Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-010 от 21.05.2019г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №009/08.05.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

21.05.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-271/03.05.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-347-(1)/17.05.2019 г. за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на овце“, в ПИ 001298, м.Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, област Смолян

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда откриване на нов животновъден обект за отглеждане на 144 броя овце за месо в ПИ 001298, местност „Мугла“, с.Сивино. община Смолян, област Смолян. Отглеждането ще бъде оборно-пасишно (с пасищен период 7-8 месеца). Към сградата има 1500кв.м. дворно място. Отглеждането на животните ще бъде в монолитна сграда е несменяема постеля, която ще се почиства веднъж годишно със специализирана механизация. Животинската тор с постелята ще се използва за наторяване. Необходимото количество вода за напояване на животните ще се осигурява от съществуващ водопровод. Имота е електроснабден и с осигурен пътен достъп.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява разширение и попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение№1)“ на Приложение 2 на ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-347-(1)/17.05.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
- Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища, не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София - област, Перник и Кюстендил).
- Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органични торове. Твърдият оборски тор да се транспортира и товари начин, който да изключва замърсяване на околната среда.
- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място ( с.Сивино, община Смолян).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост. 
Документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29852
 
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Сивино, БДИБР-Пловдив, и Възложителят)