Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян

11.04.2019

 Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-203/04.04.2019г. за инвестиционно предложение: „Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на документацията за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29688.

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кмета на община Девин и кмета на с. Лясково следва да обявят горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имат такава, или на обществено достъпно място.