „Петкова пещера“, землището на с. Павелско , общ. Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда увеличение в капацитета на съществуващо животновъдно стопанство, находящо се в имот №038093, в м. „Петкова пещера“, землището на с. Павелско , общ. Чепеларе, обл. Смолян. Имотът, в чийто граници ще се отглеждат животните, е с площ 1443 кв.м, с начин на трайно ползване – Др. произв. база и е отдаден под наем на възложителя. В границите на имота има изградена селскостопанска сграда – обор. В нея ще се отглеждат: 300 броя овце с техните приплоди и 70 броя кози с техните приплоди. Възложителят е регистриран като земеделски производител, с номер на животновъдния обект №4889-0200. С настоящото предложение се предвижда изменение във вида на отглежданите досега в стопанството животни (64 броя говеда и 40 броя овце) и увеличаване на капацитета на стопанството. След изменението, в животновъдния обект ще се отглеждат 300 броя овце с техните приплоди и 70 броя кози с техните приплоди. Животните ще се отглеждат оборно - пасищно. През зимния сезон (около 4 месеца) отглеждането ще се извършва във фермата на постоянна постеля, която ще се почиства един път в годината и ще се използва за наторяване на ниви. В района на предложението няма водопроводни и канализационни съоръжения. По данни на възложителя, поенето на животните ще се осъществява от река, намираща се в непосредствена близост до имота. Обектът ще се електрозахранва от бензинов генератор. Транспортният достъп до стопанството ще се осъществява от съществуващ път.

Така заявеното предложение представлява разширение и изменение на изпълнено инвестиционно предложение, съгласно т.1 буква „д“– интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС, и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-399-(1)/21.06.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:

·        Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

·        Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20 м.

·        Съгласно Чл. 4, ал.1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да бъдат снабдени с питейна вода, включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ. бр. 30 от 2001 г.).

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Павелско, БДИБР-Пловдив и Възложителят)