Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-012 от 05.06.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №010/16.05.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

05.06.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-149/13.03.2019 г. за инвестиционно предложение за: „Животновъден обект за отглеждане на 40бр. крави“, в имот №001700 в землището на с.Равнината , общ. Рудозем обл. Смолян и писмо на БДИБР – Пловдив с вх.№КПД-11-149-(7)/03.06.2019г. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда пасищно-оборно отглеждане на 40 броя крави за месо. Имотът, в който ще се извършва дейността е с идентификатор 001700, м. „Колибището“, землището на с. Равнината, общ. Рудозем. Съгласно представена скица, имотът е собственост на възложителя и е с начин на трайно ползване – „Стопански двор“. В границите му има съществуваща селскостопанска сграда (обор), с площ 210 кв.м, към която допълнително ще се изградят дървени навеси за сено и концентриран фураж. На този етап допълнително строителство не се предвижда. Отглеждането на животните е оборно- пасищно, като продължителността на пасищния период е около 8 месеца и ще се извършва върху наети от възложителя земеделски земи с площ около 160 дка. През зимния период, говедата ще се оглеждат в съществуващата стопанска сграда. В сградата ще бъде извършено вътрешно преустройство, като ще бъдат направени ясли за изхранването на говедата. За изхранването на всяко животно е необходимо 1-2 кг. концентрат и от 2-5 кг. сено на ден. Раздаването на фуража ще се извършва с ръчни колички. Поенето на животните в сградата ще се осъществява чрез корита с непрекъсната течаща вода. Необходимото количество вода за водопой на животните по време на ясления период е около 600 литра. Събирането на течната и твърдата фракция, отделяни от животните по време на оборното им отглеждане, ще се събират по системата „твърд тор-течен тор (фекалии+постеля+урина). За постеля ще се използва слама или отпадъчно сено. Очакваното количество тор, отделено от стадото е около100-120 тона оборска тор и 80000 литра урина за една година. Почистването на торта през зимния период ще се извършва всекидневно с ръчна количка и ще се извозва до предвидена за изграждане торова яма с обем около 75 куб.м. Съоръжението ще бъде изградено с водоплътни под и стени, покрити със силиконова мембрана, за да се предотврати изтичане на течна фракция. Натрупаната оборска тор ще се изгребва от ямата периодично и ще се използва за наторяване на земеделски земи. При правилното депониране на оборската тор и редовното почистване на ямата, не се очаква отделяне на отпадъчни води.
За обслужването на обекта не се налага изграждане на нова съпътстваща техническа инфраструктура, поради наличие на съществуваща. Съгласно представено становище на ВиК ЕООД гр. Смолян, сградата може да бъде водоснабдена с питейна вода чрез присъединяване към водопроводната мрежа на населеното място, посредством съществуващ стоманен водопровод. До имота има осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждането на допълнителен такъв.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящято писмо с изх. ПУ-01-373-(1)/03.06.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Капацитетът на съоръжението за съхраняване на оборската тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството оборски тор при пасищно отглеждане за 4 месеца, а при оборно 6 месеца, за да се съхрани, когато съществува забрана за внасяне на оборски тор и когато климатичните условия не позволяват.
3.    Торохранилището да бъде изграденено по начин, който не позволява замърсяването на повърхностното и подземни водни тела.
4.    Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (с.Равнината, общ. Рудозем).
(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Кметство Равнината, БДИБР-Пловдив и Възложителят)