Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Животновъден обект за отглеждане на 40бр. крави“, в имот №001700 в землището на с.Равнината , общ. Рудозем обл. Смолян.

16.05.2019

 Във връзка с уведомление с вх. № КПД-11-149/13.03.2019г. и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-149-(2)/13.05.2019г. за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на 40бр. крави“, в имот №001700 в землището на с.Равнината, общ. Рудозем обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29894.