Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Животновъден обект за отглеждане на 70 броя кози с техните приплоди и 300 броя овце с техните приплоди“, в имот №038093, в м. „Петкова пещера“, землището на с. Павелско , общ. Чепеларе, обл. Смолян

31.05.2019

Във връзка с уведомление с вх. № КПД-11-343/27.05.2019г. и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-343-(2)/30.05.2019г. за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на 70 броя кози с техните приплоди и 300 броя овце с техните приплоди“, в имот №038093, в м. „Петкова пещера“, землището на с. Павелско , общ. Чепеларе, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30990