Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Животновъден обект за отглеждане на овце“, в ПИ 001298, м.Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, област Смолян

08.05.2019

Във връзка с уведомление с вх. № КПД-11-271/03.05.2019 г. за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на овце“, в ПИ 001298, м.Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29852