Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Увеличаване капацитет на ферма“, в ПИ 57282.4.391, ПИ1 по КП на мах.Ючора, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, област Смолян

08.05.2019

 Във връзка с уведомление с вх. № КПД-11-270/02.05.2019 г. за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитет на ферма“, в ПИ 57282.4.391, ПИ1 по КП на мах.Ючора, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, област Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29850.