Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ДОСИЕ № CM-2019-009 от 23.04.2019г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №007/11.04.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

23.04.2019

Уведомление с вх. № КПД-11-203/04.04.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-203-(3)/18.04.2019г. за инвестиционно предложение: „Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян
Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда, изграждане на нова селскостопанска (временна) постройка за отглеждане на животни, която ще бъде 300 кв.м. в землището на село Лясково, община Девин, в ПИ № 017872. В нея ще се отглеждат 247 овце, 24 коня и 3 говеда. Възложителят е регистриран, като земеделски производител с номер на животновъдния обект №4818-0155 и с настоящото предложение предвижда разширение на стопанството и броя на отглежданите животни. Животните ще се отглеждат оборно - пасищно. През зимният сезон (около 4 месеца) отглеждането ще се извършва във фермата на постоянна постеля, която ще се почиства един път в годината и ще се използва за наторяване на ниви. Водоснабдяването ще се осъществява с водоноска от селския водоем. Обектът ще се електрозахранва от собствен генератор. Транспортният достъп до стопанството ще се осъществява от съществуващ път.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява разширение и попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение№1)“ на Приложение 2 на ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-287-(1)/18.04.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
-  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
- Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища. Торове не се внасят в следните периоди:от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София- област, Перник и Кюстендил).
- Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място ( с.Лясково).
- Съгласно Чл. 4. ал.1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да бъдат снабдени с питейна вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ. бр. 30 от 2001 г.).
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и извън границите на защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на 1,55 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 

(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Девин, Кметство Лясково, БДИБР-Пловдив)